Accediu  |  Registreu-vos-hi
"Els pobles que obliden la seva història estan condemnats a repetir-la"
Nicolás Avellaneda (1837-1885)
ARTICLES » 18-08-2021  |  MEMòRIA HISTòRICA
3718 lectures

No plau als cathalans

Els tex­tos dels ambai­xa­dors medi­e­vals con­te­nen ja tota la doc­trina política que va sor­gir o res­sor­gir a par­tir de la Renai­xença, amb un llen­guatge ple de sim­bo­lisme naci­o­nal tal com l’ente­nem avui, de defensa de les lleis del país i rei­vin­di­cant el propi pas­sat com a pes d’auto­ri­tat. Hi sur­ten expres­si­ons com “lli­ber­tats de la terra”, “defensa de la pàtria”, “tray­dors de la pàtria”, “dei­xant tota la nació cat­ha­lana en tanta angoixa e per­dició”. I afegim: això és el que defensava la família Colom Bertran contra Joan II. Article d'en Jaume Nolla a El Punt-Avui+ d'aquest 6 d'agost.

L'autor de l'article

“E no plau als cat­ha­lans, ne comp­tar ente­nen, ésser regits ne gover­nats per leys de Cas­te­lla, car ells tenen ja ses leys e pri­vi­le­gis pac­ci­o­nats con­for­mes a drets divi­nals e huma­nals, ens los quals han vis­cut e volen morir.” Aquest és un breu frag­ment dels molts tex­tos que es con­ser­ven (una mena de memo­rial de greu­ges) dels ambai­xa­dors que la Gene­ra­li­tat i el Con­sell del Prin­ci­pat van enviar davant el rei Joan II (Trastàmara i dolent com la fel) per a dema­nar-li que alli­berés el seu fill, el famós Car­les, Príncep de Viana, injus­ta­ment empre­so­nat fora del país pel propi pare. Els ambai­xa­dors van amenaçar múlti­ples vega­des el rei, de ram­pells abso­lu­tis­tes, que si no seguia les lleis del Prin­ci­pat (Cons­ti­tu­ci­ons i Usat­ges que ell mateix havia jurat), d’aque­lla feta se’n deri­va­rien grans mals. I així va ser. Esclatà la guerra civil del 1462 al 1472. La que real­ment pot dur aquest nom, donat que només era entre cata­lans. Un fet del qual, pro­ba­ble­ment tot el nos­tre poble encara en pateix la divisió, però que, com afir­men molts his­to­ri­a­dors, va ser l’inici del naci­o­na­lisme iden­ti­tari català, molt abans del nai­xe­ment de qual­se­vol naci­o­na­lisme euro­peu típic del segle XIX.

Els tex­tos dels ambai­xa­dors medi­e­vals, con­te­nen ja tota la doc­trina política que va sor­gir o res­sor­gir a par­tir de la Renai­xença, amb un llen­guatge ple de sim­bo­lisme naci­o­nal tal com l’ente­nem avui, de defensa de les lleis del país i rei­vin­di­cant el propi pas­sat com a pes d’auto­ri­tat. Hi sur­ten expres­si­ons com “lli­ber­tats de la terra”, “defensa de la pàtria”, “tray­dors de la pàtria”, “dei­xant tota la nació cat­ha­lana en tanta angoixa e per­dició” (a la Cata­lu­nya del segle XV la paraula Nació era sinònim d’Estat i d’uni­tat política), “con­ser­vació de aquest Prin­ci­pat e de les lli­ber­tats de aquell a tots comuns” (Prin­ci­pat, una manera d’ano­me­nar el país que no hauríem de per­dre)... Fou un esclat naci­o­na­lista clara­ment iden­ti­tari, com al cap­da­vall ha de ser tot naci­o­na­lisme/inde­pen­den­tisme. Una consciència d’uni­tat naci­o­nal de tots els esta­ments soci­als que neix arran de l’arri­bada de la dinas­tia estran­gera dels Trastàmara i, sobre­tot, durant els fets con­tra Joan II. És a dir, la consciència col·lec­tiva, el fet explícit de tenir una història i una llen­gua comuna, una uni­tat política i sobre­tot jurídica amb drets que venien d’antany, de Déu i dels avant­pas­sats, una inte­gri­tat ter­ri­to­rial i uns ene­mics externs. Tot ple­gat fa que a Cata­lu­nya es pugui par­lar clara­ment de naci­o­na­lisme al segle XV.

Amb aquests ante­ce­dents, la pre­gunta és sim­ple, tot i que un pèl llarga de for­mu­lar (aga­feu aire): ¿no s’ado­nen molts naci­o­na­lis­tes/inde­pen­den­tis­tes de bona fe que hi ha tot de mem­bres des­ta­cats d’alguns par­tits que afir­men ser inde­pen­den­tis­tes i que dema­nen rei­te­ra­da­ment, sense fer res, una República (que encara no se sap com ha de ser ni quin ter­ri­tori ha d’abas­tar) que, de tant en tant, diuen mil pen­ja­ments con­tra el “naci­o­na­lisme iden­ti­tari” (com si el naci­o­na­lisme pogués ser d’alguna altra manera) que, en rea­li­tat, només ama­guen el seu desig incon­fes­sa­ble de con­ti­nuar for­mant part d’una Espa­nya que des de fa anys i panys vol la des­trucció pre­ci­sa­ment de la nos­tra iden­ti­tat (a part de la but­xaca) per fer-nos empas­sar la seva, que va ser pre­ci­sa­ment fabri­cada com un mons­tre de Frankens­tein fa cosa de 200 anys? Ja podeu res­pi­rar. Dis­pen­seu el llarg inter­ro­gant amb sub­or­di­na­des, però és fona­men­tal la seva res­posta o, pel cap baix, la reflexió per part del lec­tor. Que al nos­tre vol­tant hi hagi gen­teta que et pre­ten­gui insul­tar amb la paraula: iden­ti­tari!, és senyal que ens tro­bem davant un naci­o­na­lista de cap a peus. Un naci­o­na­lista espa­nyol que malda per la seva iden­ti­tat, no pas la nos­tra.

No es pot cons­truir un país inde­pen­dent sense la iden­ti­tat ni els fac­tors que se’n deri­ven, inclosa la història i la llen­gua. I qui digui el con­trari, men­teix, per interes­sos que no expli­carà mai. Pot­ser cal recor­dar una vegada més la defi­nició que del mot “naci­o­na­lisme” fa Pom­peu Fabra al Dic­ci­o­nari Gene­ral que, mal­grat tot, no ha per­dut vigència: “Devoció a la pròpia nació, a la seva uni­tat, a la seva inde­pendència”. Res que no vul­guin els nord-ame­ri­cans, els dane­sos o els grecs per al seu país. El més trist és que encara hàgim de fer arti­cles com aquest, qua­tre anys després del referèndum de l’1 d’octu­bre.


EL PÙNT-AVUI+
TRIBUNA
OPINIÓ
6 agost 2021

Jaume Nolla, periodista

http://www.elpuntavui.cat/opinio/article/8-articles/2010825-no-plau-als-cathalans.html



Autor: Jaume Nolla/El Punt-Avui+




versió per imprimir

Comentaris publicats

 1. Edmund Cooke
  24-08-2021 19:49

  Exacte!…. Molt bona observació!
  De fet Götland, vol dir terra del gots, de la mateixa que england es la terra dels anglos, Scotland terra dels scots…. Els anglos i els scots ja sabem on van quedar-se…els gots no sabriem dir, oi?….El que passa es que a mesura que els gots avançaven per europa al llarg dels segles, els historiadors i filolegs academics, els han anat canviant el nom per anar diluint els origens…. Es molt curios que els gots escandinaus originaris no hagin deixat cap territori o estat actual a Europa amb aquesta denominació.Gotland, Gothia, Gotia, Got, Goths, Visigots, Ostrogots….però si tenim en compte que en escandinau la paraula nou/nova es nie, i new en angles, i tenint en compte tambe que foneticament els escandinaus la ö la pronuncien com una a, veiem que de Göthland, passem, afegint nie o sigui new, a Götalandnie, el que dona finalment Catalunya, que no es mes que la grafia llatinitzada de la pronunciacio fonetica de NOVA TERRA DELS GOTS, Catalaunic, Cathalaun, Cataló….son variants de la grafia un cop llatinitzada….en resum, Catalunya vol dir Nova Gotia, en got escandinau…de la mateixa manera que català o catalò es got en got…
  Desperta Ferro!

 2. Francesc D.
  24-08-2021 19:36

  D'altra banda, en el Liber Maiolichinus apareix escrita sense'h',( Catalania) i sobta que en els versos en llatí, també apareix sense 'h'. https://ca.m.wikipedia.org/wiki/Liber_Maiolichinus

 3. Francesc D.
  24-08-2021 18:21

  Segons la Viqui, Gothalaunia seria la versió en llatí i voldria dir terra dels Goths. La Gothia també porta aquesta 'H' intercalada i apareix escrita així des d'antic. Potser algún llatinista ens ho podria aclarir si realment és així. Salut!

 4. Edmund Cooke
  24-08-2021 14:05

  … i de retruc, ja tenim una explicació del per què els castellans ens diuen polacos…oi?

  Desperta Ferro!

 5. Edmund Cooke
  24-08-2021 14:02

  Cerqueu a google: batalla dels camps catalaunics…. Com diuen els castillanos…. en dos palabras…. IN ….PRESIONANTE

 6. Edmund Cooke
  24-08-2021 13:59

  Penso que es deriva de la denominació toponímica que es donà a la batalla en virtud de la qual els gots i els romans van fer fora d'Europa al Rei dels Huns, L'Atila, als Camps Catatlaunics l'any 451…..com que va ser a Chalons, a l'actual territori frances, han possat l'h per despistar, però sapigueu que aquest gots no eren altres que els descendents de la tribu vikinga originaria de gotland, escandinavia, que despres de conquerir els territoris de l'actual Polonia, es van expandir per tota Europa esmicolant l'imperi roma…. Dits visigots a hispania i ostrogots a italia, per despistar, però tots gots i per tan vikings scandinaus…..


  https://ca.wikipedia.org/wiki/Batalla_dels_Camps_Catal%C3%A0unics

  https://cathalaunis.wordpress.com/tag/camps-catalaunics/


  Desperta Ferro!

 7. Francesc 2
  24-08-2021 09:34

  Hi ha una cosa que em crida fortament l'atenció. El terme `'cathalans`' amb h. Hi ha una certa tradició d'escriure Cathalunya' amb hac i tambe, com deia,''cathalans' . Per què amb h? D'on deu venir aquesta h? Algú ho sap?

 8. Edmund Cooke
  22-08-2021 17:53

  Al fil de l'article i el meu primer comentari, quan deia traidors a la patria, referint-me a les cupules erc, ciu, cup, junts, pdecat, omnium, anc, tv3, etc….volia dir traidors a la patria catalana…obviament, per la patria española son herois, ja que van impedir la independencia dels que ens considerem patriotes catalans, al no declarar la DUI, tenint majoria absoluta…per aquest senyors traidors, si que es compleix la barrabassada del pepsi, ja que la patria de tots aquest puigdemonts, jordis sanchez, rulls, turulls, forcadells, etc , no es altre que espanya….
  D'altra banda, penso que la patria no es pot imposar, ja que es tracta d'una decisió individual i personal, inalienable,… és creure lliurement en la teva nació, credo, cultura, etnia, etc…reconegut com a un dels drets humans fonsmentals, a la declaracio universal dels drets humans, subscrita per la UE….i per l'estat apanyol…
  Però es que per rematar la jugada, he de dir que al fil d'altres articles ja publicats a la wen inh, fins a finals del segle XVIII, els espanyols erem els catalans…. Ha estat durant tot el segle XIX i XX que els castellans se l'han apropiat la españolitat mitjançant la creació de l'estat borbonic gavatxo-apanyol d'arrel absolutista francesa…i des de llavors no paren de robar-nos, enganyar-nos, i genicidar-nos a tots, inclos als pepsis…. Visca la patria apanyola, iole!
  Desperta ferro!

 9. Hola Pepsicola
  22-08-2021 16:25

  Pues eso, y cual es la patria de los catalanes, pues España.

 10. Guerau
  21-08-2021 10:49

  Els catalans han de defensar la seua pàtria, i els espanyols també. La pàtria espanyola s'acaba allà on comença la pàtria catalana. És així de senzill.

 11. Guerau
  20-08-2021 14:13

  Hi ha un moviment patriòric i èpic arreu del món, que s'oposa als globalistes (que s'encarreguen d'aigualir les identitats nacionals). No serà aquest el problema? He vist com s'ha erosionat-manipulat des dels anys 80 per part de l'esquerra i la dreta globalista el sentiment nacional de totes les nacions.

 12. Francesc D.
  20-08-2021 14:03

  Digueu- me ingenu o càndid de la vida però, soc dels que creu que hi ha algún polític que, si que hi creu en la independència de la terra, el problema rau en la por a les conseqüències que comporta enfrentar-se aquest estat feixista, on potser no t'afusellen però, t'enbarguen fins els calçotets i t'aboquen a la mort civil. Com diuen per les castelles' a ver quién le pone el cascabel al gato' Salut i república!!

 13. JordiB
  20-08-2021 00:53

  Els fets demostren ---el cas de l'Institut Nova Història ho delata--- que les nostres elits només estan interessades en una història de Catalunya que sigui compatible amb la història oficial d'Espanya, és a dir, que en formi part orgànicament.

  Això, traduït políticament, vol dir que les nostres elits només estan interessades en una política catalana compatible amb la política espanyola, és a dir, que en formi part orgànicament ---és a dir, només estan interessades que, d'una manera o d'una altra, Catalunya formi part d'Espanya.
  Això ha quedat ben clar aquests anys de "procés cap a la independència”.
  I, cada dia que passa, més i més clar.

  És evident. Les elits catalanes són, amb tants matisos com vulguem, molt majoritàriament espanyolistes.

  Això és el que devia voler dir en Franco en dir, poc abans de morir: "Lo dejo todo atado y bien atado”.

 14. JordiB
  20-08-2021 00:32

  Del tot d'acord amb l'Edmund i en Frede.

  "Pels fets els coneixereu".

 15. Frede
  19-08-2021 18:49

  El problema capital i afegit, Edmund, és que tots els que anomenes com a traïdors, a més a més, són els responsables que la llengua i la història, que haurien de ser la punta de llança de la lluita independentista, estiguin desaparegudes arreu del país i en tots els nivells polítics, econòmics, socials, intel·lectuals i culturals. A vegades em pregunto que nassos demanen els partits i organitzacions independentistes, perquè sense llengua i sense historia, no cal ser catalans, no cal ser una nació, com espanyols ja es pot exigir, demanar i reivindicar tots els drets que vulguis. En definitiva, per ser una autonomia no calen tantes parafernàlies ni floritures absurdes.

 16. Edmund Cooke
  19-08-2021 16:20

  Companys, la resposta al dilema que planteja en Nolla per mi és prou clara i nomes pot ser una: Tots els personatges publics a les cúpules de totes les organitzacions i partits autoanomenats independentistes, des de les cup i erc fins a junts, des de omnium fins a anc, des de tv3 fins a rac1, treballen per l'estat espanyol. Despres de 300 anys d'ocupació militar tot està infiltrat…. Són traidors a la patria, ja que son els unics responsables que a dia d'avui no tinguem passaport català….
  Desperta Ferro!

Els comentaris per aquest article ja estan tancats.
  EDITORIAL
L'Institut Nova Història torna a publicar un editorial d'En Jordi Bilbeny, que continua sent ben viu avui mateix. L'autor el dedica als calumniadors de ‘Sàpiens’.
35543 lectures
Entrevista de Jordi Bilbeny sobre Papasseit a Espluga TV
Catalunya i el Mediterrani
SUBSCRIPCIÓ AL BUTLLETÍ
Subscriviu-vos al nostre butlletí
Al web de numericana podeu comprovar quin és l'escut d'armes de Leonardo da...[+]
Una nova expressió del Quixot, incomprensible del tot en castellà, porta En Lluís Batlle a trobar-hi un...[+]
Més enllà de tots els tòpics que s'han dit sobre Sant Jordi, ara en Jordi Bilbeny aprofundeix en les arrels...[+]
Viu o mort al 1484? Aquest punt bloqueja molts investigadors, però En Jordi Bilbeny et dóna la clau per passar...[+]