Accediu  |  Registreu-vos-hi
"Quan al món apareix un geni, es pot identificar per aquest senyal: tots els necis es conjuren contra ell"
Johnathan Shift «Thoughs on various subjects, moral and diverting».
ARTICLES » 05-04-2020  |  PROJECTE DE MEMòRIA HISTòRICA
1742 lectures

La nova historiografia

Article al Punt-Avui + del 5 d'abril del 2020 de l'Auke Zeldenrust, frisó que viu al País Valencià: “Hi ha una xarxa de creences que el poder colonial utilitza per justificar el seu domini”. Contra ella cal exercir la desobediència epistèmica.

Auke Zeldenrust

Segu­ra­ment amb la publi­cació del nou lli­bre de Jordi Bil­beny: Car­les I sense cen­sura: La res­tau­ració de la presència esbor­rada de l’Empe­ra­dor i la cort impe­rial als reg­nes de Cata­lu­nya pot revi­far la dis­cussió polèmica sobre les seues con­tri­bu­ci­ons i les de l’Ins­ti­tut Nova Història. Aquest diari va publi­car el 31-03 una res­se­nya del lli­bre per Cesc Bat­lle. Com diu el títol, va sobre la presència esbor­rada de l’empe­ra­dor. És a dir, en els lli­bres d’història ofi­cial, el Car­les I que Bil­beny pre­senta, no hi és. Ha estat esbor­rat com si no hagués dei­xat petja en la història, lle­vant-li la seua importància.

Frantz Fanon en el seu Con­dem­nats de la Terra ja deia: “El colo­ni­a­lisme no es con­forma sim­ple­ment a impo­sar el seu domini sobre el pre­sent i el futur d’un país domi­nat. El colo­ni­a­lisme no se satisfà amb man­te­nir un poble entre les seues urpes i bui­dar el cer­vell del natiu de tota forma i con­tin­gut. Per una mena de lògica per­versa, es retorça el pas­sat del poble con­quis­tat, el dis­tor­si­ona, el des­fi­gura i el des­tru­eix.” Per això una his­to­ri­o­gra­fia pròpia, cata­lana (fins i tot de la nació sen­cera) que té com a missió recu­pe­rar tot el seu pas­sat que el colo­nit­za­dor des de la Nova Planta ha esbor­rat, ha de fer una altra història, escrita de nou, que no siga la d’un poble colo­nit­zat men­tal­ment. Sig­ni­fica que un poble colo­nit­zat ha de fer-se, cons­truir una idea pròpia de la seua història i subs­ti­tuir aque­lla que li ha estat injec­tada des de fora pel seu opres­sor.

És una feina que s’emmarca en allò que alguns ano­me­nen la deso­bediència epistèmica. És a dir, hi ha una xarxa de cre­en­ces (soci­als i històriques entre altres) sobre la qual el poder colo­nial s’eri­geix per jus­ti­fi­car el seu domini. Cal expo­sar i ana­lit­zar totes les mani­pu­la­ci­ons que s’han posat en marxa per ocul­tar la nos­tra història i el rol de cata­la­nes i cata­lans. Implica que les pre­gun­tes que plan­teja la his­to­ri­o­gra­fia his­pa­nocèntrica no ens ser­vei­xen de res. Cal que nosal­tres fem les nos­tres pre­gun­tes i que cer­quem amb rigor les con­tes­ta­ci­ons.

La tasca és immensa, i no comp­tarà amb el vis­ti­plau de molta part de l’esta­blish­ment que ara ocupa els llocs de l’acadèmia. D’allí ha vin­gut una allau de crítica ata­cant els mètodes i les pro­ves sos­tin­gu­des per aque­lla nova his­to­ri­o­gra­fia naci­o­nal. Però pre­ci­sa­ment hi ha un altre punt impor­tant de la deso­bediència epistèmica: dei­xar a banda que l’única manera de fer ciència, i doncs història, és la que s’ense­nya a les uni­ver­si­tats d’ara. També aquí cal sor­tir de l’his­pa­no­cen­trisme, que pro­clama la seua par­ti­cu­lar manera de fer his­to­ri­o­gra­fia com si fos l’única manera pos­si­ble. Aquesta tasca és intrínse­ca­ment una feina alli­be­ra­dora i empo­de­ra­dora perquè ens retor­narà el pas­sat que ens ha estat robat i que ens per­metrà for­mar la base d’un con­tra relat cata­la­no­cen­trat, però sobre­tot nos­tre.

Auke Zeldenrust
Periodista
5 abril 2020 2.00 h
Opinió
Tribuna
El Punt-Avui+
http://www.elpuntavui.cat/opinio/article/8-articles/1769057-la-nova-historiografia.html
versió per imprimir

Comentaris publicats

 1. Hola Pepsicola
  30-05-2021 19:28

  lleva

 2. Hola Pepsicola
  30-05-2021 19:28

  Más que epistémica ha querido decir estúpida, desobediencia estúpida que no lleba a ningún lado.

 3. Montse
  06-04-2020 17:42

  "Donat que ens han esborrat i reduït al silenci figures senyeres i fets de la nostra història, tenim dret a escorcollar els racons que ens poden donar pistes per entrar, dins del que sigui possible, en una reconstrucció del que podia haver succeït segles enrere".
  (extret d'un paràgraf del meu treball: inh,cat/ articles/La-Guerra-de-Granada--1482-1492-,-3a-i-última-part-el meritíssim-marquès-de-comares

 4. Francesc2
  05-04-2020 23:56

  Desobediència epistèmica. Estupenda expressió.

Afegeix-hi un comentari:

Per poder deixar comentaris us heu de registrar:


  EDITORIAL
L'Institut Nova Història torna a publicar un editorial d'En Jordi Bilbeny, que continua sent ben viu avui mateix. L'autor el dedica als calumniadors de ‘Sàpiens’.
27115 lectures
Joanjo Albinyana - La nissaga catalana dels TRastàmara i Ferran I de Nàquera
Ferran Mozas - En cerca de Tartessos. Si existí, on era? Una revisió de les fonts
SUBSCRIPCIÓ AL BUTLLETÍ
Subscriviu-vos al nostre butlletí
Al web de numericana podeu comprovar quin és l'escut d'armes de Leonardo da...[+]
A través d’una comanda de cartes feta per Beatriu d'Aragó, reina d'Hongria, en llengua catalana, en Francesc...[+]
Per què no s'ha recordat la gran victòria catalana contra els francesos a Grècia el 13 de març 1311? Quim...[+]
L'Albert Ferrer descobreix en un viatge a l'illa Aitutaki de Nova Zelanda que els seus habitants condimenten les...[+]