ARTICLES » 19-04-2021  |  PROJECTE DESCOBERTA CATALANA D'AMèRICA
2172 lectures

El port de Pals, a Madrid

Investigadors del Cercle Català d'Història (CCH), seguint els estudis de l'Institut Nova Història, localitzen l'antic port de la vila empordanesa en un mapa de la Biblioteca Nacional de España. En concret, apareix representat en un famós mapa militar de Borsano, digitalitzat recentment. Article d'En Jordi Camps i Linnell a El Punt-Avui+ del 25 de setembre del 2016.

Cliqueu-hi damunt per ampliar la imatge

Del fet que Pals (Baix Empordà) tenia port, se'n tenia constància. Però només als segles XIII, XVII i XVIII, abans que el pas­sat mari­ner de la vila es perdés en el mar de l'oblit. Des de fa anys, des de l'incan­sa­ble Cer­cle Català d'Història (CCH), se sumen esforços per con­ti­nuar inves­ti­gant i apor­tar noves dades que per­me­tin pal·liar aquest gran buit docu­men­tal i asse­gu­rar que al segle XV el port no només exis­tia, sinó que era un port comer­cial impor­tant.

Alba­rans, mone­des, toponímia, res­tes arqueològiques... tota una sèrie de docu­ments els han donat la raó fins ara, però la prova defi­ni­tiva s'ha tro­bat en un mapa mili­tar datat el 1687, El Prin­ci­pado de Cataluña y con­da­dos de Ros­sellón y Cerdaña, un mapa que repre­senta l'àrea geogràfica del Prin­ci­pat més antiga que es coneix a gran escala on es veu indi­cat un port davant la platja i les mars de Pals. El mapa, de grans dimen­si­ons que va tri­gar 12 anys a com­ple­tar-se, és obra d'Ambro­sio Bor­sano i està en dipòsit a la Bibli­o­teca Naci­o­nal de España, on s'ha digi­ta­lit­zat en alta reso­lució recent­ment. L'autor del mapa, d'ori­gen italià, va ser un dels prin­ci­pals engi­nyers mili­tars al ser­vei del rei Car­les II, que va tre­ba­llar dins i fora d'Espa­nya ela­bo­rant més docu­ments car­togràfics.

Fins ara mai s'havia pogut tro­bar repre­sen­tat el nom d'un port a la zona de les Mars de Pals. En aquest cas surt repre­sen­tat amb el topònim de “Puerto” davant del que era anti­ga­ment el golf o la badia de Pals, abans que la zona quedés coberta per la sorra i els sedi­ments del riu. Es tracta del port de Pals, perquè en aque­lla data no hi ha cap altre port actiu docu­men­tat a la zona, com, en canvi, sí que ho està el port de la vila de Pals.

La tro­ba­lla, rea­lit­zada per Eva Sans, es va pre­sen­tar el 6 d'agost pas­sat en el marc de la IV Jor­nada Colom­bina de Pals, i se suma a les ante­ri­ors rea­lit­za­des per la inves­ti­ga­dora i cap de recerca del Cer­cle Català d'Història, basant-se en docu­ments loca­lit­zats a l'Arxiu de la Corona d'Aragó de Bar­ce­lona. Amb aquests ja va poder demos­trar l'existència del qüesti­o­nat port de Pals durant els segles XV, XVII i XVIII, amb notícies d'embar­ca­ments i desem­bar­ca­ments des del segle XIII. Però Sans remarca: “Des del Cer­cle Català d'Història tre­ba­llem per a la recu­pe­ració de la història de Cata­lu­nya i estem espe­ci­al­ment cen­trats en el tema colombí. Seguim tre­ba­llant sense des­cans per loca­lit­zar les pro­ves dels vin­cles entre el des­co­bri­dor d'Amèrica i el paper de Pals en la pre­pa­ració i sor­tida del pri­mer viatge. Però men­tres­tant, estem cen­trats en la recu­pe­ració de l'antiga vila mari­nera de Pals i el seu port.” El pre­si­dent del CCH, Joa­quim Ullan, per la seva banda, asse­nyala que la falta de docu­men­tació sobre el port de Pals no és casual.“Tenim docu­ments sobre altres ports cata­lans, i en canvi cal fer arque­o­lo­gia docu­men­tal per loca­lit­zar-ne sobre aquest. Casu­a­li­tat o volun­tat de voler fer des­a­parèixer el port de Pals?”


Seguint el curs del Ter fins a la desembocadura , a l'altura de la platja de Pals, apareix clarament la paraula ‘Puerto' 
AMBROSIO BORSANO / CCH (Cliqueu-hi damunt per ampliar la imatge).

Sense entrar a coin­ci­dir o a deba­tre aquesta tesi que cap­gi­ra­ria la his­to­ri­o­gra­fia ofi­cial, totes aques­tes apor­ta­ci­ons docu­men­tals refer­men que resulta que sí que exis­tia un port a Pals, i a més era actiu al mateix segle que l'il·lus­tre nave­gant va sal­par cap al Nou Món. Tan­ma­teix, això és una altra història.

‘Puerto'

El port o grau de Torroella de Montgrí va ser cegat durant el segle XIV en canviar el curs del riu Ter. Des del geògraf Avienus fins a Josep Pla hi ha un corrent d'erudició format per geògrafs, historiadors i arqueòlegs que afirmen que el port situat en aquest gran golf és la platja de Pals.

Cultura
Girona
25 setembre 2016 2.00 h
El Punt-Avui+
Jordi Camps i Linnell - Girona

http://www.elpuntavui.cat/cultura/article/19-cultura/1006964-el-port-de-pals-a-madrid.html?fbclid=IwAR3qDhaIqZRjt-wuY85Lj3Fm8wWlJnlBNGEL_NGs-PwATmFk_MldstYcDKk

Publicat a www.inh.cat - Institut Nova Història