ARTICLES » 01-07-2012  |  PROJECTE LLEONARD
9484 lectures

Bernat Rovira, capellà papal i auditor l'any 1471

Si els Della Rovere eren els Rovira, llavors tindria sentit que al 1471, any que Francesco della Rovere esdevé el papa Sixte IV, hi hagués al mateix Vaticà un capellà papal i auditor dit Bernat Rovira.

Basílica de Sant Pere, Ciutat del Vaticà

Referent a l'article d'en Pep Mayolas "Domingo Albero, un canonista de Morella a la Cúria de Sixte IV", editat en aquest web, he de dir que fa algun temps, en un portal britànic (British History Online) i dins d'una carpeta que porta per títol "Calendar of Papal Registers Relating to Great Britain and Ireland", volume 12: 1458 -1471, vaig descobrir un personatge a qui es refereixen amb el nom de Bernard Rovira.

El registre és de l'any1471, i se l'esmenta com "the late Bernard Rovira, a papal chaplain and auditor" (capellà papal i auditor). En aquell moment no el vaig saber relacionar. No sé si aquest Bernard Rovira va continuar essent capellà papal del següent papa Sixte IV, Francesco della Rovere, que el 9 d'agost del 1471 va esdevenir el papa 212è de l'església catòlica.

Crida l'atenció que un capellà amb el nom de Rovira tingués tant poder l'any 1471 dins del Vaticà, justament abans que passés a ocupar el seu càrrec Sixte IV –Francesco della Rovere–.

Jo penso que relacionar en Bernard o Bernat Rovira i en Francesco della Rovere amb els Rovira de Morella no és gens forassenyat. Podria ser el mateix Domingo Albero parent d'en Francesco de la Rovere o d'en Bernard Rovira? Podria ser algun dels tres personatges la mateixa persona? Sigui com sigui, la relació és innegable i ens obre un nou vincle entre els Rovira i els Della Rovere.

Dades trobades:

The date has been corrected from 'Rome apud Sanctum Petrum anno etc. mcccclxx. … anno septimo' to 'Rome apud Sanctum Marcum anno etc. mcccclvii. … anno quarto.'

Lyndesay wished to make of their respective benefices, namely, a canonry and the prebend of Croden in Aberdeen, and the precentorship (cantoriam) of the same church; that subsequently, upon Thomas Vaus, clerk, falsely claiming the said canonry and prebend, and despoiling the said William of his peaceable possession, and the latter appealing to the apostolic see, a cause arose between William and Thomas Hay, clerk (who had succeeded to Vaus), about the said canonry and prebend, William's provision of which Hay opposed, etc. The said pope, therefore, at William's instance, committed the cause, although it had not lawfully devolved to the Roman court, to the late Bernard Rovira, a papal chaplain and auditor, and then, on account of his death, to the above Master Anthony, who has proceeded, short of a conclusion; and upon the same pope's learning that the said William proposed to enter and make his profession as a canon of the order of St. Augustine, whereby his right in or to the said canonry and prebend would become void, he granted a mandate to the said auditor, under date 8 Id. Feb. anno 7 [1470–1],

Traducció que jo en faig:

"Lindesay desitjava emportar-se els seus respectius beneficis, concretament una canongia i la prebenda de Croden a Aberdeen, i el xantre (cantor) de la mateixa església; que posteriorment en Thomas Vaus, escrivà, reclamant falsament la dita canongia i prebenda i expoliant el dit William de la seva pacífica possesió, i el segon apel·lant a una vista apostòlica, va sorgir una causa entre en William y en Thomas Hay, escrivà (que havia succeït en Vaus), sobre la dita canongia i prebenda; en Wiliam i en Hay s'hi van van oposar, etc.

Dit Papa, a instàncies d'en William, va comissionar el cas, encara que no tenia legalitat transferida a la cort romana, cap el darrer capellà papal i auditor, Bernard Rovira, i llavors, a causa de la seva mort, de l'anterior Master Anthony, qui ho ha dut a terme sense arribar a una conclusió; i una vegada assabentat el mateix Papa que el dit William va proposar d'entrar i fer la professió com a canonge de l'Orde de Sant Agustí, a través del qual el seu dret en o vers la dita canongia i prebenda es convertia en nul, li va concedir una manament del dit auditor amb data de 8 Id. Feb. anno 7 [1470–1]".

From: 'Vatican Regesta 539: 1467-1471', Calendar of Papal Registers Relating to Great Britain and Ireland, Volume 12: 1458-1471 (1933), pp. 373-380. URL: http://www.british-history.ac.uk/report.aspx?compid=103885&strquery=rovira

 

Francesc Garrido Costa

Publicat a www.inh.cat - Institut Nova Història