ARTICLES » 10-08-2021  |  COLOM, CATALà
3860 lectures

Cristòfor Colom i l’Amèrica catalana

En Josep Baella Isanta ha redactat una petita ressenya sobre el darrer llibre d'En Jordi Bilbeny 'Cristòfor Colom i l'Amèrica catalana'. Entre d'altres coses afirma que En Bil­beny és un gegant en un món acadèmic de nans ate­mo­rits, els quals, mal­grat les evi­dèn­cies docu­men­tals apor­ta­des, són incapaços de des­lliu­rar-se de l’angoixa que repre­sen­ta­ria enfron­tar-se amb el món acadèmic espa­nyol. Article publicat avui 10 d'agost al diari El Punt-Avui+.

Un exemplar del llibre 'Cristòfor Colom i l'Amèrica Catalana'

Cristòfor Colom i l’Amèrica catalana és una obra d’en Jordi Bil­beny, on ens fa palès la inter­venció dels cata­lans en la des­co­berta i con­questa del Nou Món, en un període que abraça des de l’any 1475 fins al 1516. Un recor­re­gut exhaus­tiu i docu­men­tat sobre la iden­ti­tat cata­lana de la tri­pu­lació, els pre­pa­ra­tius de les pri­me­res expe­di­ci­ons, la moneda uti­lit­zada per sufra­gar totes les des­pe­ses, etc.

Jordi Bil­beny és un gegant en un món acadèmic de nans ate­mo­rits. I mal­grat les evi­den­cies docu­men­tals apor­ta­des, també, per autors estran­gers, són incapaços de des­lliu­rar-se de l’angoixa que repre­sen­ta­ria enfron­tar-se amb el món acadèmic espa­nyol. La tec­no­lo­gia per­met, avui dia, uti­lit­zar eines, com la informàtica (Este­lle Iri­zarry), que demos­tren sobra­da­ment la fal­se­dat del relat històric.

Des de Felip II, els cas­te­llans pas­sen a deno­mi­nar-se espa­nyols, regi­ren la història, i s’ins­taura una relació de repressió i d’espoli. Fran­cesc Cabana diu que l’esca­nya­ment econòmic farà que el dia que els cata­lans acon­se­guim alli­be­rar-nos, ens tro­ba­rem que no tin­drem ni 10 euros a la caixa per pagar una bom­beta que s’hagi fos.

Girona
OPINIÓ
10 agost 2021 
JOSEP BAELLA ISANTA
https://www.elpuntavui.cat/opinio/article/23-lectorescriu/2012431-cristofor-colom-i-l-america- catalana.html?utm_source=botons&utm_medium=com_epanoticies&utm_campaign=correu

Publicat a www.inh.cat - Institut Nova Història