ARTICLES » 07-01-2014  |  COLOM, CATALà
12760 lectures

Coincidències numèriques entre Cristóbal Colón (genovès) i Joan Colom i Bertran (barceloní)

A partir de les dates de naixement i mort d'En Joan Colom i Bertran i d'En Cristóbal Colón, l'Ivan Giménez arriba a la conclusió que som davant d'un mateix personatge històric

Arran d'un document de l'any 1484 on s'anomena quondam En Joan Colom i Bertran (nascut vers el 1414 i mort al 1484), i, entenent que seria l'any de la seva mort oficial, sorgeixen un seguit de coincidències numèriques entre el descobridor genovès Cristóbal Colón (nascut entre 1436 i 1451 i mort al 1506) i el seu possible desdoblat barceloní –defensat pels estudis d'En Jordi Bilbeny i En Luís Ulloa, entre d'altres–.

No és un fet aïllat, quan comparem personatges vinculats al descobriment i a la conquesta del Nou Món, que hi observem un seguit de similituds entre si; en aquest cas, els anys de naixença i defunció.

Exemples:

Hernán Cortés neix l'any 1484 i traspassa al 1547. Segons els estudis d'En Pep Mayolas, el seu desdoblat seria Alfons VII de Ribagorça. Aquest Alfons neix l'any 1487 i mor al 1550. És a dir, tots dos personatges traspassen a l'edat de 63 anys amb una diferència de tres anys en néixer i en morir.

Martín Cortés, fill d'Hernán Cortés, va néixer l'any 1533 i morí al 1589. Martí de Ribagorça, fill d'Alfons VII de Ribagorça, neix l'any 1525, vuit anys abans d'en Martín Cortés, i mor al 1581: novament, una diferència de vuit anys en relació al Martín Cortés. Ambdós personatges moren a l'edat de 56 anys, amb un desplaçament exacte de vuit anys entre naixement i defunció.

Hi ha molts més exemples per poder comparar, però són investigacions en curs i en el seu moment seran publicades.

En els exemples abans exposats, hi ha una intenció de separar amb exactitud els personatges en el temps. Si aquest desplaçament és intencionat, es pot deduir que darrere de totes aquestes coincidències hi ha una censura que respon a un patró. Llavors, un es fa la reflexió següent: si han desplaçat en tres anys exactes l'Hernán Cortés de l'Alfons de Ribagorça, i en vuit anys precisos els fills d'aquests, En Martín Cortés d'En Martí de Ribagorça, poden haver fet una operació semblant amb Cristóbal Colón i Joan Colom i Bertran?

De les poques dades que tenim amb certesa d'En Cristóbal Colón, una és la seva data de defunció, l'any 1506. Segons l'Andrés Bernáldez, a la seva Historia de los Reyes Católicos Don Fernando y Doña Isabel, puntualitza que el descobridor traspassà "a l'edat de 70 anys, poc més o menys"1. Prenent com a referència aquests 70 anys de vida d'En Colón, poc més o menys, farem les consideracions següents:

Cristóbal Colón Joan Colom i Bertran
Defunció 1506 Defunció 1484
Restem 70 Restem 70
Naixement 1436 Naixement 1414

Si ens fixem en l'any de naixement d'En Joan Colom (1414), és una casualitat molt remarcable que sumant-li aquests 70 anys, pocs més o menys, ens doni com a resultat l'any on és esmentat en un document com a quondam (1484), és a dir, difunt. Si tota la relació numèrica respon a un patró, fent la comparativa dels anys de naixença i defunció entre Joan Colom i Bertran i Cristóbal Colón, forçosament ens hauria de donar uns resultats similars als dels exemples exposats: el d'Hernán Cortés amb Alfons VII de Ribagorça i el dels seus respectius fills, separats amb un nombre exacte d'anys. Doncs, bé: si prenem l'any de naixença d'En Cristóbal Colón, que segons l'Andrés Bernáldez seria el 1436, i li restem la data en què neix en Joan Colom i Bertran (1414), obtenim que neixen amb una diferència exacta de 22 anys. Fem el mateix amb els anys de defunció (1506 menys 1484), i ens dóna com a resultat uns altres 22 anys. Tornem a veure com ambdos personatges són desplaçats en el temps, ja que tots dos viuen 70 anys, poc més o menys, sobre el paper. És a dir: sembla que en aquest cas hi ha un patró numèric que es compleix igual que en els casos del conqueridor de Mèxic i el seu fill.

Hem dit que viurien uns 70 anys sobre el paper, perquè, en realitat, En Joan Colom i Bertran, si és el descobridor, naixeria el 1414 i moriria el 1506, a l'edat de 92 anys, que són la suma dels 70 anys que li concedeix la història oficial, més els 22 anys del retoc de la censura per desquadrar el personatge real del seu desdoblat.

A tall de cloenda, cal remarcar que aquest joc de coincidències numèriques exactes (22 anys entre les dates de naixement i 22 més entre les dates de defunció) només es compleix, ara per ara, en la comparança entre la cronologia oficial del Cristoforo Colombo genovès i la d'en Joan Colom i Bertran. I això constitueix un indici més, dels molts que ja s'acumulen, per establir que la vera personalitat de l'almirall Cristòfor Colom era la del cavaller, diputat, ambaixador i navegant barceloní Joan Colom i Bertran.

Atorgament de poders de data 2 d'agost del 1484, on consta que En Joan Colom i Bertran havia mort. Document extret del Butlletí del Centre d'Estudis Colombins, núm. 37, abril 2006.

Ivan Giménez

 


 

1. ANDRÉS BERNÁLDEZ, Historia de los Reyes Católicos Don Fernando y Doña Isabel; Biblioteca de Autores Españoles-70, M. Rivadeneyra, Editor; Madrid, 1878, p. 679.Autor: Ivan Giménez

Publicat a www.inh.cat - Institut Nova Història