ARTICLES » 28-01-2016  |  PROJECTE SOBRE LA CENSURA I LA MANIPULACIó
15938 lectures

Teories i opinions respecte a l'origen del nom «Aragó». Breu recorregut historiogràfic

L’Ivan Giménez fa un viatge en el temps i ens exposa algunes de les teories i opinions més rellevants respecte a l’origen del nom Aragó.

Margarita Philosophica, 1535. Google Books

L’objectiu d’aquest escrit és posar en ordre cronològic gran part de les diferents teories i opinions que hem anat recopilant respecte a l’origen del nom Aragó. No farem àmplies biografies dels autors, ni entrarem a valorar la documentació diplomàtica, ni la numismàtica, etc... Aquesta feina la deixem per un estudi més ampli i detallat, on sí que hi haurà una valoració final. El marc temporal d’aquest recorregut, en el seu extrem més allunyat, ens situa a mitjan segle ·XIII· i arriba fins a la historiografia moderna. En realitzar la transcripció dels documents hem mantingut tant l’idioma com l’ortografia i la puntuació original. Si ha calgut alguna traducció, essencialment del llatí, hem optat per transcriure directament la traducció catalana. Dit això, tot seguit veurem una part important dels autors que intenten donar llum en aquest principi del mot Aragó.

Perquè el territori anomenat Aragó pren aquest nom?

- Pel conjunt de rius que passen just pel bell mig del territori?

- Per alguna tribu que hi habités a la zona temps enrere i proporciones el nom segles més tard?

- Derivaria de les llengües preromanes com la basquista, la indoeuropea, o l’ ibera?

- Potser seria només una evolució del nom Tarragona que passà a formar el mot Arragona i les seves variants?

- O podria ser tant per la seva derivació de Tarragona com a la vegada pel seguit de rius que hi passen?

L’anglès Bartholomeus Anglicus (abans 1203-1272), a meitat segle ·XIII·, a l’obra De proprietatibus rerum, ens dóna una opinió més que curiosa respecte l’origen del mot Aragó. Són molt semblants els de Catalunya/Gothalonia.

"...La província Aragònia es troba a Hispània. Té abundància de vinyes i de cereals. Està regada per fonts i rius. Antigament va ser ocupada pels aragots. Per ells la regió és així anomenada fins a dia d'avui. [...] una tribu goda[...] vivia en aquella província. Mercès a aquesta tribu la província és anomenada Arragònia, si fa no fa Aragòthia, com diu Il·lus. S'hi escola el riu Iber. La seva capital és Cesaraugusta..."1

L’any 1476, Gabriel Turell (segle ·XV·), escrigué l’obra anomenada Recort, la qual és una refosa poc acurada d'Histories e conquestes dels Reys de Arago e Comtes de Barcelona, concebuda pel cavaller, també català, Pere Tomic (segle ·XV·). És a dir, que En Turell, copiant en Pere Tomic, esclareix l’origen del nom d’Aragó de la següent manera:

..En lo Regne de Arago se causa Senyoria en temps de Karlesmaynes que.s levà hun cavaller qui havia nom Abria / e ab una partida de gent del dit Karles passa lo Riu qui es appellat Arago / per tant com antigament si collia or: fou axi nomenat / e pres la Ciutat de Iacca e altres viles / e castells que tenien los moros apres de aquell riu E torna-les a la fe christiana. Lo dit cavaller haver conquistat les dites terres: se intitula Comte de Arago / prenent lo nom del riu…”2

L’humanista italià Lorenzo Valla (entre 1405/07-1457), vora dos-cents anys després de Bartholomeus Anglicus, a l’hora de disseccionar el principi del nom Aragó ens diu el següent:

...Pero, ¿por qué he de buscar ejemplos tan lejanos? El mismo Aragón, del que me había propuesto hablar en segundo lugar, si damos crédito a los aragoneses, se llama así por el río del mismo nombre, que tras nacer en este territorio, desemboca en el Ebro. Los cristianos, huyendo de sus enemigos, se refugiaron en los lugares próximos al río. Yo por mi parte, para cumplir con mi deber en lo relativo a este reino, digo que no me convence esta explicación basada en el río, ni creo que ésta sea la causa del nombre; por eso prefiero decir que el étimo tiene otro origen, precisamente el que explica Tolomeo: que hubo unos pueblos, entre los que discurre el Ebro, llamados Aurigones, precisamente en el centro mismo de Aragón….”3

El sevillà Antonio de Nebrissa (1441-1522), a la seva obra sobre els Reis Catòlics, al capítol on descriu tota la Hispania ens ofereix un dels pilars per a l’estudi que tenim entre mans.

"...D'altra banda, per aquesta mateixa raó el baró que, amb locució desfigurada, hom designa com a rei d'Aragònia, li hem dit sempre en història  rei dels tarraconenses. I encara que, d'altra banda, la Província Tarraconense inclogui tota la Hispania llevat de la Bètica i la Lusitania, tanmateix entre els romans més antics el mot Tarraconensis només feia referència a aquella petita part que hi ha en els encontorns del riu Ebre, així cognomenada a causa de Tarragona, la nobilíssima ciutat de la mateixa regió. I cal que no parem l'orella a aquells que, moguts per la ira de Bel·lona [deessa de la guerra] [...] , tenen per cosa certa el fet que Aragònia posseeix el seu nom mercès a no sé quin riu designat així d'ençà que Hèrcules, quan va venir a Hispania,  va aixecar uns altars o ares a les ribes d'aquest riu, devers el qual va menar les seves ramades per ser-hi sacrificades. D'aquesta manera, el mot Aragó provindria de “ara” [altar] i “agendo” [menant]. D'aquí apareixeria després el nom Aragònia. Això són històries enginyoses, per molt que puguin ser defensades per algun autor, tanmateix mediocre...”4

Abans d’examinar el que ens descriu el valencià Pere Antoni Beuter (1490-1554), ens agradaria puntualitzar una curiositat que hem observat. L’obra anomenada Primera part de la història de València, editada l’any 1538, fou escrita en català. A conseqüència del seu èxit, l’any 1546 s’edità novament, però en aquesta ocasió la totalitat de l’obra fou escrita en castellà5. Doncs bé, la curiositat que ressaltem és que en l’edició catalana no hi apareix, o no hem sabut trobar, l’opinió que té En Beuter respecte l’origen del nom Aragó, però, en canvi, a l’edició castellana sí que hi apareix. L’autor ens diu el següent:

...assi [Hèrcules]embarcandose del Andaluzia vinose a Cathaluña a desembarcar, y entro hasta Iacca, y por memoria suya quiso alli entre aquella gente ordenar unos juegos de fiesta con que la gente se regozijase, y los guardasse por religion. Estos eran los Agones, assi llamados por los trabajos que en ellos se passavan. Ca provavan alli cada qual su abilidad y fuerça en luchar y valentia. Haciense con mucha solemnidad sacrificando al dios Iupiter: y por tanto se llamo aquel lugar Ara Agones: de donde quedo el nombre de Aragones, a los dos rios que estan cercando aquella tierra de frente de Iacca, el uno nasce en la sierra dicha de S. Christina cerca de Iacca: el otro un poco mas apartado, y a differencia del primero que se dize Aragon absolutamente, se llama Aragon subordan. Y desta tierra que se encierra entre estos dos rios tomo principio y nombre el reyno de Aragon, que se dixo de los Aragones, como hasta hoy le llamamos en latin Aragonum...”6

El llicenciat en història Victor Vela, en el seu blog historiantes, ens fa un esquemàtic i resolutiu resum de les diferents teories que fan derivar el nom Aragó d’algunes llengües preromanes.

“…La hipótesis vasquista viene del origen a través de la voz ur que significa agua, río; esta propuesta no tiene muchos apoyos. El principal argumento que exponen sus detractores es que el vasco ha recibido préstamos de otras lenguas indoeuropeas como el celta, el latín o el español y no indoeuropeas como el ibero, no pudiendo asegurar que esta voz actual fuera usada también por los vascones.

La hipótesis que se basa en el origen de Aragón como una construcción del ibero, se basa en la gran cantidad de palabras que comienzan por ara, are, ari en esta lengua a cuyo significado se le atribuye un valor locativo ahí, aquí. Los iberos poblarían las tierras de Jaca, de fuerte influencia vasca. Este ibero con influencia vascona nos ofrece una definición distinta, algo así como la tierra de aquí, el país, el sitio.

Otra hipótesis se basa en el origen de otras lenguas indoeuropeas como el celta, el sánscrito o el védico. Aquí las raíces ar, ara, var vendrían a significar agua, río. Podemos encontrar ejemplos en el propio río Aragón, el Arga, el río Aare en Suiza ó el río Aragó en la Iberia caucásica (actual Georgia) tal como señala Estrabón en el libro XI de Geografía.

Estas serían (vasca, ibera, indoeuropea) las tres hipótesis más sostenidas para la explicación del origen del nombre…”7

Quina opinió en té de tot plegat el gran historiador aragonès Çurita(1512-1580)?

Respecte la teoria d’Antonio de Nebrissa diu:

...no tengo por cierta ni aun verosimil la opinion de Antonio de Lebrixa, y de los que en esta parte le siguen, que tienen por muy persuadido que se llamasse assi, por el nombre de la provincia dicha Tarraconense, que era la misma citerior, creyendo estos autores, que corrompido el nombre en Tarragonense, despues se dixesse Aragon. Porque aquella provincia fue tan estendida, que comprehendia no solamente lo que hoy se llama Cataluña, y los reynos de Aragon, Navarra, Valencia, y Murcia: pero todo el reyno de Toledo, y las provincias de Guipuzcoa, Alava, y Vizcaya, y las montañas, con las Asturias y Galizia, hasta las riberas de Duero, que dividia por aquella parte la provincia citerior de la Lusitania: y no me puedo persuadir siendo esto assi, que haya quedado por esta causa el nombre a este tan angosto y pequeño espacio de tierra, que queda tan apartada y recogida a la falda de los montes, pues ni Tarragona que fue tan señalada cosa en aquellos tiempos, y la cabeça de la provincia Tarraconense, y de quien tomo el nombre, ni su comarca, han conservado el nombre antiguo...”8

En consideració a la possibilitat d’En Lorenzo Valla conclou:

Mucho menos a mi juyzo se deve admitir la opinion de Lorenço Vala, que tratando del apellido desta region, vino a pensar que se llamo assi, por razon de unos pueblos que antiguamente se dixeron en esta provincia Tarraconense, Autrigones: y que por el tiempo que gasta, no solo las cosas, pero los nombres dellas, se fue corrompiendo, hasta llamarse Aragones: en lo qual parece no aver tenido tan particular y entera noticia de la tierra, ni del sitio della, conforme a lo antiguo y moderno, pues los pueblos Autrigones, segun por claras y manifiestas señales, y departimiento de los autores antiguos, que dellos dexaron hecha memoria, sabemos que no solo no se continuan no confinan con esta region que primero fuellamada Aragon: pero ni con ninguna otra parte de lo que agora se comprehende debaxo del reyno de Aragon, que es mucho mas estendido: porque los Autrigone scaen mas hazia el ocidente, y se estienden por el rio Ebro arriba, y quedan entre ellos y los Vascones los Berones, que son mas comarcanos a la provincia de Aragon, cuyos lugares eranTricio, y Varia, muy cerca de donde agora estan poblados Najara, y Logroño: aunque Plinio tambien atribuye a los pueblos Autrigones, a Tricio con Biruiesca. Pues siendo esto tan verdad, como parece por muy graves autores, quien no juzgara por sobrada y peligrosa curiosidad, teniendo tan a la mano la causa y origen del nombre, buscar otros mas estraños y ocultos, sin mas fundamento del que han tenido, para introduzir estas opiniones, y otras de que no hago mencion, por ser notorios devaneos...”9

Però, per a En Çurita, quina de les opinions és més versemblant? Doncs resulta que la del riu és la més probable pel cronista oficial del regne d’Aragó... i ens ho fa saber dient:

...De esta causa y razon del nombre del rio no veo porque se pueda nadie apartar, sabiendo aver autores que affirman, que toda españa por el nombre del rio Ibero, llamada de los Griegos Iberia, y que la mayor y mejor parte de la España ulterior, que hoy llamamos Andaluzia, que fue tan senyalada provincia de los Romanos, por el rio Betis, se llamo Betica: y en los tiempos que estavan aun los moros apoderados de la mayor parte de España, llamaron a las regione svezinas al rio Duero, Estremaduras...”10

Sabuda l’opinió d’En Çurita, quina en té Johannes Vaseus (1511- 1561)?

...El molt savi Antoni de Nebrissa és del parer que la denominació Aragonenses prové de Tarraconenses amb alteració d'aquest vocable. I no sense fonament considera com a fantasia allò que alguns han elaborat amb enginy a partir del riu Aragó, a partir de “ara” [que vol dir altar] d'Hèrcules i a partir de “[jocs] agonals” [és a dir ara+ agon=aragon]. I és que, si el vocable Aragonia fos tan antic, es fa estrany no trobar-lo entre els escriptors antics. Certament, trobo en els concilis i decrets dels pontífexs la carta del papa Hormisdes al santuari Rei dels Aragons. Tanmateix, els barons erudits que he consultat han respost que hom no ha de refiar-se del títol d'aquest escrit, d'altra banda realment esplèndid. Així mateix, en les antigues escriptures dels hispans, alguns hi llegeixen Aragones en lloc de Ruecones, i, per comptes d'Aregia, Aragonia. Però això no és gaire valuós per haver de fer-hi confiança. Per tant, doncs, fins a dia d'avui m'adhereixo a l'opinió d'Antoni de Nebrissa, amb la intenció de fer-me enrere si algú aporta quelcom de millor...”11

Florian d’Ocampo(1499-1558) arribant al capítol de la Hispania Tarragonesa ens il·lustra:

“…llegò su reputaçion à ser tanta que todas las prouinçias Españolas, quantas nonbrauan los Latinos España la çiterior, se vinieron tanbien a llamar Españala Tarragonesa con los pueblos sus naturales, que por el mesmo respeto se dixeron Españoles Tarragoneses, cuyos nonbres despues de muchas persecuçiones y mudanças retienen oy dia çierta parte de gentes poderosas y de gran valor, a quien tomada la primera letra nonbramos Aragoneses en lugar de Tarragoneses…”12

El cronista basc Esteban de Garibay (1533-1600), contemporani d’En Çurita, està plenament d’acord amb el seu homòleg aragonès.

“…Sobre la etymologia y interpretacion d’este nombre Aragon, o Aragoneses, ay diversas opiniones, deziendo algunos, que de Tarragoneses se dixieron Aragoneses, siendo d’esta opinion Antonio de Nebrixa, y Vaseo. Lo que Per Anton Beuter escrive, que de ciertos juegos de Hercules, llamados Aras Agones, se dixo Aragon, por muchos doctos es tenido por ficcion: pero yo repugnando d’el todo a la primera opinion, y mucho mas a la segunda, siento con Hieronimo Çurita, auerse deriuado y tomado este nombre d’el muy conoscido rio Aragon, que nasciendo en los Pirineos de Yaca, d’elmesmo reyno de Aragon, entra en Ebro abaxo de Caparoso, villa de Navarra…”13

Sebastián de Covarrubias (1539-1613), natural de Toledo, a la seva obra dedicada a la llengua castellana arriba a la paraula Aragó i declara:

...ARAGON, reyno y prouincia de España dicha Iberia. Ant.Nebr. y otros quieren se aya dicho ab Ara & Agonalibus ludis ibi enim Hercules aram pro sacrificijs posuit & agonalia Otros dizen aver tomado el nombre del rio Aragon q corre por medio de la provincia; del qual hizo mencion Estrabon ........ Iberiae fluvius, qui cum Cyro amne confluït. Los modernos han aduertido que el rio Aragon nace en las montañas de Sanguesa en Nauarra, y entra en Ebro en el termino de Alfaro ocho leguas antes que Ebro entre en Aragon, y que la palabra Cyro en Estrabon està corrompida y ha de dezir lbero...”14

El religiós Jaime Bleda (1550-1622), a la seva crònica dels moros a Espanya dóna el seu punt de vista sobre el tema:

“…Por la parte de Occidente se estendia [Aragó], hasta comprehender el Valle de Anso: por el qual corre el rio Veral, que entra en el rio Aragon entre Asso, y Verdun. Y esta este val de Asso entre el val de Echo, y el val de Roncal. Solo este espacio de montes y valles se estendia a comprehender muy pequeña region, que tenia de largo quatro o cinco leguas: la qual del nombre de los dichos rios, o del mayor dellos, y mas principal se llamo Aragon. No se tiene por cierta la opinion de Antonio Nebrixa, y Vaseo, y otros q dizen que se llamo asi por el nombre de la Provincia Tarraconense, y que corrompido el nombre Tarraconense, después se dixo Aragon. Menos recebida es la opinion de Lorenço Vala, q penso que de unos pueblos q antiguamente se dixeron en esta Provincia Tarraconense Autrigones: y por el tiempo q gasta no solo las cosas, pero los nombres dellas se fue corrompiendo, hasta llamarse Aragones. Esto reprueua Geronimo Zurita con firmes razones. El doctor Pedro Anton Beuter dize, que entre estos dos rios Aragones instituyo Hercules Thebeo los juegos llamados Agones, despues de auer hecho allí solenes sacrificios: por lo qual se dixo aquel lugar Aras Agones, como si dixera altares de prueuas, y luchas trabajosas: y de allí vino el nombre de Aragones. Garivay afirma, que esto que dize Beuter, por muchos doctos es tenido por ficcion, y a mi me parece la ficcion mal fundada. La opinion de Zurita es la que lleva mas fundamento, y la que se sigue comunmente, es a saber, que aquella pequeña región q se ha pintado, se llamo Aragon, por llamarse assi el uno, y el otr orio, dentro de los quales se encerraua, y de ay tomo despues nombre todo el Reyno…”15

A les acaballes del segle ·XVIII·, En Manuel Rodríguez ens descrivia les diferents teories sobre el nom Aragó.

“…Solo nos resta prevenir en quanto al nombre de Aragon, que hay recibidas entre otras dos opiniones principales sobre de donde le vino este título. La una es de Antonio de Nebrixa (autor de no poco voto y juicioso criterio), el qual establece que el nombre Aragon le fué dado al Reyno de la antigua Provincia Tarraconense, de cuya vasta extension hizo una gran parte; y que corrompido despues el nombre en Tarragonense (por su metrópoli Tarragona), Arragonense, Aragonense&c., vino á quedar la voz cortada de Aragon por último término. La otra opinionó parecer, que es el mas seguido y fundado, siente que el nombre Aragon le fué impuesto al Reyno de su rio Aragon, ya citado el qual nace en la montaña de Astun, una de los Pirineos junto al monasterio de Santa Christina, sobre la villa y valle de Confran, cuyas cumbres pirineas se llaman por aquella parte montañas de Aspa. Este rio, que no dexa de ser bastante caudaloso, baxa de norte a mediodia hasta la ciudad de Jaca; y desde aquí tirando a occidente se entra por Navarra en busca del Ebro, donde entra torciendo otra vez el camino del nordeste al sudueste. Con el grande arco, ó ensenada que hace dicho rio dentro del Reyno de Aragon, viene a dexar cortado un ángulo de tierra bastante capaz al norueste del Reyno, lindando con el de Navarra; cuya porcion de tierra fue precisamente en lo antiguo la que constituyó el primitivo Aragon, comprehendiendose en ella los valles de Anso, Hecho, Aragües, Aisa, Confran, y algunos otros, con las villas capitales de los mismos nombres; y ademas Villareal, Salvatierra, Verdun, y algunas otras, hasta haberse ido extendiendo el nombre de Aragon á toda la region y pais que hoy conocemos con este título….”16

Antoni Puig i Blanch (1775-1840), ens il·lustra amb una nova teoria respecte el principi del mot Aragó:

“…Es el nombre Aragon por Arati con derivado del adjetivo latino araticum, entendiéndose territorium, como país de labranza. Del ablativo oratico pues se dijo aratgo i aradgo, i luego arazgo, como de majoratico (jure) se dijo mayorazgo, i perdida la z, como se perdió en yo yago, por yo yazgo del verbo yacer, quedó en Arago, que con forma aumentativa, o colectiva es Aragon, i equivale a país de muchas tierras labrantías, o de pan llevar. En comprobacion de lo que digo, la bandera nacional española tiene el fondo amarillo con dos fajas encarnadas por ribetes o márjenes, como símbolo de nacion agricultora i guerrera, que con la una mano rije el arado, i con la otra maneja la espada en defensa de su territorio, por cierto inútilmente pues que se lo devoren topos i gorriones…”17

Aquesta nova proposta fou contestada per Pere Felip Monlau i Roca (1808-1871). Qui donava crèdit a la innovació d’En Puig i Blanch, alhora que desacreditava la teoria d’En Nebrissa i d’altres etimologistes.

...Esta etimología del doctor Puigblanch (quien la funda en el escudo del antiguo reino de Aragon, y en otra sconsideraciones hitórico-filológicas) es muy ingeniosa, y, en todo caso, mas probable que las que dan Antonio de Lebrija y otros etimologistas…”18

L’any 1841 es publicava l’obra de la història de Mallorca. Els autors en arribar a tractar del regne d’Aragó ens puntualitzen les diferents teories respecte el nom:

“...Acerca de la etimología del nombre de este reino hay mucha diversidad de opiniones , y todas dudosas: unos creen que se derivó de Tarragona; otros de los autrigones , antiguos habitantes de España; algunos de un altar o ara de Hércules y de los juegos o combates agonales que se hacían en honor de este héroe, y otros dicen, tal vez con mas acierto que todos, que proviene del vascuense, como los de los ríos Aragon y Arga llamado antiguamente Arago y en vascuence Aragoa, los que después de haberse reunido en Villafranca, desembocan una legua mas abajo en el Ebro...”19

A principis del segle XX, l’erudit Rafael Altamira (1866-1951), d’una manera molt més abreujada i obviant les altres teories, dóna total certesa a la formació del nom Aragó provinent del riu.

“…El nombre de Aragón le vino del río de este nombre, que atraviesa su primitivo y reducido solar…”20

A l’últim quart del segle ·XX·, el prestigiós historiador aragonès Antonio Ubieto (1923-1990), a la seva magna obra Historia de Aragón, dividida en sis volums, ens dóna el seu parer:

...Los orígenes de Aragón, como ocurre con todos los territorios históricos, están llenos de leyendas. El nombre de Aragón -a lo largo de los siglos- ha tenido muy diverso contenido: un pequeño territorio que escasamente abarcaba los valles altos de los ríos Vera ,Aragón y Aragón Subordán, en el siglo IX; un reino que alcanzaba solo hasta la divisoria de aguas de la Sierra de Guara, durante el siglo XI; un territorio muy semejante en extensión al actual durante la primera mitad del siglo XII; la cabeza visible de la «Corona de Aragón», desde 1137, mediante los desposorios de la futura reina Petronila de Aragón con el conde Ramón Berenguer IV de Barcelona, «Corona de Aragón» que aumentó o disminuyó territorialmente a lo largo de los siglos, hasta ser desmontada en 1707 mediante la abolición del «Consejo de Aragón» -con la consiguiente incorporación al de Castilla-, y el «Decreto de Nueva Planta»...”21

Exposarem un darrer fragment que apareix a l’obra que Francisco Diego de Aynsa dedica a la seva ciutat natal d’Osca. L’hem deixat com a l’última de les opinions, ja que ens ha semblat força equànime la manera com el senyor Aynsa vol deixar contents tant als seus compatriotes aragonesos, el quals majoritàriament defensen la teoria del riu Aragó, però, a la vegada, també dóna una solució per a tots aquells que seguiren l’opinió d’En Nebrissa, i ho aconsegueix il·lustrant-nos de la faiçó següent:

“…Digo pues que los primeros Moros de la ciudad de Çaragoça despues de la perdida de España se llamaron Reyes de Aragon por respeto la prouincia Tarraconense. Y porque los Moros y Arabes no usan de la letra T ni la pueden pronunciar: por intitularse Reyes de Tarragon se intitularon Reyes de Aragon. Y estos primeros Reyes de Çaragoça al principio fueron muy poderosos, y posseyan la mayor parte de la provincia Tarraconense desde Barcelona hasta el rio Toledo con lo de Nauarra y Vizcaya hasta los montes Pirineos, excepto lo que ocupauan los Christianos. Assi que el Rey de Çaragoça se intitulaua Rey de Aragon por la provincia Tarraconense.

Los Condes empero de Aragon tomaron el titulo de Condes de Aragon por los dos rios que cercan la tierra que los Christianos començaron a ganar de los Moros, llamados ambos ríos Aragon: el uno de los quales nace sobre santa Christina: y el otro nace de unas peñas que están sobre dicha sierra o valle. Al primero rio le dizen Aragon mayor, y al segundo Aragon menor o Subordan: y la tierra que entre estos dos rios esta, se llama Agones. Entre estos dos ríos dizen, que instituyo HerculesThebeo los juegos llamados Agones después de aver hecho allí solemnes sacrificios, por lo qual se dixo aquel lugar Aras Agonis, como quien dize altares de pruebas o de luchas trabajosas: y de allí le vino el nombre de Aragones…”22

Hispanistes moderns com Roger Collins23, Bernard F. Reilly24, o Joseph Pérez25, alhora de tractar de la gènesi d’Aragó no entren a valorar d’on provindria el nom del territori. Hem d’advertir que no hem estudiat totes les publicacions dels respectius autors. Potser en algun altre estudi sí que han aportat el seu parer.

En encetar el treball dèiem que no realitzaríem cap conclusió final, ja que l’objectiu era el d’exposar cronològicament gran part de les diferents opinions i teories que al llarg dels segles s’han abocat respecte l’origen del nom Aragó. Ara bé, com a cloenda, citarem de nou En Gerónimo Çurita per saber com va enllestir la valoració de tot plegat:

...Mas como cada qual puede creer en estas cosas lo que mas verisimil le pareciere, yo tengo por cosa muy peligrosa affirmar ninguna por mas verdadera, dexando a parte las que son notorias ficiones...”26

Referències addicionals:

Per a qui vulgui ampliar més coneixements a banda de les fonts exposades al llarg de l’article deixarem constància d’unes referències al·lusives. En aquesta ocasió no en transcriurem tota la informació per ser massa extensa.

L’aragonès Juan Briz (1570?-1632)dedica diversos capítols de la seva obra per dotar d’una suposada antiguitat al origen del comtat/regne d’Aragó27.

Fra Gregorio de Argaiz (entre 1598/1601-1678), ens anomena Aragó com Aragonia i ens desgrana el passat remot del regne.28

El jesuïta navarrès José de Bonet (1615-1687), també conegut com a Pare Bonet, a la seva obra d’investigacions històriques, ens deixà la seva versió dels fets.29

El també jesuïta Gabriel de Henao (1611-1704), a l’hora d’esclarir una discussió creada arran de l’etimologia del nom Cantàbria, ens versà sobre les desembocadures dels rius Arga i Aragó.30

El caputxí Fr Lamberto de Zaragoza s’ocupà de descriure’ns els diferents orígens.31

María del Pilar Rábade, professora titular de la Universidad Complutense de Madrid, ens informa de l’origen del nom Aragó i del seu primer esment documentat (828).32

Ivan Giménez

21 de Gener del 2016

Anotacions

1 BARTHOLOMAEUS ANGLICUS, De proprietatibusrerum, Johannes Koelhoff, 1481, lib.15, Cap.21, De Aragonia.

2 GABRIEL TURELL, Obra feta per en Gabriel Turell de la ciutat de Barcelona... la qual es appelladaRecort, Biblioteca de Catalunya. Ms. 2, 1476, f. 13r i f. 13v.

3 LORENZO VALLA, Historia de Fernando de Aragón, 1445, traduït per Santiago López Moreda, Ediciones AKAL, 2002, p.84-85.

4 ANTONIO DE NEBRISSA, Habes in hoc volumineamice lector AeliiAntoniiNebrissensisRerum a Fernando &ElisabeHispaniarūfoelicissimisRegibus gesta[rum] Decadesduas : NecnōbelliNauariensislibros duos, Annexa insuperArchiep̄iRodericiChronicaaliisq[ue] historiisantehac non excussis.., ApudinclytamGranatam ne quisaliusexcudat ant vendat [Xantus et SebastianusNebrissensis], 1545, el capítol de la descricpió de tota Hispània.

5 VICENT JOSEP ESCARTÍ, Narrar la historia remota de un país: Beuter y la Història de València (1538), [16]. http://www.ucm.es/info/especulo/numero44/beuterva.html

6 PERE ANTONI BEUTER, Primera parte de la Coronica general de toda España y especialmente del reyno de Valencia, en casa de Joan de Mey, 1546, Fo.XXXIv.

7 http://historiantes.blogspot.com.es/2007/03/sobre-el-nombre-de-aragn.html Autor: Victor Vela (Saragossa) Llicenciat en història

8 GERÓNIMO ÇURITA, Los cincolibrosprimeros de la primera parte de los Anales de la Corona de Aragón, en la casa que fue de IorgeCoci, que ahora es de Pedro Bernuz, 1562, p.14-15

9 GERÓNIMO ÇURITA, Op. Cit., p.14-15

10 GERÓNIMO ÇURITA, Op. Cit., p.14-15

11 JOHANNES VASAEUS, Chronicon-rerummemorabiliumHispaniae, Joannes Junta, 1552, p.42v

12 FLORIAN D’OCAMPO,Hispaniavincit. Los 5 librosprimeros de la Cronica general de Espana,Guillermo de Millis, 1553, Fo.CCCV.

13 ESTEBAN DE GARIBAY Y ZAMALLOA,Compendio Historial De Las Chronicas Y Vniversal Historia De Todos Los ReynosD'España,ChristophoroPlantino, 1571, libro 31, p.659.

14 SEBASTIÁN DE COVARRUBIAS, Tesoro de la Lengua Castellana o Española, imp. Luís Sánchez, 1611, p.82.

15 JAIME BLEDA, Coronica de los moros de España, F. Mey, 1618, p.228.

16 . MANUEL RODRIGUEZ, Retratos de los Reyes de Aragón, desde Iñigo Aristahasta D. Fernando el Católico...: Tomo V, en la Imprenta Real, D. Pedro Julian Pereyra, 1797, p.15-16.

17 ANTONI PUIG I BLANCH, Opusculos gramatico-satiricos del Dr. D. Antonio Puigblanch contra el Dr. D. Joaquin Villanueva: Escritos en defensa propia, en los que tambien se tratan materias de interres comun, Volum 2, Torras, 1832, p.·XXXI·.

18 PEDRO FELIPE MONLAU, Diccionarioetimológico de la lengua castellana: (ensayo) precedido de unosrudimentos de etimología, Imprenta y Estereotipia de M. Rivadeneyra, 1856, p.199.

19 JUAN BAUTISTA DAMETO, VICENTE MUT, GERÓNIMO ALEMANY, Historia general del reino de Mallorca, Volumen 2, J. Guasp y Pascual, 1841, p.728-729.

20 RAFAEL ALTAMIRA Y CREVEA, Historia de España y de la civilizaciónespañola, Tomo 1, segundaedición corregida y aumentada, Barcelona, Herederos de Juan Gili, 1909, p.386.

21 ANTONIO UBIETO ARTETA, Historia de Aragón, Orígenes de Aragón, Tomo VI, Anubar Ediciones, Zaragoza, 1989, p.5.

22 FRANCISCO DIEGO DE AYNSA Y DE IRIARTE, Fundación, excelencias, grandezas y cosas memorables de la antiquíssima ciudad de Huesca…, P. Cabarte, 1619, p.352.

23 ROGER COLLINS, Califas y reyes: España 796-1031, Critica, 2013, p.362 fins la 374.

24 BERNARD F. REILLY, Las Españasmedievales, traducció José Manuel Álvarez Flórez, Ediciones Península, Barcelona, 1996, p.103 a 109.

25 JOSEPH PÉREZ, Historia de España, traducció de Juan Vivanco, MagdaMirabet, y Mª Carmen Doñate, Crítica, Barcelona, 2006.

26 GERÓNIMO ÇURITA, Op. Cit., p.14-15

27 JUAN BRIZ MARTÍNEZ, Historia de la fundación y antigüedades de San Iuan de la Peña…, por I. de Lanaja y Quartanet, 1620, p.290 fins la 302.

28 GREGORIO DE ARGAIZ, Poblacioneclesiastica de España y noticia de sus primeras honras: continuada en los escritos, y Chronicon de Hauberto, monge de San Benito, en la imprenta Real, 1668, p.196.

29 JOSÉ DE BONET, Investigaciones historicas de las antiguedades del Reyno de Navarra…, por Gaspar Martinez, 1665, P.342 fins la 345.

30 GABRIEL DE HENAO, Averigvaciones de las antigvedades de Cantabria…, volum ·I·, E.A. Garcia, 1689, p.78, nota 14.

31 FR LAMBERTO DE ZARAGOZA, Teatro historico de las Iglesias del Reyno de Aragon..., tomo ·II·, en la oficina de D. Joseph Miguel de Ezquerro, 1782, p.11 fins la 13.

32 MARIA DEL PILAR RÁBADE OBRADÓ, La dinámica política, Ediciones AKAL, 2005, p.289 fins 291.

Publicat a www.inh.cat - Institut Nova Història