ARTICLES » 06-04-2020  |  PROJECTE DE MEMòRIA HISTòRICA
656 lectures

Història tergiversada i història verdadera

Escrit d’En Joan Vallvé a la secció ‘El lector escriu’ al Punt-Avui+ del 6 d’abril del 2020.

Des de fa uns mesos s’ha ini­ciat una polèmica sobre una deter­mi­nada expli­cació de la nos­tra història que estan duent a terme des de fa uns anys uns deter­mi­nats his­to­ri­a­dors i que s’aple­guen molts d’ells a l’Ins­ti­tut Nova Història. No soc his­to­ri­a­dor, però he vis­cut un nom­bre d’anys sufi­ci­ent per haver escol­tat diver­ses i con­tra­dictòries expli­ca­ci­ons de la nos­tra història recent. La història que s’expli­cava durant el fran­quisme sobre la República, la Gene­ra­li­tat i la Guerra Civil, poca cosa té a veure amb la que hem cone­gut després i han cone­gut els nos­tres fills. I pot­ser, sense anar més lluny, només cal repas­sar les cròniques que els dia­ris de Madrid fan sobre la situ­ació política actual de Cata­lu­nya i sobre el pri­mer d’octu­bre del 2017. El que diuen els mit­jans d’allà, com ho expli­quen, i el que diuen i expli­quen, no pas tots, molts dia­ris d’ací. Quin és el relat verídic? Si això passa avui, què pot haver pas­sat des del 1714? Quina mena d’història varen escriure els que varen gua­nyar? La van ter­gi­ver­sar? Ningú ha d’inven­tar fets que no van exis­tir, però tam­poc hem de creure’ns tot allò que ens diuen i hem de pen­sar qui ens ho diu.

Joan Vallvé
Opinió
El lector escriu
6 abril 2020 2:00h
https://www.elpuntavui.cat/opinio/article/23-lectorescriu/1769429-historia-tergiversada-i-historia-verdadera.html

Publicat a www.inh.cat - Institut Nova Història