ARTICLES » 13-12-2019  |  PROJECTE CORONA CATALANO-ARAGONESA
3328 lectures

El Regne de Catalunya

Article d'En Josep Baella Isanta a El Punt-Avui+ del 13 de maig del 2016. La Real Academia Española de la Lengua va modificant mots i definicions de mots del diccionari amb finalitats clarament polítiques. Va transformant, en les successives edicions, tota referència catalana comprometedora per als seus interessos.

Pàgina del 'Llibre dels Feyts' de Jaume I'

Al dic­ci­o­nari de la Real Acadèmia Espa­nyola, des de l'edició de 1832, es podia con­sul­tar la paraula bovaje i es lle­gia: bovaje. (Del cat. bovatge). m. En el anti­guo reino cata­lano-ara­gonés, tri­buto pagado al rey sobre las yun­tas de bueyes. (vegeu Heraldo de Aragón, 13 maig 2014). Con­sul­tant la mateixa paraula, a la nova edició del 23 d'octu­bre del 2014, lle­gim: boa­laje. m. En la corona de Aragón, tri­buto pagado al rey sobre las yun­tas de bueyes. La paraula bovaje ha estat subs­tituïda per la paraula boa­lajeanti­guo reino cata­lano-ara­gonés, subs­tituït per corona de Aragón.

La RAE, com a nova inqui­sició, segueix amb l'esbor­ra­ment de tota referència cata­lana. Que Cata­lu­nya era un regne ens ho diu Cer­van­tes mateix a La Gala­tea: “Cami­nando por el reino de Cataluña, a la salida de Perpiñán, die­ron con él una can­ti­dad de ban­do­le­ros, los cua­les tenían por señor y cabeza a un vale­roso caba­llero catalán, que por cier­tas ene­mis­ta­des andaba en la compañía, como es ya anti­guo uso de aquel reino,...” Altres autors també par­len del Regne de Cata­lu­nya, com per exem­ple: Pere Serra i Postius (1726), Pro­di­gios y fine­zas de los san­tos ange­les hec­has en el Prin­ci­pado de Cataluña: “Rey­nos de Cataluña, Aragón, Navarra y Sardeña”. Anto­nio de Sousa de Macedo, Flo­res de España, Exce­len­cias de Por­tu­gal: “Su her­mano Don Pedro fue eleto rey de Cataluña.

I també ho diu Jaume I al Lli­bre dels Feits: “Et cum Cata­lo­nia que est nobi­lius et hono­ra­bi­lius Reg­num Yspa­nie habens qua­tuor... E fe que deuem a Deu, pus aquels de Cat­ha­lu­nya, que es lo mey­lor Regne D'Espa­nya, el pus hon­rat, el pus noble.

Girona
Josep Baella Isanta
El Punt-Avui+
"Opinió"
13 maig 2016 2.00 h
http://www.elpuntavui.cat/opinio/article/966673-el-regne-de-catalunya.html

Publicat a www.inh.cat - Institut Nova Història