Accediu  |  Registreu-vos-hi
"La història no és factual en absolut, sinó una sèrie de judicis acceptats."
Geoffrey Barraclough
ARTICLES » 19-04-2021  |  PROJECTE DESCOBERTA CATALANA D'AMèRICA
2018 lectures

El port de Pals, a Madrid

Investigadors del Cercle Català d'Història (CCH), seguint els estudis de l'Institut Nova Història, localitzen l'antic port de la vila empordanesa en un mapa de la Biblioteca Nacional de España. En concret, apareix representat en un famós mapa militar de Borsano, digitalitzat recentment. Article d'En Jordi Camps i Linnell a El Punt-Avui+ del 25 de setembre del 2016.

Cliqueu-hi damunt per ampliar la imatge

Del fet que Pals (Baix Empordà) tenia port, se'n tenia constància. Però només als segles XIII, XVII i XVIII, abans que el pas­sat mari­ner de la vila es perdés en el mar de l'oblit. Des de fa anys, des de l'incan­sa­ble Cer­cle Català d'Història (CCH), se sumen esforços per con­ti­nuar inves­ti­gant i apor­tar noves dades que per­me­tin pal·liar aquest gran buit docu­men­tal i asse­gu­rar que al segle XV el port no només exis­tia, sinó que era un port comer­cial impor­tant.

Alba­rans, mone­des, toponímia, res­tes arqueològiques... tota una sèrie de docu­ments els han donat la raó fins ara, però la prova defi­ni­tiva s'ha tro­bat en un mapa mili­tar datat el 1687, El Prin­ci­pado de Cataluña y con­da­dos de Ros­sellón y Cerdaña, un mapa que repre­senta l'àrea geogràfica del Prin­ci­pat més antiga que es coneix a gran escala on es veu indi­cat un port davant la platja i les mars de Pals. El mapa, de grans dimen­si­ons que va tri­gar 12 anys a com­ple­tar-se, és obra d'Ambro­sio Bor­sano i està en dipòsit a la Bibli­o­teca Naci­o­nal de España, on s'ha digi­ta­lit­zat en alta reso­lució recent­ment. L'autor del mapa, d'ori­gen italià, va ser un dels prin­ci­pals engi­nyers mili­tars al ser­vei del rei Car­les II, que va tre­ba­llar dins i fora d'Espa­nya ela­bo­rant més docu­ments car­togràfics.

Fins ara mai s'havia pogut tro­bar repre­sen­tat el nom d'un port a la zona de les Mars de Pals. En aquest cas surt repre­sen­tat amb el topònim de “Puerto” davant del que era anti­ga­ment el golf o la badia de Pals, abans que la zona quedés coberta per la sorra i els sedi­ments del riu. Es tracta del port de Pals, perquè en aque­lla data no hi ha cap altre port actiu docu­men­tat a la zona, com, en canvi, sí que ho està el port de la vila de Pals.

La tro­ba­lla, rea­lit­zada per Eva Sans, es va pre­sen­tar el 6 d'agost pas­sat en el marc de la IV Jor­nada Colom­bina de Pals, i se suma a les ante­ri­ors rea­lit­za­des per la inves­ti­ga­dora i cap de recerca del Cer­cle Català d'Història, basant-se en docu­ments loca­lit­zats a l'Arxiu de la Corona d'Aragó de Bar­ce­lona. Amb aquests ja va poder demos­trar l'existència del qüesti­o­nat port de Pals durant els segles XV, XVII i XVIII, amb notícies d'embar­ca­ments i desem­bar­ca­ments des del segle XIII. Però Sans remarca: “Des del Cer­cle Català d'Història tre­ba­llem per a la recu­pe­ració de la història de Cata­lu­nya i estem espe­ci­al­ment cen­trats en el tema colombí. Seguim tre­ba­llant sense des­cans per loca­lit­zar les pro­ves dels vin­cles entre el des­co­bri­dor d'Amèrica i el paper de Pals en la pre­pa­ració i sor­tida del pri­mer viatge. Però men­tres­tant, estem cen­trats en la recu­pe­ració de l'antiga vila mari­nera de Pals i el seu port.” El pre­si­dent del CCH, Joa­quim Ullan, per la seva banda, asse­nyala que la falta de docu­men­tació sobre el port de Pals no és casual.“Tenim docu­ments sobre altres ports cata­lans, i en canvi cal fer arque­o­lo­gia docu­men­tal per loca­lit­zar-ne sobre aquest. Casu­a­li­tat o volun­tat de voler fer des­a­parèixer el port de Pals?”


Seguint el curs del Ter fins a la desembocadura , a l'altura de la platja de Pals, apareix clarament la paraula ‘Puerto' 
AMBROSIO BORSANO / CCH (Cliqueu-hi damunt per ampliar la imatge).

Sense entrar a coin­ci­dir o a deba­tre aquesta tesi que cap­gi­ra­ria la his­to­ri­o­gra­fia ofi­cial, totes aques­tes apor­ta­ci­ons docu­men­tals refer­men que resulta que sí que exis­tia un port a Pals, i a més era actiu al mateix segle que l'il·lus­tre nave­gant va sal­par cap al Nou Món. Tan­ma­teix, això és una altra història.

‘Puerto'

El port o grau de Torroella de Montgrí va ser cegat durant el segle XIV en canviar el curs del riu Ter. Des del geògraf Avienus fins a Josep Pla hi ha un corrent d'erudició format per geògrafs, historiadors i arqueòlegs que afirmen que el port situat en aquest gran golf és la platja de Pals.

Cultura
Girona
25 setembre 2016 2.00 h
El Punt-Avui+
Jordi Camps i Linnell - Girona

http://www.elpuntavui.cat/cultura/article/19-cultura/1006964-el-port-de-pals-a-madrid.html?fbclid=IwAR3qDhaIqZRjt-wuY85Lj3Fm8wWlJnlBNGEL_NGs-PwATmFk_MldstYcDKk
versió per imprimir

Comentaris publicats

 1. Hola Pepsicola
  27-04-2021 00:19

  Francesc, igual que no puedes pretender que un fontanero te de lecciones de neurología, no puedes pretender que alguien ignoto en filología hispánica y mucho menos en castellano antiguo nos de lecciones de nada sobre la lengua del Quijote.

 2. Francesc 2
  26-04-2021 21:11

  Perdó, el comentari va per a Pepsi-Cola.

 3. Francesc 2
  26-04-2021 21:02

  Bernal, es que no pot ser. Entenc que és una mala pràctica. blasmar de soca-rel una feina amb una, conclusió que ho nega tot sense demostrar res.. El que ja resultaria més interessant per a tothom és partir del comentari de, posem per cas, trenta o quaranta expressions, comentar-les i demostrar que la conclusió és falsa Hem de partir dels fets concrets i d'aquí extreure'n una conclusió o unes conclusions.

 4. Bernal Francés
  26-04-2021 17:18

  Francesc solo cita fuentes del INH. Y eso es todo.

 5. Hola Pepsicola
  26-04-2021 15:54

  Francesc y ese análisis serio de supuestas catalanadas lo ha hecho un filólogo experto en castellano antiguo o un aficionado?

 6. Francesc 2
  25-04-2021 20:53

  https://www.inh.cat/articles/Catalanades,-catalanismes-i-errors-de-traduccio-a-%3Ci%3EEl-Ingenioso-Hidalgo-Don-Quixote-De-La-Mancha%3C-i%3E. Per si hi volies fer un cop d'ull.

  https://www.inh.cat/articles/Catalanades,-catalanismes-i-errors-de-traduccio-a-la-Segona-Part-d'%3Cem%3EEl-Ingenioso-Cavallero-Don-Qujote-de-la-Mancha%3C-em%3E

 7. Francesc 2
  25-04-2021 20:49

  On és la semiconsonant? És a dir, una i o una u i una altra vocal? No, no sempre una vocal té carácter semiconsonant.Adquireixen aquesta condició les i les u davant d'una atra vocal. I no ens trobem en en aquest cas.

 8. Gil de Vas
  25-04-2021 20:36

  No sé si algú m'ho pot aclarir, però fa temps que rumio si encara existeix la nació castellana o la van anorrear per sempre més a Villalar

 9. Bernal Francés
  25-04-2021 20:28

  Y además da igual, lo del Quijote catalán no hay por dónde agarrarlo. Es una barbaridad de un calibre descomunal.

 10. Bernal Francés
  25-04-2021 20:26

  ????

  Al añadirse el sufijo -ero a astil, se asimila con la ele, precisamente por el carácter semiconsonante que posee la vocal SIEMPRE (es inherente a ella) y resulta elle, que en castellano fetén (de Castilla) se pronuncia más o menos como en catalán, por más que el yeísmo se vaya extendiendo como mancha de aceite.

  Pero vamos, suelo cobrar por las clases de lengua, ya vale. Si quiere discutir, haga usted el favor de instruirse someramente antes en la materia, se lo ruego.

 11. Francesc 2
  25-04-2021 17:17

  No, això ja ho sé. El que us demano és on hi ha la semiconsonant a la seqüència astil>astilero>astillero

 12. Bernal Francés
  25-04-2021 17:13

  (¡Uf! Esto es verdaderamente elemental, pero en fin)

  La i y la u, en castellano y muchas otras lenguas son consideradas semiconsonantes (o semivocales, que tanto da), lo que ocasiona un comportamiento especial cuando están en contacto con otras vocales (diptongos) u otras consonantes, alterando a menudo la artuculación de las mismas.

  Pero vamos, si no es usted capaz de identificar los que es una semiconsonante, quizá le venga un poco grande discutir acerca de las supuestas "catalanadas" de la literatura en castellano.

 13. Francesc 2
  25-04-2021 16:48

  On és la semiconsonant?

 14. Francesc 2
  25-04-2021 16:47

  Més exemples?

 15. Bernal Francés
  25-04-2021 16:45

  astil>astilero>astillero, tal como suele suceder en castellano cuando están en contacto una semiconsonate y una consonante líquida.

 16. Bernal Francés
  25-04-2021 16:43

  Astillero es el lugar donde se colocan los astiles. Y astil es como llaman en toda tierra de garbanzos de habla castellana al palo o mango de cualquier utensilio, ya sea una pala, una azada, una destral, etc. Quien diga lo contrario o cuestione cosa tan clara y meridiana miente a sabiendas.

  Y así con todas las supuestas "catalanadas" de Cervantes, Teresa de Cepeda, Calderón, etc.

 17. Francesc 2
  25-04-2021 16:34

  Vull dir un ull avellutat...algú del gremi dels velluters de València...

 18. Francesc 2
  25-04-2021 16:22

  astillero.... molt mariner en Quixot..... al cor de la Manxa.... i segur que algú li va fer un ull de vellut.....

 19. Francesc 2
  25-04-2021 16:20

  Llegiu-vos això, si us plau. https://www.inh.cat/articles/Lanza-en-astillero-una-catalanada-en-'el-Quijote'-autocorregida- I aprofito perquè pegueu un cop d'ull al lloc web Quixot.cat, d'En Lluís Batlle.

 20. Hola Pepsicola
  25-04-2021 15:53

  ¿Francesc intuyo que quieres decir que hay alguna expresión que ya no se usa en el español moderno pero que se parece a una en catalán? ¿Quizás lanza en astillero? Este el el párrafo en castellano original:
  En vn lugar de la Mancha, de cuyo nombre
  no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que
  viuia vn hidalgo de los de lança en astillero, 10
  adarga antigua, rozin flaco y galgo corredor.
  Vna olla de algo mas vaca que carnero (*),
  salpicon (*) las mas noches, duelos y quebrantos
  los sabados (*), lantejas los viernes (*), algun
  palomino de añadidura los domingos, consumian 15
  las tres partes de su hazienda. El resto
  della concluian sayo de velarte, calças de
  velludo para las fiestas, con sus pantuflos de lo
  mesmo, y los dias de entre semana se honraua
  con su vellori de lo mas fino.

 21. Alvaro Prim
  25-04-2021 14:35

  ¿Que pasa con ese texto?

 22. Francesc 2
  25-04-2021 13:51

  Podriem començar pel començament: "En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no.ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza en astillero".

 23. Francesc 2
  25-04-2021 13:42

  Vós podeu triar un fragment del Quixot --unes quatre o cinc línies i el comentem. Endavant les atxes!

 24. Francesc 2
  25-04-2021 13:40

  Molt bé, senyor Prim, ja heu sentenciat. Ara us pertoca fer la demostració.

 25. Alvaro Prim
  25-04-2021 12:50

  Francesc. tu ignorancia respecto al castellano antiguo y el español actual es realmente eszpectacular

 26. Francesc 2
  24-04-2021 22:19

  Aquí hi ha prou teca per no només dubtar sinó per rebutjar el relat oficial. No té dubte ni retop: El conegut com a Cervantes no tenia ni idea d'escriure en castellà. Un castellà tan bonic, ufanós i matisat com el teu.

 27. Hola Pepsicola
  24-04-2021 21:43

  Francesc me he informado bien y no he podido encontrar ni una sola referencia no relacionada con el secesionismo catalán que afirmase que Cervantes hablase catalán. Puedo entender que cuando diversos estudiosos de todo el mundo discrepan de un hecho, pues haya cabida a la duda, pero cuando nadie duda de que Cervantes hablase castellano y los únicos que afirman lo contrario son aquellos con intereses ideológicos basados en el desprestigio y la construcción de un relato histórico ficticio para defender sus tesis políticas pues es para replanteárselo.

 28. Francesc 2
  24-04-2021 18:00

  ????????

 29. Bernal Francés
  24-04-2021 09:05

  Francesc, siento desilusionarte, pero has de saber ya que los Reyes son los padres.

 30. Francesc 2
  23-04-2021 22:04

  l'espanyol era el català.

 31. Alvaro Prim
  23-04-2021 21:15

  Yo me he informado y hablaba español

 32. Francesc 2
  23-04-2021 20:25

  Informi's bé.

 33. Hola Pepsicola
  23-04-2021 20:12

  Francesc que Cervantes no hablase castellano es una teoría sin más recorrido que el del ámbito más radicalizado del secesionismo catalán, ningún filólogo ni estudioso de Cervantes se ha hecho eco de nada ni se ha mostrado el más mínimo interés por estas tésis, tanto dentro como fuera de España. Por mal que te siente, la lengua de Cervantes a ojos del Mundo sigue siendo el castellano, y cada vez son más los hablantes de la lengua de Cervantes.

 34. Francesc 2
  23-04-2021 19:22

  ???????

 35. Alvaro Prim
  23-04-2021 19:18

  No se puede basar una teoria en la ignorancia propia del castellano antiguo y las relaciones entre las lenguas peninsulares

 36. Francesc 2
  23-04-2021 18:10

  És aquí el quid de la història. El govern espanyol s'empesca una diada --i mou tots els seus fils a escala internacional-- en una cosa viciada de base. Una festa muntada amb peus de fang.

 37. Francesc 2
  23-04-2021 18:06

  No, rotundament no.

 38. Alvaro Prim
  23-04-2021 17:03

  Claro , Cervantes escribia y hablaba en castellano/Español

 39. Francesc 2
  23-04-2021 14:12

  Sobretot perquè és la llengua de "Cervantes", oi? Que és del que es tracta la diada aquesta.

 40. Hola Pepsicola
  23-04-2021 12:58

  Frede pues hoy es el mejor día para hablar en "castellano", feliz Día del Idioma Español, recogido por la ONU. Disfruta y habla español, siéntete orgulloso de ser parte de esta gran comunidad lingüística, la segunda más grande del mundo.

 41. Frede
  22-04-2021 20:49

  Potser és perquè, amb la manca de respecte habitual, escriviu en castellà en un lloc en català. Jo ho faria. Però suposo que només s'eliminen les bajanades més barroeres. Així podeu seguir enarborant el dret de conquesta.

 42. Hola Pepsicola
  22-04-2021 11:27

  No, no lo son. A mí ya me han eliminado 2 veces el mismo comentario en esta discusión.

 43. LluísLluís
  21-04-2021 22:50

  Segurament son imaginacions teves perquè he vist moltes bajanades publicades en aquesta web que no han estat censurades

 44. Alvaro Prim
  21-04-2021 17:30

  O son imaginaciones mias o se han censurado más de un mensaje en este hilo.... Todo por dar una opinión sobre lo que es etico

 45. Hola Pepsicola
 46. Francesc 2
  20-04-2021 13:50

  No conec el cas.

 47. Hola Pepsicola
  20-04-2021 10:33

  ¿Y qué pasa con las tablas policromadas del féretro de Don Sancho Sainz de Carrillo, obras pertenecientes a la escasísima pintura del gótico radiante castellano de finales del siglo XIII? ¿No tendrían que estar en su nación originaria castellana, en su lugar de reposo del mausoleo familiar de Mahamud en lugar de en el Museo Nacional de Cataluña? ¿O qué pasa aquí, que mucho blablabla pero poco predicar con el ejemplo?

 48. Francesc 2
  20-04-2021 09:33

  Els robatoris, saquejos espolis.... Quedar-te amb una cosa qure no et pertany.... això és ètic?

 49. Francesc 2
  20-04-2021 09:30

  Fet de robastoris i espolis???? Bufffff......

 50. Alvaro Prim
  19-04-2021 21:35

  Creo que desde el punto de vista ético , lo que hay en la biblioteca nacional está bien depositado.

 51. Francesc 2
  19-04-2021 19:26

  Correctament dipositat vol dir èticament ben dipositat, s'entén, oi?

 52. Francesc 2
  19-04-2021 19:24

  Veus? Aqiuest mapa sí que sembla que està correctament dipositat a Biblioteca Nacional de Madrid, perquè el seu autor era un dels enginyers militars de Carles II. I Carles II s'estava a l'Escorial, a Madrid....

Afegeix-hi un comentari:

Per poder deixar comentaris us heu de registrar:


  EDITORIAL
L'Institut Nova Història torna a publicar un editorial d'En Jordi Bilbeny, que continua sent ben viu avui mateix. L'autor el dedica als calumniadors de ‘Sàpiens’.
25813 lectures
2019 INH 33 Pere Alzina/ «100 mots maltesos d’origen català»
2019 INH 34 Cesc Garrido/ «L’església i catedral visigòtica dels Sants Just i Pastor esmentada com a “St. Iuste”»
SUBSCRIPCIÓ AL BUTLLETÍ
Subscriviu-vos al nostre butlletí
Al web de numericana podeu comprovar quin és l'escut d'armes de Leonardo da...[+]
És universalment sabut que en Lluís Vives era un català monolingüe i que, llevat del llatí, la seva única...[+]
Va tenir alguna cosa a veure En Narcís Monturiol i el seu submarí Ictineu amb el projecte literari de Jules...[+]
En Pius Canal ha localitzat una signatura d'En Cervantes, que creu adulterada, i sota la qual li sembla llegir...[+]
En David Grau exposa els seus dubtes i reflexions sobre el nom del Mestre del Renaixement. Era realment De Vinci?...[+]