Accediu  |  Registreu-vos-hi
"La gent està atrapada en la història, i la història està atrapada a la gent."
James Baldwin
ARTICLES » 17-10-2021  |  COLOM, CATALà
3052 lectures

El passat mariner de Pals sota les antenes

Als terrenys de Radio Liberty hi ha restes d'estructures que podrien pertànyer a l'antiga vila marinera i al seu port. El Cercle Català d'Història ha sol·licitat a la Generalitat la protecció de les restes arqueològiques. Reproduïm un antic article que En Jordi Camps i Linnell va redactar el 28 d'agost del 2014 per al diari El Punt-Avui+.

Possible botiga. Foto de Jordi Peñarroja. CCH

Foto de portada: restes d'un edifici. Foto de J. Peñarroja. CCH.

Des que les ante­nes de Radio Liberty, l'antiga emis­sora de pro­pa­ganda anti­co­mu­nista de Pals, van dei­xar de fun­ci­o­nar, les ins­tal·laci­ons fa temps que pre­sen­ten un estat de con­ser­vació deplo­ra­ble a causa de la desa­tenció del govern espa­nyol, pro­pi­e­tari dels ter­renys. El pit­jor de tot és que el seu alt valor  s'està mal­me­tent a mar­xes forçades i hi ha un perill immi­nent de pèrdua irre­cu­pe­ra­ble. I no es tracta només de tot allò que té a veure amb el pas­sat recent, és a dir, al període lli­gat a la guerra freda, sinó també a un pas­sat menys cone­gut, però també essen­cial per com­pren­dre millor la història de Pals, com és l'antiga vila mari­nera i la pos­si­ble existència d'una zona portuària.

Pre­ci­sa­ment, les últi­mes pros­pec­ci­ons con­fir­men que en aquests antics ter­renys es tro­ben res­tes d'estruc­tu­res que podrien datar del segle XIV o XV. Un patri­moni que actu­al­ment la Gene­ra­li­tat està con­si­de­rant pro­te­gir arran d'una sol·lici­tud impul­sada pel Cer­cle Català d'Història (CCH), enti­tat que en els últims sis anys ha encapçalat les exca­va­ci­ons i l'estudi d'aquesta obli­dada població mari­nera.

La ini­ci­a­tiva del CCH de sol·lici­tar al Depar­ta­ment de Patri­moni la pro­tecció de les res­tes arqueològiques de Radio Liberty –cone­gu­des també com “les Boti­gues de Pals”, topònim docu­men­tat als estu­dis publi­cats per Anna Maria Cor­re­dor–, i que for­men part del mateix jaci­ment arqueològic de la zona de l'antic encla­va­ment habi­tat de la torre Mora, res­pon a un afany de con­ser­vació. Joa­quim Ullan, pre­si­dent de l'enti­tat, ho explica: “En assa­ben­tar-nos que hi ha diver­sos pro­jec­tes que es volen ubi­car als ter­renys, vam com­pro­var que les res­tes no cons­ta­ven en cap catàleg de Patri­moni, i que la Gene­ra­li­tat no en tenia conei­xe­ment. Per tant, es tro­ba­ven en una situ­ació de perill i vul­ne­ra­bi­li­tat.”

Arran d'aquesta petició, arqueòlegs de la Gene­ra­li­tat, acom­pa­nyats per la tècnica d'Urba­nisme de l'Ajun­ta­ment de Pals, Sònia Vergès, van fer a prin­ci­pis d'estiu una ins­pecció dins el recinte de Radio Liberty que, segons sem­bla, con­fir­ma­ria la importància d'aquesta zona, ja que s'hi tro­ben des­ta­ca­des estruc­tu­res dis­se­mi­na­des, eri­gi­des i semi­en­ter­ra­des per la sorra. Res­tes que serien la con­ti­nu­ació de l'adja­cent torre Mora.

Edi­fi­cis i una pedrera

La cap de recerca del CCH Eva Sans deta­lla que entre aques­tes des­ta­quen edi­fi­cis sen­cers (més boti­gues), alguns amb torre de pro­tecció, indi­cis d'una pedrera i una pos­si­ble església. Un assen­ta­ment que per­met veure el pas de l'època medi­e­val a la moderna, ja que les res­tes de dins del recinte –per tant, més pro­pe­res a on hi havia el mar– són més anti­gues que les pro­pe­res a l'adja­cent torre Mora, que daten de segles poste­ri­ors. Aquest assen­ta­ment, a més, segons Sans, és una prova de com aquesta població va gau­dir d'un cert crei­xe­ment al llarg dels anys, i de recur­sos econòmics. La his­to­ri­a­dora també des­taca que mol­tes d'aques­tes estruc­tu­res que estan a la vista s'han con­ser­vat perquè els ame­ri­cans les van uti­lit­zar com a magat­zems tot con­so­li­dant-les amb ciment (uns danys menors, en aquest cas).

Per ara, l'expe­di­ent pre­sen­tat està en fase d'estudi i pen­dent que Patri­moni doni l'auto­rit­zació per con­ver­tir la zona en jaci­ment arqueològic. Per la seva banda, l'Ajun­ta­ment de Pals està com­promès a seguir les actu­a­ci­ons que dic­ta­mini la Gene­ra­li­tat amb relació a la pro­tecció de les res­tes de Radio Liberty, que té la par­ti­cu­la­ri­tat d'estar divi­dit en dos ter­renys de titu­la­ri­tat dife­rent (esta­tal i muni­ci­pal).

Des del CCH, i ava­lats per un informe del 2011 de l'arqueòloga María José Caja (Janus SL), es pensa que el jaci­ment està molt a prop del docu­men­tat port de Pals loca­lit­zat i docu­men­tat des del segle XV al XVIII, ja que el seu emplaçament es cor­res­pon amb la car­to­gra­fia antiga amb la població que es coneix com “Torre de Pals”. Tota la docu­men­tació que s'ha tro­bat fins ara està reco­llida a bas­ta­ment en l'arti­cle d'estudi El port de Pals, publi­cat als Annals de l'Ins­ti­tut d'Estu­dis Giro­nins i escrit per Narcís Subi­rana i Eva Sans.

 • 1406: és quan es va signar un albarà de la cort de la batllia del castell de Pals que ja parla del “port de Pals”.
 • XIV-XV: són els segles en què tot fa pensar que es datarien les estructures descobertes als terrenys de Radio Liberty.

CULTURA
PALS
28 agost 2014
El Punt-Avui+

Jordi Camps i Linnell

http://www.elpuntavui.cat/article/772138-el-passat-mariner-de-pals-sota-les-antenes.html?ItemId=2823&vermobil=1

Possible capella de l'antiga vila marinera. Foto de Jordi Peñarroja. CCHAutor: Jordi Camps i Linnell/El punt-Avui+
versió per imprimir

Comentaris publicats

 1. Xevimataró
  20-10-2021 22:37

  Jejeje jo el que penso ramir es que se t'envà una miqueta la mà amb les comes. Segur que vens de fotre't unes gambetes amb rebujito jajajaja aixó si viatjant i "viendo otras culturas"

 2. Xavi G.
  20-10-2021 18:43

  Ok, Edmund. Quina llàstima em fa, però moltíssimes gràcies per la informació, que Déu t'ho pagui amb uns quants vedells d'or massís.

 3. Ramiro Romero
  20-10-2021 14:41

  Por que,,,, xevimataro, tu piensas que almagro, Pizarro, cortes, cabeza de vaca, los pinzones, colon, balboa, Magallanes, o bartolome días, ERAN CATALANES TODOS NO???, ANDA, DIME SI O NO?????

 4. Ramiro Romero
  20-10-2021 14:37

  Frede, para ciencia ficción prefiero la guerra de las galaxias, saludos

 5. Ramiro Romero
  20-10-2021 14:36

  Yo no soy el centro de la, historia, ustedes, ultranacionalistas catalanes tampoco, habéis contribuido mucho a, la historia de la península, pero no es vuestra, ni la conquista, ni el descubrimiento, ni el siglo de oro, ni tantas cosas, es vuestra y nuestra, pero vamos si decis que santa Teresa era, catalana o que Carlos v no se retiró en yuste, o que Cervantes era, catalán o que eran catalanes Pizarro, cortes, almagro, cabeza de vaca,,,, yo solo me río,,, me río y mucho,

 6. Frede
  20-10-2021 10:54

  Ramirin, i també la resta dels trolls nostrats.
  Us recomano que passegeu per "Histories de Can Fanga" a YouTube. Promogut per la Vanguardia de Godó, defensor acèrrim de la independència. Bé, doncs he trobat aquest vídeo, que reafirma el que dius, que tot és català. Quines coses! Et recomano que en lloc de viatjar tant et miris aquests vídeos i potser alguna cosa aprens. Xaval! És aquest:

  https://www.youtube.com/watch?v=rNrJWjjRW5E&list=PL1BDB363E42727F9F&index=33

 7. Xevimataró
  20-10-2021 10:30

  Hey chaval que et deixes els aragonesos, que jo en sóc una mica. Seguiu sense entendre res. El que demaneu per als altres es el que sou incapaços d'acceptar per a vosaltres.

 8. Ramiro Romero
  20-10-2021 07:45

  Xevi mataro, efectivamente, es más toda esta página es una gran nota de humor, de ahí que estemos todos, unos de cachondeo y otros como tu en plan serio, recuerda chaval, todo la, civilización europea viene del pueblo elegido catalán,,,,,, ni el Jueves os supera, suerte en la vida,,,,, que a mi me da la risa,,,, todo es Cataluña,,,, los demás, andaluces, castellanos, navarros, vascos, gallegos, astures, portugueses, no hicieron nada, viaje, viaje,,,,

 9. Xevimataró
  19-10-2021 23:49

  Les notes d'humor són un ham per a detectar imbècils

 10. Edmund Cooke
  19-10-2021 20:44

  Respecte a la situació recent dels terrenys,
  fa sis anys més o menys, la Fundació Mar, amb seu a Palafrugell, va anunciar que havia aconseguit la concessió per 50 anys de les antigues instal·lacions de Ràdio Liberty per fer un gran centre de conservació de la biosfera, batejat amb el nom d'Aquam.

  El 13 de juliol de 2020, el Parlament de Catalunya va aprovar la Resolució 850/XII, que insta el Govern a aturar la tramitació de la concessió d'ús dels terrenys de Ràdio Liberty, descartant el projecte Aquam, instant l'administració corresponent segons el conveni signat a retirar les instal·lacions de Ràdio Liberty, respectant els jaciments arqueològics que puguin haver-hi i les necessitats per executar projectes compatibles amb els valors mediambientals.

  Desconec la situació exacta a data d'avui, però imagino que al ser terrenys propietat de l'Estat, mai hi permetran que els arqueolecs, investigadors, historiadors, etc puguin fer feina…em temo que amb això que es catalogi com a jaciment no hi ha res a fer….

 11. Edmund Cooke
  19-10-2021 20:08

  Doncs sí Xavi…No entenen, ni en tenen d'humor…Escac i mat Ramiro!…

 12. Xavi G.
  19-10-2021 19:44

  Lo del dit era una nota d'humor, Ramir, estava clar (i sí, adreçada especialment per a tu per si fos el cas que se'l trobaren mirant cap amunt, hahaha) i s'entén el que vull dir.

 13. Ramiro Romero
  18-10-2021 23:46

  Si, XAVIg, un dedo o un huevo,,,,, si es que esto es un no parar de reir

 14. Xavi G.
  18-10-2021 18:36

  Aquest article és del 2014.

  Sabeu alguna cosa més? Se l'ha catalogat ja com a jaciment?
  Perquè seria interessant furgar al lloc de forma metòdica, que no saps mai quina sorpresa pots trobar-te..., àncores, una figureta Taina, un dit d'en Colom... No sé, moltes coses.

 15. Frede
  18-10-2021 10:28

  No us sembla estrany que es situés la base americana precisament en aquest lloc? El poder espanyol, contràriament al que alguns creuen, no fa res perquè sí.

Els comentaris per aquest article ja estan tancats.
  EDITORIAL
L'Institut Nova Història torna a publicar un editorial d'En Jordi Bilbeny, que continua sent ben viu avui mateix. L'autor el dedica als calumniadors de ‘Sàpiens’.
34789 lectures
22è Simposi - Presentació
Francesc Robusté - Cap a una Història científica
SUBSCRIPCIÓ AL BUTLLETÍ
Subscriviu-vos al nostre butlletí
Al web de numericana podeu comprovar quin és l'escut d'armes de Leonardo da...[+]
Si En Colom hagués viscut a Castella i Andalusia, com se’ns diu, hauria après els noms dels animals en aquella...[+]
Una intervenció arqueològica a la basílica dels Sants Just i Pastor descobreix restes d'un segon palau...[+]
Va tenir Castella els 8 milions d’habitants que ens diuen que va tenir, constituint així el motor i el nexe...[+]
En Cesc Garrido, conscient que En Lleonard estaria vinculat a la casa reial catalana de Nàpols, identifica "La...[+]