Accediu  |  Registreu-vos-hi
"Cal tractar amb cura les històries velles; s'assemblen a roses marcides que es desfullen al mínim contacte."
Selma Lagerlof
ARTICLES » 05-05-2018  |  LLETRES CATALANES (SEGLE D'OR)
11952 lectures

Algunes frases del ‛Lazarillo’ demostren que fou escrit en català

Article de la Montserrat Camps en què desenvolupa la seva comunicació al 17è Simposi sobre la Història Censurada de Catalunya (Arenys de Munt, novembre del 2017).

El Lazarillo de Tormes, edició 1915

Metodologia
Prenc com a llibre base de lectura el Lazarillo de Tormes, 1915, Ed. Hermanos Ruiz. Segons l’editor, “es reproducción fidelísima, salvo la ortografía y la puntuación, del ejemplar de la edición de Anvers(1554) que se conserva en la Biblioteca Nacional de Madrid”. Un cop llegit i anotat tot allò que d’aquesta edició, em sembla incomprensible, dubtós o pertanyent a una altra llengua, em documento amb altres llibres que han estat escrits, precisament, per aportar explicació a molts d’aquests dubtes.

Investigacions anteriors
Si prenem l’edició que en Josep Maria Orteu va fer del Llàtzer de Tormos, en Jordi Bilbeny  ja hi parla, a l’estudi preliminar, d’algunes “relliscades” de traducció. Com sorgir, per salir (“con fuerza y maña remando salieron a buen puerto”), maleficio per malifeta; sentir per oir;  bastar per abastar o aconseguir; donos per doncs (error més flagrant, per tractar-se de tipografia). Igualment , he tingut en compte les notes a l’edició del mateix llibre, fetes per en Jordi Prenafeta, qui incideix en algunes construccions catalanes dins el text castellà: per/para, tractado, l’ús erroni de cuyo, fideputa, tornar, pobreto, todos cinco, etc. I n’analitza d’altres d’històriques i molt valuoses. També veiem que a l’edició del 1554 del Lazarillo de Tormes hi ha escrit el nom de la ciutat en català: Anvers.

Francisco Calero, al mateix temps, també aporta llum en aquest sentit. Diu que l’ús impersonal de HOMBRE ha romàs en francés i  en alemany. També en català, amb el mot HOM.En castellà, però, va anar desapareixent, i ho fonamenta citant la Historia de la lengua española d’en Rafael Lapesa. Aquest filòleg  diu: “la extensión del se impersonal  y la de uno destierran el empleo de hombre como indefinido”. Doncs bé, malgrat les paraules de Lapesa, al Lazarillo n’hi trobem  dos exemples, d’aquest hombre desaparegut o desterrat:

 • Que no bastara hombre en todo el mundo hacerle menos una migaja (p. 28).
 • Ya cuando asienta hombre con un señor de título, todavía pasa su lacería (p. 104).

Calero afegeix l´ús molt freqüent de l’expressió SIN DUBDA, calc  molt clar del català SENS DUBTE. Concretament, hi surt fins a tres vegades:

 • sin dubda debía de decir verdad (p.63).
 • En vuestra casa yo me acuerdo que solía andar una culebra, y ésta debe ser, sin dubda (p.65).
 • Sin dubda -dicen ellos- esta noche lo deben de haber alzado y llevado a alguna parte (107).

Altres fenòmens que F. Calero estudia són la interposició d’un pronom afegit entre SE i ACORDABA, com si volgués calcar el pronom EN del català:

 • Y mi amo, muy risueño todas las veces que se le acordaba aquella mi consideración (p. 97).

O bé els usos estranys i diferents del verb TOMAR:

 • Estando mi madre una noche en la aceña, preñada de mí, tomóle el parto (p.14).
 • Y depués tomóse a llorar (p. 134).

O també l’alta freqüència del verb TOPAR, en comptes  de ENCONTRAR. Concretament, l’usa dotze vegades i sembla que no sempre amb encert sintàctic:. Dos exemples:

 • adonde me toparon mis pecados con un clérigo (p. 46).
 • topóme Dios con un escudero que iba por la calle (p. 72).

La meva recerca
El cas és que jo vaig intentar fer el meu propi buidatge d’expressions i vaig desestimar totes aquelles de les quals ja havia parlat algú altre. Un cop acabat el buidatge, vaig classificar-ne el resultat, el qual va quedar de la manera següent: A) Canvis semàntics en l´ús d’alguns verbs, B) Trets exclusius de la sintaxi catalana. C) Vocabulari, expressions catalanes mal traduïdes al castellà; D) ortografia. E) Altres expressions estranyes a comentar.

A) Canvis semàntics en l´ús d’alguns verbs

1) DECIR (dir-se):

 • “Me puedo decir nacido en el río” (p. 7). Covarrubias no recull el verb decir en el sentit de donar nom, designar o dir-se, sinó que en castellà fora més propi aquí d’usar “llamarse”. En català, sí.

2) HACER (fer):

 • Las mantas y la sabanas hacia perdidas (p. 10). Hacer no tenia el sentit de considerar, com en català.

3) SER (ser):

 • Avivar el ojo y avisar, pues solo soy (p. 13).
 • Eran mal casadas (p. 14).
 • Como yo no soy con él ni le doy a ello ayuda (p. 99).
 • Quisiera ser muerto (p. 112).
 • Tú eres preso si no descubres los bienes deste tu amo (p. 88).

Aquesta predilecció per l’ús del verb ser en comptes d’estar és excesiva i, fins i tot, impròpia del castellà, com igualment es pot veure amb els dos usos que es veuen a continuación en què el verb ser és emprat com a auxiliar. En català ha quedat encara avui dia en força zones del nostre domini lingüístic, però que el castellà va perdre fa segles.

 • Fuimos entrados (p. 60)
 • Aun no era venido (p.87).

4) AMAGAR :

 • Amagado con ella (p.16).El Covarrubias recull el mot amagado amb el significat de intentado, però no amb el d’ escondido, oculto o amagat, del català.

5) ASCONDER:

 • A las astucias del maldito ciego nada se le ascondía (p.24). No s’entén aquest inici amb a- d’asconder si no és per imitació d’amagar.

6) HACER  (com en català, fer):

 • No se les hizo de vergüenza (p. 69). Seria “dio vergüenza” en castellà, i no com en català Fer vergonya.
 • Al que me hace pesar (p. 113). Altre cop el verb fer en comptes de dar

7) LLEGARSE (arribar-se:)

 • El pecadorcico se llega aquí a nuestra casa y le damos de comer (p. 90)
 • Algunos que allí estaban se llegaron y le trabaron de los brazos (p. 101). S’hi arribaren.

8) DEMANDAR (demanar):

 • Y demandandole perdón (p. 104). El Covarrubias diu que demandar en castellà vol dir “volver a pedir perdón”, i aquí no repeteix l’acció, sinó que  usa demandar en comptes de pedir perquè s’assembla a demanar.

9) TRACTAR:

 • Y a mi amo tractaron mal (109).En tot el libre es parla de tractados (nom) com a parts del discurs ( capítols).Ara, fins i tot, s’empra com a verb i en el sentit de qualificar algú o tractar, com en català. Al Covarrubias, no hi apareix ni com a nom ni com a verb. Per tant, queda clara la llengua d’origen.

10) SENTIR per OIR o ESCUCHAR:

Al llarg del llibre surt molt aquest ús, ja remarcat per Bilbeny. Encara que els diccionaris moderns i altres de més antics de la llengua castellana acceptin SENTIR per ESCUCHAR  o OÍR, EL Diccionari de Covarrubias diu el següent: “Latin sentire, sensu percipere. Notorio es a todos llamar cinco sentidos corporales, la vista, el oído, el gusto, el olfato y el tacto,y muchas veces sentir se pone por entender, como decir: yo siento esto así, yo lo entiendo así. Sentimiento, el acto de sentir y algunas veces demostración de descontento”

Però sí que hi apareix, també, el verb OÍR .

 • Como vuestra merced había oído (p. 113)
 • De que esto me oyeron (p. 88))

Per què hem trobat tantes vegades el verb sentir amb el significat d’oir o sentir en català? Doncs perquè el significat que se li dóna és el propi de la  llengua catalana.

B) Trets exclusius de la sintaxi catalana:

1- Ús del pronom relatiu generalitzat (en castellà no existeix):

 • Mi nascimiento fue dentro del rio Tormes, por la cual causa (p. 7). Per la qual cosa

2- La preposició DE al davant de les oracions d’infinitiu:

 • Procura de ser bueno (p. 12).

3- La doble negació:

 • Jamás tan avariento ni mezquino hombre no vi (p. 14).
 • No tampoco de mucho valor (p. 95).

4- Manca de preposició al davant d’un complement directe referit a persona:

 • Animar […] la gente a que no quedasen sin tanto bien (p. 98).
 • No quieren ver en sus casas […] hombres virtuosos, antes los aborrecen (p.86).

En aquesta darrera frase hi ha manca, d’una banda, de preposició al davant del CD. D’altra banda, usa el mot antes, que no ve recollit al diccionari Covarrubias. Tampoc no hi ha en el castellà antic cap ús de conjunció adversativa  pròpia del català, com ans) , sinó que només és usat com adverbi de temps.

5- La preposició desde apareix de maneres diferents:

 • Desque fuimos entrados (p. 60). Desque no apareix al Covarrubias.
 • Paresciendome con aquel remedio remediar dende en adelante la triste vida (p. 41)
 • Dende en adelante (p. 49). Dende = d’ençà? Des de?
 • De que salió de su casa (p. 45) = des que del català.

C) Vocabulari:

 • Mi negra trepa y cardenales (p. 20). La RAE admet trepa com a castigo, però el Covarrubias no. No existeix el mot com a nom, per la qual cosa podria significar trep en català. O sigui, un trenc o tall a la pell.
 • Con los cuales daba fuertes puñadas (p.101). Puñadas no trobat al Covarrubias. Punyada
 • Como si fueran peras que se dieran de v alde (p. 105). Al Covarrubias. No es troba valde ni balde, de manera que podría assemblar-se a debades.
 • Perdido por andar fuera (p. 90). El Covarrubias defineix andar com “moverse el animal por sus pies de un lugar a otro”, és a dir,en el sentit de caminar. No té el mateix sentit de l’anar català. Sí, en canvi, la mateixa arrel.

D) Expressions catalanes mal traduïdes al castellà:

 • Desde allí adelante (p. 20).
 • Para que la sepas hacer de aquí adelante (p. 64). En comptes de des d’ara endavant.
 • Pasaremos a pie enjuto (p. 29). A peu eixut, al Covarrubias, no hi és enjuto, ni enhuto , ni res similar.
 • Al tercero día (p. 41).
 • Mi pobre tercero amo (p. 90).Tercer és determinant i pronom en català, però no en castellà, que porta una “o” només quan és pronom.
 • Esta escripto (p. 46). No recollit al Covarrubias. Però en català tenim escriptura.
 • Con todo eso (p. 60). Amb tot i això.
 • Por conocer de todo en todo la fortuna serme adversa (p. 61). De tot en tot.
 • De qué pie coxqueaba (p. 63). Tota l’expressió és catalana, però, a més, la grafia” x “ del mot coxqueaba també traeix l’origen català coix.
 • Que está ribera de aquel rio (p. 7). Vora aquell riu.
 • Y fue que había cabe el fuego un nabo pequeño (p. 24). S’ha traduït la preposició cabe per cap a i per això l’oració sencera no té sentit.
 • Pluguiera a Dios que lo hubiera hecho (p. 42) i pluguiera a Dios que me demediara.(p.50). Plagués a Déu.
 • Plega a Dios que no me muerda (p. 66). Plaqui a Déu.
 • Del  escala (p. 4) no ha estat mai mot masculí. Probablement ve del català de l’escala.

E) Ortografia:

 • Mochacho (p. 20) = amb o de mosso?
 • Era el ciego para con este un Alejandre Magno (p. 33).
 • Y que yo directe ni indirecte no soy parte en ellas (p. 99). Aquests acabaments en –e són demolidors.
 • Que serían cuasi seis meses (p.38). Por ser cuasi los dos (p. 60). No trobat al Covarrubias. Ni cuasi, ni cvasi, ni qvasi, ni quasi.
 • Cuotidiana hambre (p.38).No trobat al Covarrubias. Ni cuotidiana, ni quotidiana, ni qvotidiana.
 • De lo que succedió en aquellos tres días (p. 53). No trobat al Covarrubias. Succedio amb cc.
 • La entrada obscura y lóbrega (p. 59). Obscura no trobat al Covarrubias.
 • Que quisiera yo que no tuviera tanta presumpción, que abajara un poco su fantasía (p. 76). Aquesta “p” interna és catalana i abajar, amb "a", també.
 • Consciencia (p. 85 i 99). No recollit al Covarrubias.
 • El hombre le pide el alquile de la casa (p. 87). Si s’ha oblidat de la –r final, potser és perquè a la corresponent catalana, lloguer, la "r "no sona.
 • Amicisimo de negocios seglares y visites (p. 93). Sembla que de la paraula amic , en català, no s’ha sabut fer el derivat castellà correctament.Si la llengua de l’escriptor hagués estat el castellà, hauria hagut d’escriure amiguísimo, encara que s’hagués descuidat la u. Que l’autor escrigui una “c” dóna a entendre que la fa derivar d’amic i no d’amigo.
 • Substancia (p. 95). El Covarrubias no recull aquest mot amb la “b”.
 • Al rededor estaban (p. 103). Separat perquè en català és al voltant?

Conclusions
Un cop revisats els estudis de Jordi Bilbeny, de Francisco Calero i de Jordi Prenafeta;  observada una desena de canvis semàntics en l’ús dels verbs; havent analitzat les relacions sintàctiques pel que fa a pronoms, dubtes en preposicions o dobles negacions; analitzat el lèxic que he citat —sense parlar del que ja havien detectat els altres lectors o estudiosos i que ja ho han recollit en altres obres—; vistos els canvis ortogràfics de molts mots, sobretot en el vocalisme; anotades les expressions i locucions pròpies de la llengua col·loquial; per tot això,
m’atreveixo a afirmar que el Lazarillo de Tormes és una novel·la que fou escrita en català, molt probablement al regne de València.

Montserrat Camps


BIBLIOGRAFIA:Autor: Montserrat Camps
versió per imprimir

Comentaris publicats

 1. Pere Boter
  06-03-2020 12:59

  A l'edició de Joseph V. Ricapito publicada per les edicions Catedra Letres Hispanicas:

  p. 188 "y se fuese a dormir, se fue, y así nos echamos todos." (gitar-se)

  També un altre Alzar per Alçar (desar, estojar)

 2. Santo Job
  21-04-2019 09:12

  Leandre: No son las primeras ediciones oficiales, son las ediciones más antiguas de que se conservan ejemplares. Sin embargo, sabemos por ecdótica y por documentación que hubo al menos dos ediciones en Amberes en 1553, una en Alcalá en 1553, la princeps que es de 1550 impresa fuera de España, y varias ediciones intermedias.
  En la edición autorizada por la Inquisición se suprimió el tratado IV (el del fraile mercedario), el tratado V (el del buldero), y algunas expresiones heréticas aquí y allá.
  También prohibió la Inquisición la Segunda Parte del Lazarillo de Tormes, más conocido como Lazarillo de los Atunes, cuyas primeras ediciones conocidas son de 1555 impresas en Amberes. Sin embargo, no son las primeras ediciones, puesto que tienen importantes divergencias textuales que sólo se explican si hay al menos dos o tres ediciones previas.

 3. Leandre Martí
  20-04-2019 19:42


  Les primeres edicions oficials són las de Burgos, Alcalà i Anvers edicions de 1554, i va ser prohibida per la Inquisició cinc anys després i torna apareixia l'any 1573, amb algunes supressions segons José Manuel Blecua diu a la seva "Historia y textos de la literatura española" pag. 188 AULA, Zaragoza 1969.

 4. Leandre Martí
  20-04-2019 19:42


  Les primeres edicions oficials són las de Burgos, Alcalà i Anvers edicions de 1554, i va ser prohibida per la Inquisició cinc anys després i torna apareixia l'any 1573, amb algunes supressions segons José Manuel Blecua diu a la seva "Historia y textos de la literatura española" pag. 188 AULA, Zaragoza 1969.

 5. Joan Català
  15-05-2018 15:05

  Antón, Antón,
  Antón el trolero,
  cada cual, cada cual,
  que atienda a su juego,
  y el que, y el que,
  y el que no lo atienda,
  pagará, pagará,
  pagará una prenda.

  ·X·

 6. Antón Martín
  10-05-2018 10:58

  Precisamente esa a protética es característica del castellano vulgar desde el principio de los tiempos, y como en algunos casos la norma culta la acepta y en otros no, provoca no pocos dolores de cabeza a los propios hablantes nativos. Hay quien propone que sea un resto del sustrato eusquérico del castellano primitivo. Son corrientísimos arrascar, arremangar, arrecoger, asentarse (en una silla), alevantarse, y así ad nauseam.

 7. Santo Job
  10-05-2018 10:09

  Antón, no te olvides de que "abajar" no es un caso suelto en Lazarillo donde aparecen también "atentar", y "atapar"

 8. Santo Job
  09-05-2018 20:59

  Antón: el "dentera" del Lazarillo corresponde a envidia o ansia. Curiosamente es un pasaje de los que más han dado que debatir, pues en unas ediciones pone "dentera" y en otras pone "dentro".

  Alcalá 54: Como me vi con apetito goloso, auiendome puesto dentro el sabroso olor de la longaniza [...]

  Burgos 54: Como me vi con apetito goloso, auiendome puesto dentro el sabroso olor de la longaniza [...]

  Amberes 54: Como me vi con apetito goloso, auiendome puesto dentro el sabroso olor de la longaniza [...]

  Medina 54: Como me vi con apetito goloso, auiendo me puesto dentro el sabroso olor de la longaniza [...]

  Velasco 73: Como me vi con apetito goloso, hauiendome puesto dentera el sabroso olor de la longaniza [...]

  Aribau [usa el texto de Amberes 53 pero moderniza grafías]: Como me vi con apetito goloso, habiéndome puesto dentera el sabroso olor de la longaniza [...]

  Sánchez 03 [sigue un texto anterior al 53 pero posterior a la princeps]: Como me vi con apetito goloso, auiendome puesto dentera el sabroso olor de la longaniza [..]

 9. Antón Martín
  09-05-2018 19:34

  La lista interminable de supuestas catalanadas de Alejandro Sendra no la voy a desglosar, porque ni me da la paciencia ni las ganas. Sólo diré que únicamente pueden creérsela personas para las que el castellano sea una lengua tan alejada como el chino mandarín. Para muy fans, vamos.

 10. Antón Martín
  09-05-2018 19:30

  Vayamos con el desglose por partes y en sentido inverso:

  E) Ortografía:

  -Mochacho. Como 'sepoltura', es habitual en el castellano vulgar, no sólo del septentrional, sino por buena parte de La Mancha. 'Sepoltura', además, es la forma más habitual en los testamentos hasta bien entrado el siglo XIX. Por toda la Castilla central.

  -Alejandre. Ya lo ha explicado el Santo. En el español medieval, aún se prefería la forma a partir del vocativo, queen griego es 'Aléxandre'. De hecho, así se titula el poema o Libro de Alexandre (s. XIII), escrito en un castellano plagado de leonesismos.

  -Cuasi. Esta es gorda, porque se trata de un latinismo muy usado en el lenguaje literario y formal, redicho más bien.

  -Quotidiano. Común en las testamentarias ("Mando a mi ija Franzisca el lecho quotidiano..."), así como 'quatro', 'quando' y otra por el estilo.

  -Obscura. Todavía he alcanzado yo a tener maestros en el colegio que usaban esta forma etimológica. Se trata de uno de tantos cultismos que han pasado tempranamente a ser de uso común. En el habla popular, al menos antes del siglo XV, era más habitual 'preto' o 'prieto' para el mismo significado.

  -Abajar. Esto es de traca, porque 'abajaros de ahí' se oye por todo el campo desde Miranda de Ebro a Jerez de la Frontera. Con todo y sonando un poco vulgar, el propio DRAE lo recoge.

  -Alquile. Puede ser una errata, pero también en castellano se forman sustantivos a partir de verbos con idéntica desinencia: de cantar, cante; de bailar, baile; de desaguar, desagüe; de rematar, remate; y así ad infinitum. De la incoherencia de proponer una autoría valencia ya he hablado: los valencianos no suprimen las erres de los infinitivos.

  -Amicísimo. Los superlativos en -issimus son cultismos que han pasado a la lengua general, de ahí que el sustantivo conserve la forma latina (de amicus). De hecho, y hasta hace nada, las clases populares contraían el sufijo: Santismo Sacramento, muchismo, lejismos, y cosas así.

  -Substancia. Véase 'obscura'.

  -Al rededor. Aquí no doy crédito, porque salta a la vista que 'alrededor' se forma de la contracción de a-el-rededor (rededor>redor>lat. 'retro').

 11. Antón Martín
  09-05-2018 19:05

  Por otra parte, esto es lo que dice de la dentera el Alcover-Moll. A buen entendedor...

  DENTERA f.
  Esmussament de dents:—fig., gran desig d'una cosa; cast. dentera. Ni yo'l m'engolit, ni ell lo se traga, | dentera me'n ve, ni cala la braga, Brama llaur. 213.
  Fon.: dentéɾa (val.).
  Etim.: pres del cast. 'dentera', mat. sign.

  No sólo coinciden las primeras acepciones en ambas lenguas, sino que además lo de las ganas tiene en las dos un sentido figurado. Para mayor dolor -o dentera- se trata de un préstamo del castellano según los autores del DCVB.

 12. Antón Martín
  09-05-2018 19:00

  También podemos citar las ganas irreprimibles de evacuar el vientre, que en castellano se expresan asimismo con un sustantivo acabado en -era.

 13. Antón Martín
  09-05-2018 18:58

  dentera
  1. f. Sensación desagradable que se experimenta en los dientes y encías al comer sustancias agrias o acerbas, oír ciertos ruidos desapacibles, tocar determinados cuerpos y aun con solo el recuerdo de estas cosas.

  2. f. coloq. envidia (‖ pesar del bien ajeno).

  3. f. coloq. Ansia o deseo vehemente.

  Atención a la tercera acepción (y perdón por el pareado).

 14. Santo Job
  09-05-2018 18:28

  Los Enzinas de Burgos tomaban ese nombre porque procedía la familia de Encinas de Esgueva, de donde se trasladan a Burgos a mediados del siglo XV. Como casi todas las familias de mercaderes de Burgos, eran de ascendencia conversa, aunque en este caso morisca (en 1496 quemó la inquisición en Burgos a Martín de Enzinas por falso converso que practicaba secretamente el islam). La familia Enzinas estaba emparentada con los Lerma, los Salamanca, los Sandoval, y los Santa Cruz, principalmente, linajes conversos todos ellos, aunque de origen judaico.

  El padre de Francisco era Juan de Enzinas, mercader de tejidos, prestamista, y representante en Castilla de los Fugger y los Welser. La madre está menos claro quién es. Se supone que fue Ana de Sandoval, que estaba casada con Juan de Enzinas en las fechas en que nace Francisco, pero no está nada claro. Ana muere en 1526, cuando Francisco tiene 8 años. En 1528 casa Juan con Beatriz de Santa Cruz, a quien Francisco siempre llama "madre", y que en los pleitos se presenta como madre de Francisco. Tuvo Francisco 11 hermanos (entre hermanos y hermanas), de los cuales 8 llegaron a adultos. A eso hay que sumar una cantidad enorme de primos tanto carnales como segundos, de los cuales Francisco no conocería ni a la cuarta parte.
  Salvo por el hecho de que Francisco fue un notorio hereje, y a Diego lo quemaron por hereje en Roma, la familia no tiene muchos individuos destacables: Juan, que fue un empresario de cierta riqueza, padre de Francisco y Diego; y César, primo de Francisco y Diego, coronel de los tercios que participó en las guerras de Flandes y obtuvo la distinción de conde palatino.

 15. Francesc 2
  09-05-2018 18:21

  De la RAE:
  Llorera
  1. f. Lloro fuerte y continuado.
  Balacera
  De balazo.
  1. f. Am. tiroteo.
  Ceguera
  De ciego.
  1. f. Total privación de la vista.
  2. f. Especie de oftalmia que suele dejar ciego al enfermo.
  3. f. Alucinación, afecto que ofusca la razón.

  No sembla que hi hagi cap súfix -era en castellà amb el sentit de "tenir ganes de", que és el que demanava en Santos.

 16. Francesc 2
  09-05-2018 18:08

  Molt interessant. Hauríem de veure si entre els Olzines catalans hi ha també aquests mateixps noms i les mateixes relacions de parentiu. En tot cas, em crida molt l'atenció que hi hagi uns Olzines molt encimbellats,, secretaris dels reis catalans, relacionats amb els papes i amb els principals humanistes al segle XV i tot d'un plegat apareixen els Encinas a Castella. No puc dir res més, es clar.

 17. Santo Job
  09-05-2018 17:53

  Informe ordinario de la Inquisición, conservado en AHN, Inquisición, L.332, fol. 334v.

  "De Amberes tenemos aviso por cartas de XVII de abril próximo pasado que se ha traducido en lengua española en aquellas partes un libro muy pernicioso y feo que tiene el título siguiente: "Breve y compendiosa institución de la religión cristiana", que hay sospecha que lo tradujo de latín en romance y lo hizo imprimir un español estudiante que estaba en Lovaina que se llama Francisco de Enzinas, natural de Burgos y sobrino del tesorero de la iglesia mayor de la dicha ciudad de Burgos. Y dicen que este Francisco de Enzinas tiene un hermano que se llama Diego de Enzinas y que está de camino para venir a estas partes con 300 o 400 libros de los susodichos, según le habían dicho a la persona que dio el aviso aquí. Y dice que sabe que por esta sospecha algunos parientes del dicho Diego de Enzinas que están en Flandes han escrito al dicho tesorero de Burgos para que tome los dichos libros secretamente y los haga quemar, que el dicho tesorero es buen cristiano."

  La transcripción tiene adaptadas las grafías y la puntuación, salvo el nombre de Enzinas, en el cual se respeta la forma de la época.

 18. Antón Martín
  09-05-2018 17:52

  Claro que sí, Francesc. En realidad, el castellano al completo recorda moltissim la sintaxi catalana. Suele suceder entre hermanos de padre y madre. En cuanto a dentera, resulta que en castellano se dice... dentera. Lo mismo que llorera, balasera o ceguera. La argumentación es pueril e indocumentada.

 19. Francesc 2
  09-05-2018 17:48

  Aquesta és la qüestió. Olzina (és a dir, alzina) i la traducció castellana "enzina". Com Llull-Lulio. Ei, no afirmo res. Ho deixo anar. Una possible línia d'investigació.

 20. Santo Job
  09-05-2018 17:35

  Francisco de Enzinas es de Burgos. De ello sabemos por las memorias de Enzinas (tituladas "De Statu Belgico deque religione Hispanica"), por sus cartas, por el pleito entre su madrastra Beatriz de Santa Cruz y la famila Elter por la custodia de las hijas de Francisco cuando muere de peste en 1552, por otros pleitos de Beatriz de Santa Cruz, cartas de Philip Melanchthon, y también por noticias de la Inquisición, que le tenía echado al ojo a Francisco y a su hermano Diego por ser herejes o posibles herejes.

 21. Francesc 2
  09-05-2018 17:21

  L'autora no justifica res. Diu el que farà i.... ho fa. L''ortografia és una qüestió més. Quina crítica hi pots fer,a això? Es que és molt clar: Parla d'estranys canvis semàntics en alguns verbs,, de construccions que recorden moltíssim la sintaxi catalana, de vocabulari català i, al final alguna cosa d'ortografia.

  Poner dentera. Bé en català, hi ha paraules com "sonera", "mengera", "pixera", "caguera", peguera, masteguera xuclera, xerrera queixera parlera, plorera, badallera, feinera, boixera, bufera en què el sufix -era indica "tenir ganes de fer una cosa". En mallorquí es molt viu a hores d'ara.. En els altres dialectes no tant. Pots trobar a l'Alcover-Moll aquests mots,. sempre amb el sentit de tenir ganes de+infinitiu.

 22. Francesc 2
  09-05-2018 17:11

  Santo, jo no sé qui va escriure el Llàtzer de Tormos. Per mi és un valencià. Potser és l'Enzinas. I remarco que durant tot el segle XV tenim una família de notaris importantíssima anomenada Olzina.

 23. Santo Job
  09-05-2018 15:34

  Si está usando la ortografía de 1915 para justificar que no encuentra la forma ortográfica que busca en el Covarrubias, es que no está haciendo bien las cosas. ¿Tan difícil es contrastar las grafías de la edición de Amberes cuando el ejemplar está digitalizado?
  http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000120999

  No se puede pretender asumir el texto del Lazarillo a partir de una sola versión, menos aún cuando es tardía y textualmente mala en comparación con otras.

  Ahora respóndeme tú, ¿existe algún autor de la época, aparte de Enzinas y Jarava, que cumplan con las características estilométricas de la obra?

 24. Francesc 2
  09-05-2018 15:20

  Altrament i ja ho hem dit no és pas l'ortografia el problema. Això, rai.

 25. Santo Job
  09-05-2018 14:38

  No sé si lo pondrá en la edición de Adolfo Bonilla, pero en la de Amberes de 1554, cuyo texto sigue, lo que pone es "enxuto".

  Amberes 1554: Tío, el arroyo va muy ancho, mas si quereys, yo veo por donde trauessemos mas ayna sin nos mojar, porque se estrecha allí mucho, y saltando passaremos a pie enxuto.

  Alcalá 1554: Tío el arroyo va muy ancho: mas si quereys yo veo por donde atrauessemos más ayna sin nos mojar: porque se estrecha allí mucho, y saltando passaremos a pie enxuto.

  Burgos 1554: Tío el arroyo va muy ancho: mas si quereys yo veo por donde trauessemos más ayna sin nos mojar: porque se estrecha allí mucho, y saltando passaremos a pie enxuto.

  Medina 1554: Tío el arroyo va muy ancho: mas si quereys yo veo por donde trauessemos más ayna sin nos mojar: porque se estrecha allí mucho, y saltando passaremos a pie enxuto.

  Velasco 1573: Tío, el arroyo va muy ancho, mas si quereys yo veo, por donde trauessemos más ayna sin nos mojar, porque se estrecha allí mucho y saltando, passaremos a pie enxuto.

  El texto de Adolfo Bonilla y San Martín presenta modernizaciones de ortografía por hacer más fácil la lectura. Si se quiere ver cómo están escritos los textos hay que recurrir a los originales. Precisamente lo que hago es quitarle toda razón porque no se molesta en contrastar siquiera si el texto presenta modernizaciones en la grafía, lo que contamina las conclusiones al contener errores de fijación textual.

  "A pie enxuto" se ve por primera vez, al menos en el CorDE, en un texto de ca. 1400 de Alfonso de Villasandino, y ahí tiene ya el significado figurado:
  "si dos mulas mantengo, manterné tres a pie enxuto".

  ¿En catalán están las expresiones "poner dentera" y "gallillo"? "Poner dentera" signifca dar hambre o despertar el apetito, y "gallillo" no es otra cosa que la úvula o campanilla.

  Lo que veo que no comentas son los hechos objetivos y medibles que refutan por entero la posibilidad de que el Lazarillo lo escribiera Vives o Timoneda.

 26. Francesc 2
  09-05-2018 14:13

  Però es que "a grosso modo" no és el mateix. El "grosso" seria un neologisme en el llatí medieval, estaria adaptat a la llengua llatina en ablatiu 2a declinacio masculí singular, concordant en gènere nombre i cas amb "modo". L'ablatiu és el cas que exigeix la preposició "a"/"ab" que vol dir "de", "des de". En el nostre assumpte, no hi ha una conjunció "ni" llatina com a conjunció copulativa negativa..

  "A pie enjuto" Aquesta forma amb "j" ha de ser la que apareix en el l'edició que l'autora pren com a base de la seva recerca i ho diu. Altrament li estàs donant la raó a ella. Al Covarrubias hi ha "enxuto" i no pas "enjuto"I l'autora el que fa és constatar-ho. No sé a què treu cap la teva crítica. Segurament, aquí tenim un exemple de la tant coneguda vacil·lació ortogràfica en castellà entre x/j.

  A pie enxuto: en fi, encara acosta més el mot al català.

  On surt aquest significat figurat de "a pie enjuto" en castellà? On el podem trobar?

 27. Santo Job
  09-05-2018 10:11

  Un ejemplo de esto del uso de adversativas que acabo de medir. Fray Antonio de Guevara, en sus Epístolas Familiares, tiene estos números (tomados de las diez primeras cartas y razonamientos):
  54 "mas"
  88 "sino"
  0 "pero"
  Queda visto, pues, que Guevara escribe de manera distinta al autor del Lazarillo.
  Dame autores valencianos de la época y te hago los números.

 28. Santo Job
  09-05-2018 00:19

  "A pie enjuto" en castellano tiene dos significados, el literal y uno más figurado. El literal, con los pies secos. El más figurado, sin peligro o sin problema.
  Dice la autora del artículo que no ha encontrado ni "enjuto" ni "enhuto" ni nada que se le parezca en el Covarrubias. Eso es lo que pasa cuando desconoces la ortografía de la época. En el Covarrubias sí que figura "enxuto" que significa seco.

  No faltan expresiones latinas en las cuales lastimamos la lengua de Horacio: "a grosso modo" es sin duda la más conocida, pues se oye y lee con frecuencia, por más que esa preposición no pinte nada.

  Lo del uso de las adversativas es un hecho objetivo y medible que en este caso funciona como indicador meridianamente claro de la autoría, o más bien de quiénes no pueden ser los autores. Señala, además, el sistema en cuestión que el capítulo XVIII de la Segunda Parte es una interpolación, y que las interpolaciones de Alcalá también son apócrifas. Funciona también para determinar que Andrés Laguna no escribió "El viaje de Turquía" y se puede seguir usando para más comprobaciones.

 29. Francesc 2
  09-05-2018 00:03

  Quant a la teva observació sobre les adversatives, no sabria què dir-te, la veritat.

 30. Francesc 2
  08-05-2018 23:33

  Santos, bona nit. Dius: "Directe" es latín, igual que "indirecte", aunque se le intercale una conjunción.. Dius: una "conjunció", però de quin idioma? Sabem que llatína no ho és, Resulta que es romànica. Aquest "ni ens indica que no assistim a una expressió tota ella llatina. És absurd anomenar-la llatina. En canvi no gens dir que és catalana perquè els tres mots són inequívocament catalans. També hi ha l'opció del francès. El que és estrany --i sospitós-- és que la RAE s'entesti a dir que és llatina qun l'evidència ho nega de tot en tot.

 31. Francesc 2
  08-05-2018 23:15

  Entrada "peu"

 32. Francesc 2
  08-05-2018 23:02

  "A pie enjuto". A l'Alcover Moll he trobat això. "A peu eixut":: sense mullar-se els peus..

 33. Antón Martín
  08-05-2018 15:04

  Lógica vuestra enfermiza fijación por la censura de estado. Piensa el ladrón que todos son de su condición. Os sugiero que eliminéis por completo los comentarios que os pican, más que nada porque aún pueden leerse y el ridículo es más notorio.

 34. Santo Job
  07-05-2018 21:36

  Te lo explico de manera sucinta.
  En el Lazarillo de Tormes se usa "mas" 92 veces, "sino" se usa 16 veces, y "pero" nada más que 2.
  En la Segunda Parte se usa "mas" 84 veces, "sino" 12, y "pero" 1.
  Esto define claramente una manera de escribir. Cada autor marca las adversativas de distintas maneras, unos usan con mayor frecuencia "sino" (Guevara es un buen ejemplo, pues casi la mitad de sus usos son "mas" y la otra mitad son "sino"), otros marcan las oposiciones con "pero", rasgo mayoritario ya hacia 1540. Juan de Valdés, por poner un ejemplo, usa un tercio de las veces "pero", un tercio "mas", y un tercio "sino". "Empero" es palabra característica del doctor Andrés Laguna, que la usa más o menos tres veces por párrafo.

  El uso extraordinariamente alto de "mas" que se da en el Lazarillo y la Segunda Parte sólo lo comparten dos autores, Francisco de Enzinas (burgalés muy viajado) y Juan de Jarava (aragonés igualmente viajado).

  Esto son datos medibles y contrastables. En el caso de Enzinas podemos observar que cuanto más avanza el tiempo, mayor es el porcentaje de uso de "mas". En su última obra, la traducción al castellano de las Décadas de Tito Livio, impreso en 1551, los porcentajes de uso son casi exactamente los mismos que en el Lazarillo.

 35. Antón Martín
  07-05-2018 21:12

  Comentari ocultat per inapropiat (No respecta les normes de conducta).
  La repetició de comentaris d'aquest tipus pot portar al bloqueig permanent de l'usuari.

  Feu clic aqui per mostrar-lo

 36. Antón Martín
  07-05-2018 21:09

  Comentari ocultat per inapropiat (No respecta les normes de conducta).
  La repetició de comentaris d'aquest tipus pot portar al bloqueig permanent de l'usuari.

  Feu clic aqui per mostrar-lo

 37. Francesc 2
  07-05-2018 20:30

  Santo, em pots posar si us plau exemples de les adversatives de què parles?

 38. Francesc 2
  07-05-2018 20:26

  Quebrar un ojo al diablo. A l'Alcover/Moll hi trobo això: No és el mateix, es clat....

  "Rompre sa banya an el dimoni": fer una cosa a contracor, contra la pròpia voluntat (Mall.). Alcover/Moll Rompre.

 39. Francesc 2
  07-05-2018 20:17

  "Quebrar un ojo al diablo". Només he trobat això a l'Alcover-Moll g) Trencar les cames al dimoni: rompre el parany d'un enemic, alliberar-se dels seus aguaits (Inca). Trencar

  Algun diable s'ha trencat el coll: es diu quan succeeix una cosa molt inesperada. Trencar.

 40. Francesc 2
  07-05-2018 19:59

  No és exactament el mateix però...h) Donar-se al diable o a tots els diables: estar molt irritat i manifestar-ho amb flastomies i renecs. Alcover Moll: diable

 41. Francesc 2
  07-05-2018 19:21

  Santo, he trobat això de "Fer Sant Joan"! L'he trobat a l'Alcover-Moll a l'entrada "Joan". Fer Sant Joan: exhaurir, acabar-se una cosa abans d'hora (val)..

 42. Francesc 2
  07-05-2018 19:10

  Antón, sí. Parla finament, si us plau. Atacs personals no hi han de ser entre persones respectuoses. I em sap greu dir-ho, però no ho compleixes. Et mostres massa agressiu .Mira de controlar.te si us plau. Sovint, no tens en compte les quatre primeres normes de consulta.

 43. Santo Job
  07-05-2018 18:35

  Ya que mencionas las expresiones paremiológicas o proverbiales, así como frases hechas, en el Lazarillo (y la Segunda Parte) hay varias:
  -Dar al diablo. La usan el autor del Lazarillo, Antonio de Guevara, Fernández de Oviedo, Arce de Otálora y alguno más.
  -Hacer San Juan. La usan el autor del Lazarillo y Jaime de Huete.
  -El diablo de. Está en el Lazarillo, Oviedo, Osuna, Feliciano de Silva, Bartolomé de las Casas, Juan Rodríguez Florián, Lorenzo de Sepúlveda, Guevara, Valdivia, Pérez de Chinchón, y Pedro Ciruelo.
  -Quebrar un ojo al Diablo. Lazarillo y Pedro Vallés.

  Todas las expresiones las podrás encontrar en textos castellanos contemporáneos del Lazarillo o anteriores, las más de ellas en Guevara y Otálora por lo extenso de su obra.

  Ahora respóndeme una cosa. ¿Hay algún autor valenciano de la época (activo entre 1541 y 1550) que tenga el extrañísimo uso de las adversativas que presenta el Lazarillo de Tormes? Ese elemento es absolutamente concluyente. A Timoneda lo he revisado y no encaja por ningún sitio por la sobreabundancia de "pero" y "sino". Vives no es válido porque estaba muerto cuando se compone el Lazarillo, que es en fecha posterior a 1541.

 44. Antón Martín
  07-05-2018 18:30

  La trampa estriba en que el catalán fabriano es una lengua voluntariamente arcaizante y expurgada de castellanismos, pero muy alejada de las hablas espontáneas. Por otra parte, las lenguas circunscritas a un ámbito geográfico concreto, y más si han sufrido un periodo de uso exclusivamente familiar, tienden a ser conservadoras. A mayor número de hablantes, los cambios evolutivos se disparan y aceleran. ¿Lo pescas?

 45. Antón Martín
  07-05-2018 18:25

  La Lingüística no es una ciencia exacta, Francesc. Pretender dar con fórmulas universales y sistemáticas que expliquen la complejísima fenomenología de las lenguas es claro indicio de lo errado de tus planteamientos. El Lazarillo se explica sin problemas en el marco de la lengua española, española porque, aunque de base castellana, el peso en ella tanto del asturleonés como del navarroaragonés, así como las sustanciosas aportaciones de todas las lenguas de contacto, entre ellas y señaladamente el catalán por obvias razones históricas y geográficas, el peso,digo, es de tal calibre, que se aleja ya bastante del romance nacido entre Álava, Burgos y Campoo. Creo que deberías revisar tu perspectiva, por decirlo finamente.

 46. Francesc 2
  07-05-2018 17:34

  Però això és el que té menys importància. És ortografia i prou. Els manuscrits d'Ausiàs March, per exemple també tenen cadascun aquesta diversitat ortogràfica. Bé, se'ls aplica les normes ortogràfiques del català actual i és perfectament llegible i entenedor --llevat, es clar de la perícia estilística del poeta i de la capacitat de formalitzar una experiència realment profunda i complexa. Els seus mots són actuals en un 95%. La resta són occitanismes, occitanismes, per cert, que encara existeixen avui dia en la llengua occitana. En canvi,aquí estem parlant de coses de sintaxi, parèmies, de morfologia, de lèxic que resulta que són, per tu, arcaismes, dialectalismes, canvis de significat i mots desuets. Però la majoria d'aquestes dissonàncies s'expliquen molt millor amb el català "in mente". I si hi observem una molt gran presència del català al darrere del Llatzer i del Quixot i de la resta de les obres i de la Celestina, tot això ha de tenir una explicació, cal donar compte de per què.aquesta molt gran presència i tan anormal de català en unes obres en castellà.

 47. Santo Job
  07-05-2018 16:39

  Cito un fragmento corto y conocido para que veas la cuestión del cotejo de ediciones y textos en el caso del Lazarillo:

  Amberes 1554: Baylauanle los ojos en el caxco, como si fueran de azogue, quantas blancas ofrecian tenia por cuenta, y acabado el ofrecer luego me quitaua la concheta y la ponia sobre el altar.

  Alcalá 1554: Baylauanle los ojos en el caxco, como si fueran de azogue, quantas blancas offrescian tenia por cuenta, y acabado el offrescer luego me quiataua la concha y la ponia sobre el altar.

  Burgos 1554: Baylauanle los ojos en el caxco, como si fueran de azogue, quantas blancas ofreçian tenia por cuenta: y acabado el offrecer: luego me quitaua la corneta y la ponia sobre el altar.

  Medina 1554: Baylauanle los ojos en el caxco, como si fueran de azogue, quantas blancas ofrecian tenia por cuenta: y acabado el offrecer: luego me quitaua la corneta y la ponia sobre el altar.

  Velasco 1573: Baylauanle los ojos en el caxco, como si fueran de azogue, quantas blancas offrecian tenia por cuenta: y acabado el offrecer, luego me quitaua la concheta y la ponia sobr'el altar.

  Sánchez 1603: Baylavanle los ojos en el caxco, como si fueran de açogue, quantas blancas ofrecian tenia por cuenta, y acabado el ofrecer, luego me quitaua la concheta y la ponia sobre el altar.

  Aribau 1846: Baylauanle los ojos en el caxco, como si fueran de azogue, quantas blancas offrescian tenia por cuenta: y acabado el offrescer, luego me quitaua la concheta y la ponia sobre el altar.

  En este pequeño fragmento tenemos offrecer/ofrecer/offrescer/ofreçer. Tenemos también azogue/açogue, y concheta/concha/corneta.
  Estamos hablando de textos anteriores a la estandarización del castellano por parte de la Academia, y los resultados son evidentes en la irregularidad de la escritura. En otros textos se pueden ver variantes como destrución/destruyción/destructión, por poner un caso conocido como la Tragedia de la Destruyción de Constantinopla, de Gabriel Lobo Lasso de la Vega.

 48. Francesc 2
  07-05-2018 16:16

  No faig trampes, Santo. Hi ha d'haver una explicació molt més plausible de tots els fenòmens que entre tots anem descobrint,--i en són moltíssims, com sabem--, que donin compte de tanta dissonància. El model d'explicació ha de ser un altre.

 49. Santo Job
  07-05-2018 14:36

  Francesc: Tú haces trampas al comparar el castellano del siglo XVI que tiene una amplia variabilidad por ser de tiempos anteriores a la estandarización por parte de la Academia con el catalán actual postfabriano.
  Si te vas a textos catalanes del XVI verás que tampoco hay unidad y que hay mucha variabilidad, hay rasgos arcaicos, hay abundantes latinismos (estamos hablando del Renacimiento), la ortografía varía sustancialmente de unos autores a otros... Incluso tomando un mismo texto impreso en tres sitios diferentes advertirás las diferencias que van de unos a otros.
  Comparar el catalán normativo con castellano del XVI es hacer trampas.

 50. Francesc 2
  07-05-2018 14:26

  El problema és que la teva tesi, ja ho he dit,, té més excepcions que no pas una visió que ho pugui explicar tot o quasi tot. A cada rodada, grinyola molt, francament. Hi ha d'haver una altre model que expliqui millor els fets, sense tantes excepcions..

 51. Antón Martín
  07-05-2018 14:26

  Comentari ocultat per inapropiat (No respecta les normes de conducta).
  La repetició de comentaris d'aquest tipus pot portar al bloqueig permanent de l'usuari.

  Feu clic aqui per mostrar-lo

 52. Santo Job
  07-05-2018 13:43

  Señalo además la gran ocasión perdida para poder hacer de capas sayos, habida cuenta que quien el presente artículo escribió ha tenido la edición de Adolfo Bonilla. Bonilla menciona, según mis cotejos textuales correctamente, que el duque de T'Serclaes tuvo una edición de 1550 impresa fuera de España. Esa edición sería la prínceps,y ha de ser de Estrasburgo o Colonia.

 53. Santo Job
  07-05-2018 13:40

  Francesc: ni el Lazarillo lo escribió Vives, ni se escribió en catalán, ni el castellano procede del catalán. En el caso de Vives es que es materialmente imposible que lo escribiese, porque es lo que pasa cuando estás muerto. En cuanto a la lengua del Lazarillo, estamos hablando de que se escribe en un período de transición lingüística, pero el autor está más bien anclado en el pasado, como se evidencia por el rasgo del uso de "mas" frente a "pero", además de estar residenciado en los Países Bajos. Si quieres aprender un poco sobre el Lazarillo, aquí te dejo algunos artículos:

  http://parnaseo.uv.es/Lemir/Revista/Revista22/Notas/Nota_1_Rodriguez_Alfredo.pdf
  http://parnaseo.uv.es/Lemir/Revista/Revista22/03_Rodriguez_Alfredo.pdf
  http://parnaseo.uv.es/Lemir/Revista/Revista19/15_Rodriguez_Alfredo.pdf
  http://www.ehumanista.ucsb.edu/sites/secure.lsit.ucsb.edu.span.d7_eh/files/sitefiles/ehumanista/volume38/9%20ehum38.rodriguez.pdf

  Pero sin duda el más importante es el estudio de De la Rosa y Suárez
  http://parnaseo.uv.es/Lemir/Revista/Revista20/09_Rosa_Javier_de_la.pdf
  Y este otro de López-Vázquez, que se puede entender como un desarrollo a posteriori del de Rosa y Suárez
  http://www.janusdigital.es/articulo.htm?id=98

 54. Francesc 2
  07-05-2018 12:54

  No, ja ho dic, el castellà, pel que es veu, prové del català deixant-se multitud de mots i expressions pel camí perquè són en aquest idioma quasi relíquies, mots dialectals, mots quasi desuets, vulgarismes etc... Vaja, una quantitat fenomenal de petites correccions. Santo, quan en una explicació dels fets s'ha d'estar corregint contínuament aquesta explicació francament ja no serveix com a explicació. En necessitem una altra. Un canvi de paradigma, una nova explicació dels fets.

 55. Santo Job
  07-05-2018 11:55

  Voy a transcribir un fragmento de la segunda parte de las Epístolas familiares de Fray Antonio de Guevara, gran escritor, natural de Treceño, en las Asturias de Santillana. Es texto de un tiempo en que la ortografía no estaba reglada. Cito a partir de la edición de 1541 (Valladolid, Juan de Villaquirán):

  La qüistión que agora, Señor, me demandays, y la dubda sobre que me consultays es para mí tal y tan peregrina, que en toda mi vida me la paré a pensar, ni abrí libro para la buscar, mayormente que jamás vi a hombre que en ella dubdasse ni menos hablasse. Yo aprendí gramática, lógica, philosophía, theología, y aun astrología; mas yo no me acuerdo en ninguna destas sciencias aver lo que me pedís hallado, ni aun a maestro mío oydo. Desde ayer acá he rebuelto mi librería, y he mucho fatigado a mi memoria, para ver si poder hallar algo que yo sin vergüença os responda, y que allá a Vuestra Señoría satisfaga. Siempre rescibo vuestras letras con amor y las respondo con temor, y la causa desto es porque en el escrevir soys graçioso, y de lo que os escriven muy sospechoso.

  Es pues vuestra dubda y demanda querer saber de mí qué harán dos hombres de bien quando se topan, es a saber: con qué palabras se han de saludar quando se veen y qué dirán el uno al otro quando se despiden. No es de los pequeños primores de Corte saber cada uno en su estado cómo ha de hazer la reverencia, qué tanto ha de quitar la gorra, si se levantará de la silla, o si saldrá a la puerta, y qué se han de dezir al tiempo de se hablar para que no los noten de malos cortesanos o los accusen de muy groseros. [...]

  Esta carta es evidentísimo que la conoce el autor del Lazarillo, pues los temas están en el episodio del escudero muy detallados (quitar el bonete, manténgaos Dios, bésoos las manos) y tiene todo un aire muy cómico para Lázaro igual que para fray Guevara. Esta carta está en la Segunda parte de las Epístolas familiares, publicada por primera vez en 1541, lo cual hace que la fecha de composición del Lazarillo sea, como mínimo posterior a julio de 1541. Eso descarta por entero a Vives, que llevaba ya un año muerto.

 56. Antón Martín
  07-05-2018 11:23

  Lo del arca tiene bemoles. No es que sea cosa del castellano del XVI, sino que es normativo a 7 de mayo de 2018. Al igual que cualquier otro femenino con a inicial, lo incorrecto es 'la agua', 'la águila', 'la azúcar' o 'la ara'. Esto no altera el género de los vocablos, y así la norma dicta 'el arca' pero 'las arcas', 'esta arca' o 'el arca pequeña'. Es muy gorda y ridícula ésta.

 57. Antón Martín
  07-05-2018 10:53

  Francesc, tomo completamente al azar un par de los ejemplos que pones, y no puedo sino asombrarme de tu palmario desconocimiento del castellano más elementar. Alzar en el sentido de ocultar o poner a recaudo ha dado nombre hasta a la figura jurídica del alzamiento de bienes. Y en cuanto al apócope 'sant', hasta mediado el XVIII es lo más corriente en todo tipo de documentación notarial y eclesiástica desde el cabo de Peñas hasta la punta de Tarifa. En fin, que bien dicen que la ignorancia es la madre del atrevimiento.

 58. Santo Job
  07-05-2018 08:39

  "A costa ajena". No sé si el problema lo ves en "a costa ajena", pero lo que sí veo es que no sabes lo que pone el texto. Cotejando variantes entre Velasco, Medina, Aribau, y Sánchez se desprende que no es "rezamos" como pones, sino "rozábamos".

  "Dijo yo entre mí" es lectio incorrecta de la edición de Amberes 54. En Velasco, Sánchez, Medina, y Aribau está "dije yo".

  "Oír la misa" está en Oviedo, Las Casas, Santa Cruz, Motolinía, Hermosilla, Cervantes de Salazar, y Horozco.

  "El escala", "el arca", "el ardideza" están todas conforme a usos documentados del castellano de la época.

  Señalas "camareta" como diminutivo importante, pero decides ocultar que la mayor parte de los diminutivos del Lazarillo están formados en -illo/-illa: jarrillo, fuentecilla,tortilla, larguillo, tablillas, golpecillo, pobrecilla, mujercillas, bolsilla, huesecillos, cosillas, y puntillos. También hay otras formas de diminutivo: hermanico, mañanicas, pecadorcico, mozuelo, negrito.

  El Lazarillo de Tormes sólo puede ser obra de Enzinas o Jarava, autores de estilo poco menos que indistinguible, y de trayectoria vital sorprendentemente parecida. Probablemente se conocían personalmente, pues tenían varios conocidos comunes, entre ellos el gran impresor Arnald Birckmann II.

 59. Santo Job
  07-05-2018 02:18

  "Saber de coro", que en castellano actual dio " saber de corro" y "saber de corrillo". La expresión la usan entre 1520 y 1570: Fernández de Oviedo, Timonera, Otálora, Jorge d Montemayor, Pérez de Moya, Diego de Estrella, Motolinía, Las Casas, Osuna, el autor del Lazarillo, Luján, Castillejo, Mejía, y Luis de Granada.

  " Pobreto" lo usan para esas mismas fechas: Otálora, Castillejo, Lope de Rueda, Francesillo de Zúñiga, el autor del Lazarillo, y Sebastián de Horozco.

  "Pagamento" está recogido en esas fechas en más de 40 ocasiones.

  "Dineros" figura usado en más de 300 ocasiones.

  La forma correcta no es "reproches" sino "retraídos", que son fugados de la justicia acogidos a sagrado y que en este caso corren a pedradas al alguacil y a Lázaro.

  "La costanilla de Valladolid" no es un añadido. A Lázaro le preguntan de dónde es su amo y no lo sabe decir porque su amo nunca se lo ha dicho, sólo que es de Castilla la Vieja. Lo que el amo dice es que el solar de casas valdría 200.000 maravedíes si estuviese en la Costanilla de Valladolid y no a 16 leguas de allí, que es donde nació el escudero. A 16 leguas de Valladolid puede haber muchos sitios.

  "Directe" es latín, igual que "indirecte", aunque se le intercale una conjunción.

  En cuanto a posibles autores valencianos, se han propuesto dos hasta la fecha y ambos son imposibles. Juan Luis Vives no puede ser el autor porque estaba muerto y enterrado en 1540, y la fecha de composición del Lazarillo es posterior a 1541.
  Juan de Timoneda tampoco puede ser el autor porque su usus scribendi no es coherente con el del Lazarillo. El uso de adversativas y concesivas de Timoneda es muy distinto al del Lazarillo: Timoneda usa "sino" y "pero" con mucha más frecuencia que el autor del Lazarillo, que usa "mas" en el 82% de las veces en la primera parte y un 85% en la Segunda. Con el sistema de las adversativas se puede verificar, por ejemplo, que el capítulo XVIII de la Segunda Parte es una interpolación. No es posible que un autor use "pero" 2 veces en 100 páginas y luego use "pero" 6 veces en tres párrafos. También podemos eliminar a otros autores con las adversativas: Andrés Laguna se caracteriza por su uso de "empero", adversativa que usa un promedio de 3 veces por párrafo. En el Lazarillo no hay ningún " empero".

  Autores a los que también se puede descartar: todos menos Juan de Jarava, y Francisco de Enzinas.

  Ya seguiré el razonamiento mañana, que teclear desde el móvil es más incómodo de lo que se aconseja. Pero se puede resumir en que todas las expresiones están igualmente acreditadas en castellano, así como que se evidencia que quien dice que "cabe" no es sino "cap a" desconoce por entero las preposiciones castellanas.

 60. Francesc 2
  07-05-2018 01:34

  Sí, resulta que tot són arcaismes o coses desusades o a punt de caure en oblit i això en una obra que precisament, seguint l'Espill de Jaume Roig o el Curial o el mateix Tirant, representa el naixement d'una consciència burgesa i una nova manera d'entendre l'home, com tothom reconeix!!! Sí, al final tindran raó aquells que diuen que el castellà prové del català!!. Resulta que el castellà seria el català que ha deixat coses pel camí: todos tres El escala (ai no que és una cosa militar!) dubda, ome, omne, tractar, tractado, els usos del ser en català, el sentir per oir i el "amicissimo" (no, no resulta que ni pensaments pot ser una catalanada: ha de ser llatí). I es clar el "directe ni indirecte" és una llatinada!! Jo et toc!! Coi, em sentireu! (Ai, no, que això també és castellà arcaic!) Per dir-ho més fi, vostès em sentiran! Ja ho crec que em sentiran!
  Pot ser ho has tret d'aquí: http://www.definiciones-de.com/Definicion/de/directe_ni_indirecte.php
  "adv. LATS. que se usan juntos casi siempre, y significan: directa ni indirectamente". Sensacional. això és llatí! El "ni" és llatí. El "ni” és romànic i ho saps molt bé. En llatí és nec/necque. Quina broma és aquesta d'un adverbi llatí + una conjunció copulativa negativa en romànic que uneix dues paraules de la mateixa categoria gramatical + un altre adverbi en llatí?

  L'expressió "directe ni indirecte” forma part del llenguatge jurídic català i també francès. Però sembla que la RAE no ho vol reconèixer. No, ÉS llatí! Quan amb tota evidència no ho és. I si n'hi ha de textos jurídics arribats en castellà amb aquesta expressió! Alguns textos catalans:
  1.-Delmes, censos i lluïsmes: El feudalisme tardà a la Catalunya Vella ...https://books.google.es/books?isbn=8499840663 -
  Gifre i Ribas, Pere - 2012 - ‎History
  ... no sia ningú que gosni presuma posar ni métrer DIRECTE NI INDIRECTE ninguna manera de bestiar cabrum per terres ni propietats deldit senyor, ni dels particulars ...
  2.-Constitucions, capitols y actes de cort: fetas i atorgats por la S. ...
  https://books.google.es/books?id=lFh1FAa50f4C - Traducir esta página
  Cataluña - 1706
  --Perço eftatuhim,y ordenám ab lloaciò,y aprobaciò de la prefent Cort,que en los contractes, y "actes de Violaris , no fe puga fer acte , ò promefa de millorar las , obligacions per DIRECTE NI INDIRECTE. De tal manera que fentfe lo con, trari lo Acreador incidefca en pena de perdrer lo preu , y proprietat de dit Violari, y que lo Notari ..”.

  3.-Pere de Portugal, "rei dels catalans": vist a través dels registres ...
  https://books.google.es/books?id=xrPcZeRui8IC
  Jesús Ernesto Martínez Ferrando - 1936 - ‎Catalonia (Spain)
  "Rey d'Anglaterra que de continent escriva a venecians, genovesos, e altres potencies e comunes que parega convenir, notificant los aquesta unio, liga e confederacio e matrimoni, encantant los d'a- qui avant, ni per altre DIRECTE NI INDIRECTE, ni per via alguna quansevol colorada, degen valer al Rey en Joan qui lo hereditari ...

  4.-Els ermitans de Montserrat: història d'una institució benedictina ...
  https://books.google.es/books?isbn=8478263985
  Ernesto Zaragoza Pascual - 1993
  [Mon]estir «DIRECTE NI INDIRECTE», ni escriure'n d'altres sense permís del vicari, el qual les llegirà abans de donar-les al correu (n. 149). Per acabar amb les dificultats que tenien amb el majordom, perquè «padecían sobre cosas de comer por ahorrar sus limosnas para otras necesidades», se'ls priva de «recibir el florín que hasta ...
  --Llibres i lliure comerç a la Barcelona moderna - Raco
  5.-www.raco.cat/index.php/Recerques/article/viewFile/.../416908
  de X Camprubí - ‎2012
  apotecari, opinava que cormellas «ni DIRECTE NI INDIRECTE no té interés algun en la llohació y aprovació fahedora de la persona de Joan Pau Martí, y que així pot entrevenir en ella». L'opinió de Fitor s'imposà a la de sala per divuit vots a tres.79. Així, un cop Josep cormellas va haver abandonat la sala, el trentenari procedí a....

  6.--Carcaixent: Autoritats i altres càrrecs municipals (1621-1664)
  antoniosabatermira.globered.com/categoria.asp?idcat=246
  ... davant dels officials electors y juren que DIRECTE NI INDIRECTE no tenen part o interes en aquell any en los arrendaments o avituallaments. XXI.

  7.-Sintaxi catalana : segons los escrits en prosa de Bernat Metge (1398 ...
  gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k24867t/texteBrut
  - Y jats!.a que no portin règim DIRECTE NI INDIRECTE, raho per la qual hom no pot afirmar si son vers intranzitius o tranzitius absoluts, podem sens ...

  8.-bolleti de la societat arqueológica luliana - Core
  https://core.ac.uk/download/pdf/32985621.pdf
  DIRECTE NI INDIRECTE sots pena de excomunicacio ab altres arbitraries penas com sien coses peri¬. I loses. Los quais capitols quascu de aquells ma- nam als dits ...

  9.-La Junta General de Braços de 1713 (TJC, 29) - Departament de ...9.-justicia.gencat.cat/web/.content/documents/arxius/volum29_tjc.pdf
  punt tocant a cosas de guerra DIRECTE NI INDIRECTE, per ço, estan en lo mateix, que no podent entrevenir dit Bras Ecclesiàstich en ditas cosas. Així mateix no...

  10.-PDF]Cort General de Barcelona (1705-1706). Procés familiar ... - Parlament
  https://www.parlament.cat/document/cataleg/181469.pdf
  [...]nint que en los contractes y actes de violaris no s'i puga fer acte o promesa de millorar las obligacions per DIRECTE NI INDIRECTE. E lo dit il•lustríssim y fidelíssim ...

  11.- La Junta General de Braços de 1713 - Parlament
  https://www.parlament.cat/document/cataleg/48058.pdf
  punt tocant a cosas de guerra DIRECTE NI INDIRECTE, per ço, estan en lo mateix, que no podent entrevenir dit Bras Ecclesiàstich en ditas cosas. Així mateix no...

  12.-[PDF]els senyors útils i propietaris de mas. la formació ... - Fundació Noguera
  www.fundacionoguera.com/libros/63%20ELS%20SENYORS%20ÚTILS.pdf
  de PG RIBAS - ‎2012 - ‎Citado por 9 - ‎Artículos relacionados
  altrament per via directe ni indirecte puga entrevenir en gobernar ni administrar mos béns lo Dr. Narcís de Bofill, cavaller, mon sogre”, AHG. J. Andreu, Not.

  13.-[PDF]L'impressor Rafael Figueró (1642-1726) - Tesis Doctorals en Xarxa
  www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/129516/XCP_1de2.pdf?sequence=9
  de X Camprubí i Pla - ‎Citado por 4 - ‎Artículos relacionados
  que Cormellas "ni DIRECTE NI INDIRECTE no té interès algun en la llohació y aprovació fahedora de la persona de Joan Pau Martí, y que així pot entrevenir en ella”.

  14.-girona (701-1830) 1543 - Fundació Noguera
  www.fundacionoguera.com/libros/lletres_reials_Gir_IV.pdf
  exhigidora, no impedèscan a dit Vila per DIRECTE NI INDIRECTE lo poder fer ditas certificatòrias. Y per ço li donen facultat de poder mirar tots los actes y papers de la ...

  15.-EN LA PREHISTÒRIA DELS HISENDATS. DE SENYORS ÚTILS A ...
  www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/7855/tpgr1de1.pdf.txt?sequence=2
  Altrament, ab expressa declaració que ni com ha tudor y curador, ni altrament per via DIRECTE NI INDIRECTE puga entrevenir en gobernar ni administrar mos béns lo ...

  16.-La llengua catalana a Elx al segle XVII. Mª Antònia Cano i ... - RUA
  https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/3338/1/Cano-Ivorra-M-Antonia-01.pdf
  de C i Ivorra - ‎1992 - ‎Artículos relacionados
  DIRECTE NI INDIRECTE, no puixen partigipar en salar¡ de algú o alguns que faran fahena en la obra hon346 obrará; en pena de 9inch sous, sija34'no fos fill o criat y ...

  Visca el coneixement científic de la RAE. Tot per no voler reconèixer que és una expressió jurídica d'una terra no castellana o almenys catalana! Una catalanada com les que l'autora de l'article ha trobat...

 61. Francesc 2
  07-05-2018 00:59

  Més fusta, nois! Endavant!

  EL LAZARILLO DE TORMES I LA LLENGUA CATALANA
  Per Alejandro Sendra

  D'una època on no podien entrar obres anònimes a les imprentes, i plena d'"haber de" i buida de "tener que". Francisco Calero apunta que va ser Joan Lluís Vives l'autor (http://www.histocat.com/pdf/lazarillo.pdf). Jo només volia apuntar el següent:
  • Saber de cor: "Ciento y tantas oraciones sabía de coro"
  • Pobret : "Cuando el pobreto iba a beber, no hallaba nada"
  • Calfred : "tomóle tal calofrío que le robó la color del gesto"
  • Pagaments : "Y las más veces son los pagamentos a largos plazos"
  • Mala traducció de "retrets" per "retraídos" en compte del correcte "reproches" : "asenté por hombre de justicia con un alguacil, mas muy poco viví con él, por parecerme oficio peligroso; mayormente, que una noche nos corrieron a mi y a mi amo a pedradas y a palos unos retraídos"
  Diccionari de la Real Acadèmia Espanyola: retraído, da.
  (Del part. de retraer).
  1. adj. Que gusta de la soledad.
  2. adj. Poco comunicativo, corto, tímido.
  3. adj. Se decía de la persona refugiada en lugar sagrado o de asilo. U. t. c. s.

  No és habitual per part de cap dels tres "retraídos" que descriu el diccionari de la RAE anar pel carrer en grup i a sobre apedregant algutzirs. Sembla més versemblant que el Lázaro estiga describint com va fugir d'unes persones que es van prendre molt malament uns retrets que l'algutzir i ell els van fer.
  -- Confusió de gènere : (de l'escala) "que el soldado que es primero del escala" , (l'arca, de l'arca) "no se me olvidando el arca abierta", "abro el arca", "cerrar el arca", "abriese el arca", "del arca" i també "vieja arca", "la antiquísima arca", "la llagada arca"
  , "este arca" amb "esta arca"
  -- Arpar : "me había descalabrado y harpado la cara"
  -- Rasquinyar (valencianada, segons el diccionari Català-Valencià-Balear): "arañada la cara y rascuñazo el pescuezo"
  -- "cinco paternostres y cinco avemarías"
  -- Mala traducció de "Diguí" : "dijo yo entre mí"
  -- Ampolles (de vi de missa) : "subía por el altar para ver si había quedado algo en las ampollas"
  -- De dalt a baix : "tornéme a entrar en casa, y en un credo la anduve toda, alto y bajo"
  -- Només : "había dejado su tierra no más de por no quitar el bonete a un caballero su vecino"
  -- Maltractament : "al maltratamiento que el mal ciego dende allí adelante me hacía"
  -- "algún su criado"
  -- Punyades : "los brazos, con los cuales daba fuertes puñadas"
  -- "el uno hurta de los pobres y el otro de casa"
  -- No res : "nonada"
  -- "otro día" (traducció incorrecta per l'endemà): "Luego otro día que fui levantado", "para otro día de mañana"
  -- Fideputa : "!Hideputa!"
  -- Cambreta : "y entró en una camareta que allí estaba"
  -- "Oír misa" i no "oír la misa" : "muy devotamente le vi oír misa", "voy a oír misa"
  -- "El ardideza" i no "la ardideza" (L'ardidesa) : "el ardideza que el sotil de mi amo tuvo"
  -- A recost (ocultament, d'amagat) : "en cofradías y mortuorios que rezamos, a costa ajena comía como lobo y bebía mas que un saludador .... Deseaba y aun rogaba a Dios que cada día matase el suyo .... con todo mi corazón y buena voluntad rogaba al Señor
  .... que le llevase de aqueste mundo ....veinte personas fallecieron, y éstas bien creo que las maté yo o, por mejor decir, murieron a mi recuesta"
  -- Fer servir : "a falta de paño de manos, se hacia servir de la halda del sayo"
  -- "determiné de todo en todo dejalle", "conocer de todo en todo"
  -- Amb tot i això : "Con todo esto", "Con todo eso"
  -- "Allá van todos cinco dando voces", "así quedamos todos tres bien conformes"
  -- Dit i fet : "ser muy diligente en su persona en dicho y hecho"
  -- "Alçar" amb el sentit d' "Estojar, posar una cosa a un lloc on estigui ben guardada" (una valencianada, segons el diccionari C-V-B) : "entran a embargar la hacienda de mi amo hasta ser pagados de su deuda. Anduvieron toda la casa y halláronla desembarazada, como he contado, y dícenme: "¿Qué es de la hacienda de tu amo, sus arcas y paños de pared y alhajas de casa?" "No sé yo eso", le respondí. "Sin duda -dicen ellos- esta noche lo deben de haber alzado y llevado a alguna parte."
  -- Lloc de Castella afegit a l'obra on en l'original no hi era : Al Lazarillo un amo seu li explica d'on és i on té el patrimoni "tengo en mi tierra un solar de casas, que a estar ellas
  en pie y bien labradas, diez y seis leguas de donde nací, en aquella Costanilla de Valladolid". Després li pregunten d'on és aquest amo i on són aquestes propietats i ell no ho sap dir "En esto vino el alguacil, y echome mano por el collar del jubón, diciendo: "Mochacho, tú eres preso si no descubres los bienes deste tu amo." Yo, como en otra tal no me hubiese visto .... yo hube mucho miedo, y llorando prometíle de decir lo que preguntaban."Bien está -dicen ellos-, pues di todo lo que sabes, y no hayas temor."..... "Señores -dije yo-, lo que este mi amo tiene, según el me dijo, es un muy buen solar de casas y un palomar derribado." "Bien está -dicen ellos-. Por poco que eso valga, hay para nos entregar de la deuda. ¿Y a qué parte de la ciudad tiene eso?", me preguntaron. "En su tierra", respondí.... "dijeron ellos-. ¿Y adónde es su tierra?" "De Castilla la Vieja me dijo él que era", le dije yo."
  -- "estaba un patio pequeño", "fuimos entrados", "sois librados", "eres preso", "solo soy", "era venido", "Fue fuera de casa", "no era satisfecha", "yo no soy con él"
  -- Desque fou ben tornat : "Y desque fue bien vuelto en su acuerdo"
  -- Demanar : "echóse a los pies del señor comisario y demandóle perdón", "acordaron el Ayuntamiento que todos los pobres estranjeros se fuesen de la ciudad, con pregón que el que de allí adelante topasen fuese punido con azotes. Y así, ejecutando la ley, desde a cuatro días que el pregón se dio, vi llevar una procesión de pobres azotando por las Cuatro Calles, lo cual me puso tan gran espanto, que nunca ose desmandarme a demandar"
  -- Per força : "siempre he guardado esa regla por fuerza"
  -- "se iba a la mañana", "a las noches se iba a dormir"
  -- Sant : "hacíamos Sant Juan", "Sant Salvador"
  -- "por la cual causa", "los cuales daños", "el cual oficio"
  -- Escudellar : "poner la mesa y escudillar la olla"
  -- Almenys : "A lo menos"
  -- Augmentat : "se habían augmentado un palmo"
  -- Ell es despedí : "él se despedió"
  -- "la hambre"
  -- En l'altre : "comenzó a dar en él tan fieros bocados como yo en lo otro"
  -- "Adreçar" amb el sentit de "Dirigir, encaminar una persona o cosa vers qualque lloc" (diccionari C-V-B) : "un ciego, el cual, pareciéndole que yo sería para adestralle", "así le comencé a servir y adestrar a mi nuevo y viejo amo", "me alumbró y adestró"
  -- "com" amb el sentit de "quan" : "Pidióme el jarro del agua y díselo como lo había traído", "Como sintió que me habia dado, según yo debía hacer gran sentimiento con el
  fiero golpe, contaba él que se había llegado a mí y dandome grandes voces, llamándome, procuró recordarme. Mas como me tocase con las manos, tentó la mucha sangre que se me iba", "como lo vi trasponer, tornéme a entrar en casa", "como comencé a comer y él se andaba paseando llegóse a mí y díjome"
  -- Estada : "deseando saber la intención de su venida y estada en esta tierra"
  -- Amb que : "en el invierno leños, a que nos calentábamos"
  -- No ne tinguera : "quisiera yo me no tuviera tanta presunción"
  -- S'anava llogant : "se andaba alquilando" (parlen d'una manta)
  -- Eixut : "si lodo, por lo más alto; que aunque yo no iba por lo mas enjuto", "el arroyo va muy ancho; mas si queréis, yo veo por donde travesemos más aína sin nos mojar, porque se estrecha allí mucho, y saltando pasaremos a pie enjuto."
  -- Travessar : "el arroyo va muy ancho; mas si queréis, yo veo por donde travesemos más aína sin nos mojar"
  -- Amagar : "Todo lo que podía sisar y hurtar, traía en medias blancas; y cuando le mandaban rezar y le daban blancas, como él carecía de vista, no había el que se la daba amagado con ella, cuando yo la tenía lanzada en la boca y la media aparejada, que por presto que él echaba la mano, ya iba de mi cambio aniquilada en la mitad del justo precio."
  -- Sotil : "sotil", "sotileza", "sotiles"
  -- Aparellar : "no pensando en el daño que me estaba aparejado", "aparejada", "aparejo"
  -- Desinboltíssima : "desenvoltísima"
  -- La cinta : "su espada, que en la cinta tenía"
  -- Tindre cura : "aquellos que las bestias curaban", "me quería y regalaba y me curaba", "No supe más lo que Dios dél hizo, ni curé de lo saber"
  -- Cap a : "Usaba poner cabe si un jarrillo de vino cuando comíamos", "había cabe el fuego un nabo pequeño"
  -- "sentir" per "oir"
  -- "Traer" per "llevar" : "un muerto, que por la calle abajo muchos clérigos y gente en unas andas traían", "un pobre y viejo sayo que traía"
  -- Confusió entre "arriba" i "arrima" : "llega el oído a este toro, y oirás gran ruido dentro dél"
  -- "cuotidiana"
  -- Turar o aturar, amb el sentit de "Fer permanència de durada" (Diccionari C-V-B) : "le turaba toda la semana", "Mas turóme poco", "cuan poco turan los placeres de esta nuestra trabajosa vida"
  -- "obscura"
  -- Fer mal : "por le hacer mal y daño", "Mira: si sois amigo, no me digáis cosa con que me pese, que no tengo por mi amigo al que me hace pesar; mayormente si me quieren meter mal con mi mujer"
  -- "ánimas"
  -- "la color"
  -- Pregar : "pluguiere a Dios", "pluguiera a Dios", "Plega a Dios"
  -- Llavors : "Y si alguno le decía por que me trataba tan mal, luego contaba el cuento del jarro", "la hallase sin fuerza y corazón, antes muy blanda y carcomida, luego se me rindió", "víme tan maltratado que luego sospeché mi mal.", "te suplico yo, Señor, no lo disimules, mas luego muestra aquí milagro"
  -- "Tornar" mal traduït: "Toma, y vuélvela luego"
  -- "Tornar" no traduït : "descosía y tornaba a coser"
  -- Ans : "nada es imposible, antes todo posible"
  -- "cuitado", "cuitas"
  -- "guarda"
  -- Menjar : "mal manjar, que ahoga sin comerlo"
  -- esmorzar : "de mañana, yo había almorzado", "haber anoche bien cenado y dormido en buena cama, y aun agora es de mañana, no le cuenten por muy bien almorzado?", "irse a las mañanicas del verano a refrescar y almorzar"
  -- "No sé en que paró"

  Sobre l'argument "Possiblement en el castellà del segle XVI es feia servir aquesta paraula. Les llengües evolucionen i llavors el català i el castellà eren més aprop"

  -- "Captivos" amb "cautivos"
  -- "Cuasi" amb "casi"
  -- mentre : "mientra estaba en la iglesia" amb "mientras estaba malo", "Mientras aquí estuviéremos"
  -- Desque : "Desque fuimos entrados", "Desque vi ser las dos y no venía y la hambre me aquejaba", amb "De que salió", "de que vi", "De que esto me oyeron" i també amb "desde que salió", "desde que aquello le dijeron"
  -- "Dineros" i "dinero"
  -- "Dubda" amb "duda"
  -- "asentóseme al lado, y comienza a comer" amb "Sentóse el escribano en un poyo para escrebir el inventario"

  Sobre l'argument "Això ix al diccionari de la Real Acadèmia Espanyola"
  -- "diéronme de comer, que estaba transido de hambre" Diccionari Català-valencià-balear:
  TRANSIR v
  || 3. refl. Extenuar-se, emmagrir-se molt, especialment per llarga falta d'aliment; cast. traspillarse (Labèrnia-S. Dicc.).

  Diccionari de la RAE: transido, da.
  (Del part. de transir).
  1. adj. Fatigado, acongojado o consumido de alguna penalidad, angustia o necesidad. Transido de hambre, de dolor

  -- "los cuales daños viendo él y el poco remedio que les podía poner, andaba de noche, como digo, hecho trasgo"
  "Trascol" és sinònim de "trasbals". Crec que a l'original hi posava "fet trascol" volent dir "trasbalsat"
  Diccionari C-V-B "Trasbals : 3. Pertorbació intensa de la calma, de la quietud, de l'estat normal; cast. trastorno."
  Diccionari de la RAE "Trasgo : andar hecho ~. 1. fr. Andar de noche."
  -- "y que yo, directe ni indirecte, no soy parte" Diccionari de la RAE:
  directe.
  (Del lat. directe).
  1. adv. m. desus. directamente. Directe ni indirecte.

 62. Antón Martín
  06-05-2018 22:14

  Comentari ocultat per inapropiat (No respecta les normes de conducta).
  La repetició de comentaris d'aquest tipus pot portar al bloqueig permanent de l'usuari.

  Feu clic aqui per mostrar-lo

 63. Santo Job
  06-05-2018 17:45

  Más cosas incorrectas:

  En el Lazarillo de Tormes no había división en "Tractados" en su forma original, eso es algo que aparece en fecha relativamente tardía, probablemente en las ediciones de Amberes de 1553, tanto la que era en octavo como la que era en dieciseisavo. Esto se puede saber cotejando las ediciones de 1554 (Medina, Alcalá, Burgos, y Amberes) con la edición castigada de Velasco (que expurga a partir de la princeps) así como con las ediciones de Sánchez (1599 y 1603) y la de Aribau.
  Aribau sigue el texto de 1553 y ahí aparecen ya los tractados. Sin embago, en Velasco (sigue la princeps) y Sánchez (sigue una edición anterior a 1553) no figura esa división, sino que la obra tiene titulillos exentos que se acabaron insertando en la caja de texto.

  "Cuenta Lázaro su vida y cúyo hijo fue" es incorporación que aparece en las ediciones de 1554. Velasco, Sánchez, y Aribau tienen la forma "Lázaro cuenta su linaje y nacimiento". El "cúyo" interrogativo, además, no es una incorrección en castellano, es un uso bien documentado en los siglos XIV, XV y XVI.

  La forma "Anvers" no es sólo catalana, sino que es, ante todo, francesa. La forma Anvers es la que usan los impresores y libreros que imprimían en esa ciudad alguna obra en español, que para la fecha son Birckmann, Nucio, Simón, Lacio, y Steelsio.

 64. Santo Job
  05-05-2018 23:12

  Antón, anímate a completar, que yo me he dejado alguna que otra cosa en el tintero.
  "Abajar" comparte rasgo con "atapar" y "atentar", presentes también en el Lazarillo.
  " Alexandre" es la forma ordinaria de la época, y aparece en Fernández de Oviedo, Otálora, Gómara, Pero Mexía, Guevara, Las Casas, Gaspar Gómez de Toledo, Feliciano de Silva, Pérez de Oliva, Delicado, Sepúlveda, Andrés Laguna...
  "Quasi" y "quotidiana" son las lecturas correctas, y ambas son latinismos.
  "Consciencia" es una palabra acreditada, y es arcaizante. De la misma manera también se puede ver en la época "sciencia".
  Sigue tú, Antón, que hay material para ambos.

 65. Antón Martín
  05-05-2018 22:41

  Comentari ocultat per inapropiat (No respecta les normes de conducta).
  La repetició de comentaris d'aquest tipus pot portar al bloqueig permanent de l'usuari.

  Feu clic aqui per mostrar-lo

 66. Santo Job
  05-05-2018 14:59

  Añado que la fijación correcta del texto ha de hacerse cotejando la edición de Medina de 1554 con la de Velasco de 1573 (que hace el expurgo a partir de la princeps), la de Bonaventura Carles Aribau de 1846 (que usa el texto de Amberes de 1553), y Sánchez 1603 (que hace su expurgo a partir de una edición intermedia entre la princeps y las ediciones de Amberes de 1553).

 67. Santo Job
  05-05-2018 14:47

  "Hombre" como pronombre indefinido en castellano estaba cerca de caer en el desuso, pero no por ello no existía. Como acredita Ruffinatto en "Las dos caras del Lazarillo: texto y mensaje", el último uso es de la década de 1570. En este caso es un arcaísmo heredado de usos legalistas medievales y tardomedievales, donde se puede ver en los documentos "omne", "ome", "home", y "hombre" como pronombre indefinido en el valor actual de "alguien".

  "Topar", "acordar" y "dubda" son todos ellos arcaísmos también perfectamente acreditados en castellano. Lo mismo vale para los usos de "ser" y "hacer", que se pueden cotejar fácilmente en el CorDE. "Las sábanas y mantas hacía perdidas" es una lectio incorrecta como señalan Caso, Ruffinatto, Rico, Blecua, y Labarre, siendo la lectio adecuada "hacía perdedizas". Otro arcaísmo es "escriptura", del latín "scriptura", grafía acreditada en Enzinas, Jarava, Guevara, Arce de Otálora, y otros autores. "Tractar" y "tractado" también son reliquias de un uso ortográfico antiguo procedente del latín "tractare" y "tractatus". "Amicísimo", "substancia", "obscura", etc, son latinismos o arcaísmos, algunos de ellos aún existentes hoy en día.

  También son latinismos "directe ni indirecte" que equivalen a "directa o indirectamente". El uso de latinismos en el episodio del buldero son rasgos estilísticos que usa el buldero para parecer más instruido de los que en realidad está.

  La preposición "de" antes de infinitivo es un rasgo vulgar que no sólo existía sino que a día de hoy sigue existiendo. "Sentir" en el sentido de "oír" también está perfectamente acreditado en uso en Castilla, no sólo antiguamente sino también hoy, especialmente notable y prevalente en las provincias de Burgos, Palencia, y Soria. También entran en la categoría de vulgarismo las dobles negativas.

  "Dende en adelante" y "desque" son expresiones también acreditadas en castellano desde mucho antes del Lazarillo. En tiempos cercanos al mismo las tenemos en Francisco de Enzinas, Juan de Jarava, Fray Antonio de Guevara, y más autores. Quien más usa "dende adelante" y "dende en adelante" es Francisco de Enzinas en su traducción de las Décadas de Tito Livio.

  "A pie enjuto" lo usan Fernández de Oviedo, Jerónimo de Urrea, Arce de Otálora, Guevara, Cieza de León, Juan de Valdés, Juan Pérez, y Teresa de Jesús.

  "Coxquear", "caxco" (bailábanle los ojos en el caxco), "maxcada" (la negra y mal maxcada longaniza) son rasgos arcaizantes. Nótese que siempre precede esa equis a un sonido /k/.

  La autora de este supuesto estudio ignora la existencia de la preposición "cabe", que a día de hoy ya no se usa, pero que significa "junto a". "Ribera de" está muchísimo más que registrado en el sentido de "a la vera de tal río" o "a la vera de tal cosa". Hay más de 200 usos registrados para el período 1520 a 1560.

  "De balde" es una expresión que ha sobrevivido hasta día de hoy, y le ocurre como a otras expresiones como "al bies", cuya descomposición en elementos menores hace que no existan registros, pues la expresión sólo existe per se.

  "El escala" existía en castellano y se refiere específicamente a la escala de asalto militar. La expresión está recogida en la traducción que hace Juan de Jarava de los Apotegmas de Erasmo.

  "Mochacho" y "sepoltura" son localismos que indican un autor de la meseta norte.

  La recopilación de casos lo único que demuestra es quien hace el estudio no tiene los más elementales conocimientos del castellano antiguo, no ha hecho cotejo de variantes, no conoce la obra de Ruffinatto ni la de Roland Labarre, ignora rasgos estilométricos fundamentales del Lazarillo de Tormes, y decide prescindir de la Segunda Parte.

Els comentaris per aquest article ja estan tancats.
  EDITORIAL
L'Institut Nova Història torna a publicar un editorial d'En Jordi Bilbeny, que continua sent ben viu avui mateix. L'autor el dedica als calumniadors de ‘Sàpiens’.
35814 lectures
Entrevista de Jordi Bilbeny sobre Papasseit a Espluga TV
Catalunya i el Mediterrani
SUBSCRIPCIÓ AL BUTLLETÍ
Subscriviu-vos al nostre butlletí
Al web de numericana podeu comprovar quin és l'escut d'armes de Leonardo da...[+]
Va poder viure 92 anys En Cristòfor Colom? Va poder creuar l’Atlàntic en el seu primer viatge als 78? Un marí...[+]
No deixa de ser soprenent que el terme anglès “marine” s’assembli tant al mot català “mariner” i que...[+]
Amb una cura i una precisió inusitades, En Paolo Pellegrino rellegeix la biografia d’En Lleonard, la contrasta...[+]