Accediu  |  Registreu-vos-hi
"Malfia't de la història. Somnia-la i refés-la."
Pere Quart
ARTICLES » 15-12-2018  |  PROJECTE DE MEMòRIA HISTòRICA
3260 lectures

La Llengua catalana i la «Lozana Andaluza»

Reproduïm un article del blog d’Angela Taixé sobre els catalanismes a l’obra «La Lozana Andaluza».

Imatge del llibre

Generalment, en la crítica literària hispànica de les obres del Segle d’Or, no s’hi tenen en compte les possibles influències de la llengua i la cultura catalanes. Així doncs, en aquest estudi, volem tractar un tema que no és part de la cultura literària hispànica. Si bé, s’accepta fàcilment la influència del castellà en el català des de fa ja uns quants segles, és molt més difícil trobar estudis de la influència del català en el castellà.

Comentarem una obra curiosa, i difícil, que presenta alguns dels elements que ens interessen: La Lozana Andaluza, de Francisco Delicado, publicada a Venècia el 1528.

Primer volem marcar molt clarament els límits d’aquest treball: només parlarem d’elements lingüístics, i dintre d’aquests, dels catalanismes i paraules i frases catalanes que trobem a l’obra.

La Lozana està escrita en castellà del segle XVI. Això implica una sèrie de problemes semàntics de difícils solució, que ja han estat abordats per nombrosos lingüistes i crítics literaris. La riquesa del vocabulari és, de tota manera, impressionant.

L’obra està situada principalment a Itàlia, a Roma, i l’autor la va escriure i publicar també a Itàlia. Això fa que el text estigui farcit d’italianismes. També s’hi poden trobar molts arabismes. Aquests dos elements han estat estudiats a bastament.
I què podem dir del català? És evident que els elements catalans no hi són tan abundants però és clar que no són menyspreables.

Tant per la pervivència d’aquests elements lingüístics catalans, com per les referències sexuals explícites, no creiem que aquesta obra hagués pogut passar la censura espanyola de l’època i dels segles següents. Però, aquesta censura no la va afectar, primer per ser una obra escrita a Itàlia i segon perquè es va extraviar fins al s. XIX, que en va aparèixer un exemplar a Viena, on, actualment, a la Biblioteca Imperial es pot trobar l’únic exemplar original que es conserva.

Comencem, per tant, a descriure els elements catalans de l’obra.
El mamotreto (capítol) X està escrit majoritàriament en català. És una conversa entre la Lozana, una mallorquina i una sogorbesa (sic). Fixem-nos que Delicado parla de Sogorbe (Sogorb) i no de Segorbe com es diu en castellà actual. El català d’aquest capítol és el propi del segle XVI amb algun italianisme, cosa normal, com ja hem dit, a la resta de l’obra. Inclús hi ha elements que permeten distingir el parlar valencià del mallorquí. Queda clar que Delicado coneixia bé el català. Per cert, l’autor considera català l’entorn de la mallorquina i la sogorbesa, sense les divisions territorials de l’actualitat. Per altra banda, el personatge de la Lozana no sembla tenir massa bon concepte dels catalans. Vegem alguna frase que ens confirma el que hem dit:

—Mamotreto X

El modo que tuvo yendo con Aguilarico, espantándose que le hablaban en catalán (La mallorquina i la sogorbesa).

¿Quién es aquella hija de corcovado y catalana, que, no conoçiéndome, me deshonró? (Parlant de la sogorbesa).

On va aprendre català Delicado? Això no ho sabem del cert però possiblement del seu entorn jueu o convers, que devia ser nombrós a Roma. Recordem que, al 1492, els jueus van ser expulsats de la Península Ibèrica però els jueus catalans emigrats seguien parlant la seva llengua.

—Al mamotreto XI diu la Napolitana:

La una es de Sogorbe y la otra mallorquina

y, como dixo Juan del Enzina,
que cul y cap y feje y cos
echan fuera a voto a Dios.

Claude Allaigre (veure bibliografia) accepta que és una cita catalana però no sap explicar perquè surt el nom de Juan del Encina. Nosaltres l’única raó que hi veiem és que el nom d’aquest escriptor rima amb mallorquina.

La paraula ‘burdel’ és un catalanisme integrat al castellà i és present, per raons òbvies (recordem que la protagonista és una prostituta), al llarg de tota l’obra.

—Al mamotreto XII trobem:

LOÇANA - Para tornar los gañivetes,
Paraula que clarament ve de ‘ganivet’.

qué traquinada dellas van por allá, que parescen enxambre
Aquí ‘traquinada’ sembla que ve de la paraula ‘tracalada’, molt corrent a Mallorca, i que vol dir multitud.

—Al mamotreto XVI trobem:

Hombre. ¡Tina! Apareja un almofrex o matalaçe y un xergón.
També aquesta paraula ve del català ‘matalàs’.

En aquest mateix capítol parla de la ‘sin(ag)oga de catalanes’, confirmant la separació dels jueus catalans. Hi ha altres referències a Catalunya i a territoris de la Corona d’Aragó al llarg de l’obra.

—Al capítol XVIII:

y tal casa de señor hay que os quedáis vos dona y señora.

—Al mamotreto XIX trobem un sorprenent:

RAMPÍN.- ¡Buena, por mi vida! ¡Hi, hi, hi! ¿Que's axó? Veis aquí dó vienen dos.

Aquest ‘¿Que's axó?’ no ha estat explicat satisfactòriament i les solucions que s’han donat no les trobem convincents. De tota manera, també hem de reconèixer que una frase catalana en mig del text castellà té poc sentit.

Seguint en el mateix mamotreto tenim:

LOÇANA.- Pues hazé vos ansí siempre, que hinchiremos la casa a tuerto y a derecho.
Aquesta expressió s’ha discutit molt ja que és igual que la catalana ‘a tort i a dret’. La RAE inclou l’expressió ‘a tuerto o a derecho’, però no amb la conjunció ‘y’.

—Al mamotreto XXIV tenim:

eche las pares, me las venda, para poner aquí a la vellutera. Aquesta última paraula ve de ‘vellut’ i és un catalanisme reconegut. Més endavant veurem alguna altra paraula que s’hi relaciona.

—Al capítol XXVI trobem:

LOÇANA.- Andá, que ya no's quiero bien, porque dexaste a la Dorotea, que os hazía andar en gresca. Aquesta darrera paraula és també un catalanisme.

Hem de constatar també que durant tota l’obra es troben molts diminutius en ‘-eta’. És cert que alguns podrien ser italianismes, però aquest ús no deixa de ser curiós en un autor que es considera andalús pels quatre costats. Alguns exemples: saleta, porqueta, agulleta, pobreta, barqueta, germaneta, senyoreta, garrafeta, rameta.

—Al mamotreto XXVIII (i al XXX) trobem una de les paraules més curioses, i per cert no comentades pels crítics literaris de Delicado, si més no que sapiguem.

Vegem les frases en qüestió:

LOÇANA.- Monseñor, yo sé hazer butifarros a la ginovessa con sus morçillas o botifarros, que no quiero que su señoría

Coneixem que la paraula ‘butifarra’ en castellà és un catalanisme. El que no surt en cap diccionari castellà (o italià) és ‘butifarro o botifarro’. Però el mateix Delicado ens ho aclareix al mamotreto XXX, és una ‘morçilla’. La conclusió és simple, es tracta d’un botifarró, encara que en forma castellanitzada. De tota manera pensem que el tema dels accents és molt complicat, i per tant no estem segurs de com ho pronunciava Delicado. La paraula resulta invisible per alguns crítics literaris hispànics. Potser el que passa és que saben murcià, astur-lleonès, aragonès i molts altres idiomes (alguns d’ells morts) però no saben català.

—Al XXIX tornem a trobar una família coneguda: me perdone, y sírvase d'estas mangas de velludo.

—Al mamotreto XXXVII diu:  que se los huelan las bagasas.

Bagasa podria tenir un origen occità o català, però segons Coromines s’utilitzava més en català. Tot i que aquest insigne lingüista és de consulta freqüent per part d’Allaigre, diu aquest que la paraula és molt utilitzada en italià o en provençal. És a dir, malgrat que Delicado demostra estar en contacte amb el català, una vegada més per a alguns aquesta llengua no compta.

—Al capítol XXXVIII hi ha un personatge que es diu Milio. Allaigre fa una llarga disquisició d’on pot venir aquest nom. No seré jo qui li discuteixi, però no podria ser que vingués simplement d’Emilio? Agafar el final del nom no és propi del sistema castellà però sí del català (ex. Quim, Cesc, Bet...). Creiem que el contacte amb el català que demostra Delicado possibilita aquesta solució.

—Al mamotreto XLIX llegim: Miraldas cuáles van después de la Çeca y la Meca y la Val d'Andorra.

Encara que se’ns aclareix, per part dels estudiosos de la Lozana, que ‘andorra’ té connotacions sexuals, nosaltres veiem una altra vegada que no deixa de ser un calc de la dita catalana.

—A l’últim mamotreto (LXVI) trobem: y mudaréme yo el nombre y diréme la Vellida.

També sobre aquesta última paraula fa Allaigre una gran disquisició. Nosaltres francament trobem més fàcil una relació amb ‘envellida’ o ‘embellida’ que no es distingeixen en la pronúncia. Donat que al final de l’obra la Lozana ja és gran, es juga amb els conceptes de vellesa i bellesa.

Hi ha molts altres catalanismes a la Lozana però són d’aquells perfectament integrats a la llengua castellana (alguns en desús) i que gairebé no notem ni que ho siguin. Vegem-ne alguns:

Acostar, alojar, anca, añorar, avanzar, baluarte, astimento, boga, bonete, bosque, bote, brocado, caja, calcina, capacete, carreta,carruaje, cofín, cojín, confite, convite, cordel, corso, cortesana, cotejar, credencia, dátil, encante, esclavo, festejar, forastero, golfo, gramalla, guante, lenguaje, linaje, loar, maestre, malvasía, manjar, mercader, motejar, nao, papel, perla, pichel, pincel, pólvora, premidera, pujar, romeaje, sala, sastre, semblante, sobrepujar, tamborín, tramontana, viaje, vinagre, visorrey.

S’hi podrien afegir moltes coses més però aquest és un simple treball de divulgació que pretén treure de l’anonimat un aspecte d’aquesta obra considerada pels crítics tan complexa: el de la presència d’elements lingüístics catalans.

Breu bibliografia:
Delicado, Francisco. La Lozana Andaluza. 2011, Madrid. Ediciones Cátedra. Letras Hispánicas. Edición de Claude Allaigre. Sexta edición.

Coromines, Joan y Pascual, José Antonio. Diccionario crítico etimológico castellano e hispánico. 2012, Madrid. Editorial Gredos. Versión CD-ROM.

Diccionario de la Llengua Española de la Real Academia Española. 22a edición. Versión online. http://www.rae.es/recursos/diccionarios/drae

Diccionari català-valencià-balear. Editorial Moll. Versió online. http://dcvb.iecat.net/

Delicado, Francisco. Retrato de la Lozana Andaluza. 1528, Venecia, publicación original. 2003, Alicante. Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. Reproducción digital de la edición facsímil de Antonio Pérez Gómez. 1950, Valencia. Tipografía Moderna.
http://www.cervantesvirtual.com/obra/retrato-de-la-lozana-andaluza--0/

La mateixa obra en tipografia actual:
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/la-lozana-andaluza--0/html/

Prat Sabater, Marta. PRÉSTAMOS DEL CATALÁN EN EL LÉXICO ESPAÑOL. Tesis doctoral dirigida por la Dra. Gloria Clavería Nadal. 2003, Bellaterra. Seminario de Filología e Informática. Departamento de Filología Española. Facultad de Letras. Universidad Autónoma de Barcelona.
http://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/4864/mps1de1.pdf?sequence=1

Dilluns, 27 d’octubre de 2014
Estudi fet per: Ignasi Leal i Àngela Taixé

Del blog  De llengües i parles d’Àngela Taixé
http://dellenguesiparles.blogspot.com/2014/10/la-llengua-catalana-i-la-lozana-andaluza.html
versió per imprimir

Comentaris publicats

 1. Francesc 2
  27-12-2018 15:01

  Pensa, pensa

 2. Santo Job
  25-12-2018 12:04

  Lo único que puede resultar algo raro para el lector moderno es "el audacia", pero el usar el artículo masculino para nombres femeninos que comienzan por "a" era lo más corriente del mundo: el audacia, el ardideza, el atención, el águila, el agua, el asadura, el alberca, etc.
  En castellano moderno, en cambio, la norma dice que sólo se ha de usar el artículo masculino cuando la "a" inicial es tónica. Sin embargo, en época prenormativa, los usos eran distintos.
  Felices fiestas y etcétera etcétera para todos.

 3. Francesc 2
  24-12-2018 19:29

  penseu, penseu

 4. Antón Martín
  24-12-2018 18:22

  A saber qué habrá visto. Yo paso de adivinanzas.

 5. Santo Job
  24-12-2018 16:31

  No tiene absolutamente nada de raro ese extracto, no veo a qué te puedes referir, Francesc.

 6. Francesc 2
  24-12-2018 13:34

  Pensa, pensa...

 7. Antón Martín
  24-12-2018 08:52

  ¿Algún argumento más elaborado o se trata simplemente de burlarse porque sí? ¿Que esperabas? ¿algo más parecido a los Álvarez Quintero?

  Tela.

 8. Francesc 2
  23-12-2018 22:19

  És que és molt andalús pfppfpfpfpf

 9. Antón Martín
  23-12-2018 19:43

  "Y si quisieren reprender que por qué no van puestas muchas palabras en perfeta lengua castellana, digo que, siendo ANDALUZ y no letrado y escribiendo para darme solacio y pasar mi fortuna que en este tiempo el Señor me había dado, conformaba mi hablar al sonido de mis orejas, que es la lengua materna y su común hablar entre mujeres. Y si dicen que por qué puse algunas palabras en italiano, púdelo hacer escribiendo en Italia, pues Tulio escribió en latín y dijo muchos vocablos griegos y con letras griegas."

  Cuando se da una cita textual, conviene leer un poco antes y un poco después. En caso contrario, es quedarse solo con la cereza azul, y eso es trampa.

 10. Antón Martín
  23-12-2018 19:32

  Tot correcte, sí. No sé dónde ves el problema, Francesc.

 11. Francesc 2
  23-12-2018 17:59

  Tot molt andalús, molt castellà, molt cognat....

 12. Francesc 2
  23-12-2018 17:53

  Començament del postfaci final de la Lozana Andaluza: "Sin duda, si ningún hombre quisiese escrebir el audacia de las mujeres, no creo que bastasen plumas de veloces escritores...[...]. Tot correcte? Sí?

 13. Antón Martín
  21-12-2018 09:24

  "Para designar la lengua común de España y de muchas naciones de América, y que también se habla como propia en otras partes del mundo, son válidos los términos castellano y español. La polémica sobre cuál de estas denominaciones resulta más apropiada está hoy superada.

  El término español resulta más recomendable por carecer de ambigüedad, ya que se refiere de modo unívoco a la lengua que hablan hoy cerca de cuatrocientos millones de personas. Asimismo, es la denominación que se utiliza internacionalmente (Spanish, espagnol, Spanisch, spagnolo, etc.).

  Aun siendo también sinónimo de español, resulta preferible reservar el término castellano para referirse al dialecto románico nacido en el Reino de Castilla durante la Edad Media, o al dialecto del español que se habla actualmente en esta región.

  En España, se usa asimismo el nombre castellano cuando se alude a la lengua común del Estado en relación con las otras lenguas cooficiales en sus respectivos territorios autónomos, como el catalán, el gallego o el vasco." (Diccionario panhispánico de dudas)

  Altre punt. Hay vida fuera de tu veguería.

 14. John Doe
  21-12-2018 08:20

  "...diversas lenguas ibéricas -todas- al español están bien estudiadas..."
  L'espaniol, com el 'valencia' no existeixen. Existeix el castella (llengua espanyola), i existeix el catala (tambe espanyola). Punt.

 15. John Doe
  21-12-2018 08:15

  aixo es un test

 16. Antón Martín
  18-12-2018 09:45

  "Cuando alguien interioriza una idea sin detenerse a analizarla lógicamente, cualquier intento de utilizar la lógica para disuadirle está, casi seguro, condenado al fracaso."

  Así estamos.

 17. Santo Job
  18-12-2018 09:38

  Andreu, lo de "castellano" en vez de "castillano" ya lo ha explicado Antón, y no es un catalanismo, pero tú has decidido creer en la malvada conspiración castellana internacional, por la cual se robaron todas sus glorias a Cataluña en colaboración con todas las demás naciones, incluso las enemigas: Holanda, Inglaterra, Francia, los estados italianos, Portugal, y hasta el Imperio Germánico.
  El tema de "español", eso está acreditado que es de procedencia occitana, concretamente de "espaignol", que a su vez viene de "hispaniolus", que no es sino el diminutivo de "hispanus". Si se siguiese el curso normal del desarrollo lingüístico, el gentilicio de Hispania o España habría de ser "espano" en vez de "español", pero poca diferencia va del uno al otro.

  La bandera española en su forma actual (1/4 rojo, 2/4 amarillo, 1/4 rojo) es de 1785 y no sabemos en qué se inspiró quienquiera que la hiciese. Carlos III convocó un concurso para hacer una nueva bandera para la armada, se recibieron propuestas, el comité escogió los 12 diseños que mejor le parecieron, y de esos 12 el rey eligió el que mejor le pareció. A mí me parece que escogió bien, pues el rey quería una bandera que fuese fácilmente distinguible incluso con poco viento. El rojo y el amarillo contrastan estupendamente contra el azul del cielo o el azul del mar.

  Las Constituciones en sentido moderno no tienen nada que ver con el concepto medieval de constituciones. Las constituciones medievales eran libros recopilatorios de ordenanzas, actas de cortes, disposiciones, etc; mientras que una constitución moderna es un marco legal general al que se subordinan las demás leyes.

 18. Antón Martín
  18-12-2018 07:50

  El primer parlamento no ya español, sino europeo (UNESCO dixit), es el LEONÉS, te pongas como te pongas. Sin discusión.

 19. vibra
  17-12-2018 23:23

  Los ejemplos que pones de"puerta" o de "rueda" (no sé como es en gallego, italiano, rumano o latín) pero justamente en catalán es "porta" y "roda"

 20. Andreu C
  17-12-2018 23:17

  gañivetes, dona, Que's axó?, a tuerto y a derecho, vellutera, gresca, butifarro, bagassa,... I tot això és castellano de pura cepa astur-leonés amb accentos diacríticos i no sé quantes històries més.

  Job, et llegeixo a fons i mira que intento aviam si em treus el tel dels ulls, però no hi ha manera...
  Convènce'm sisplau!

  Espanya:
  Uns gentilicis creats pels catalans: españ-ol (no españuelo), cast-e-llano
  Una bandera creada a partir de la catalana al S XIX. (La catalana, al S XII)
  Un intent de Constitució borrós al S XIX. Suspesa durant dècades. Fins a finals del S XX no es consolida (Les constitucions catalanes, ininterrompudes durant 4 segles des del S XIV fins a la invasió castellana del 1714).
  El primer parlament espanyol, al S XIX (el català, al S XIV, el Consell de cent).

  Espanya, tot fum.


 21. Antón Martín
  17-12-2018 14:13

  La clave para el cambio vocálico está en la vocal tónica. En 'Castiella' el acento prosódico recae en una e precedida de yod (cast-IÉ-lla), y según el sistema fonético castellano es normal que el resultado sea i. Por contra, en 'castiellano' el acento no estaba en el diptongo (castiell-Á-no), y entonces la que conserva su timbre es la e. Explicado un poco a lo burdo pero es así como funciona más o menos. En asturiano ocurre igual, se dice 'Castiella' pero 'castellanu', nunca 'castiellanu'. Salvo el catalán, el resto de los romances ibéricos diptongan en algún grado, cada uno a su estilo. La cosa tiene que ver con un asunto tan complejo como el de las vocales largas y breves del latín.

 22. Antón Martín
  17-12-2018 14:02

  Claro que lo está. El sistema vocálico castellano es muy variable, y a menudo diptonga la raíz pero no los derivados. Así, decimos 'rueda', pero no 'ruedar' ni 'ruedamiento', sino 'rodar' y 'rodamiento'; 'puerta', pero 'portero', 'portillo' y 'portal', y no 'puertero', 'puertillo' ni 'puertal'. La primera referencia a Castilla aparece en un documento del monasterio de San Emeterio de Taranco de Mena (norte de Burgos) en el año 800 como 'Castella' (Bardulia quae nunc vocatur Castella=Bardulia que ahora es llamada Castilla). Pasó por una diptongación hoy conservada en algunas hablas asturleonesas (Castiella) para al final quedar en la forma hoy empleada. El proceso el el mismo que siguieron los diminutivos latinos -ellum -ella, que representan bien las diversas soluciones adoptadas por cada romance. Así, el catalán, que no diptonga, mantuvo la forma latina (portella), el asturleonés la versión diptongada (portiella) y el castellano la reducción del diptongo (portilla). Las lenguas no son matemáticas, sino que reflejan en su forma actual las diversas vicisitudes históricas sufridas a lo largo del tiempo. El español, por más que nos refiramos a él como castellano por costumbre, no es sino el resultado de muchos y variados movimientos de población, cada uno con sus aportaciones a la lengua común en los territorios donde es propia, que no coinciden an absoluto ni con la Castilla histórica ni con la Castilla-corona. De eso trata precisamente el discurso de Inés Fernández Ordóñez cuyo enlace ha puesto más abajo.

 23. vibra
  17-12-2018 13:02

  una cosa que siempre me ha parecido rara es que el nombre de la lengua "Castellana" no está en castellano, el gentilicio tampoco...¿no debería ser cast-i-llano?

 24. Santo Job
  16-12-2018 12:19

  Te completo, Antón, indicando que Sogorbe era la forma normal de llamar a Segorbe. Si se ven textos que mantienen las grafías originales, ahí se ve Sogorbe. Por ejemplo, en esta carta de Fray Antonio de Guevara, cántabro él, y gran escritor. Cito una parte, nada más:

  "LETRA PARA DON JUAN DE PALAMÓS, EN LA CUAL SE DECLARA QUIÉN FUÉ EL CABALLO SEYANO Y EL ORO TOLOSANO

  Muy respetable señor y noble caballero:

  Rescebí su letra, y en ella su quexa, a la cual, respondiendo, digo que, como he estado tan ocupado en cosas que me mandó César, no he tenido tiempo aun para rezar las horas, cuanto más para responder a vuestras cartas misivas. Vino a orejas de César que el duque de Sogorbe y los monges de Valdeparaíso se tenían mala voluntad, y se hacían mala vecindad, a cuya causa me mandó que los fuese a visitar y trabajase de los concertar, lo cual yo hice de buena voluntad, aunque no sin muy grande dificultad. En cuarenta días que allí estuve, ni me salí a pasear, ni me ocupé en predicar, ni me di a estudiar, sino que todo mi exercicio era ver previlegios y visitar términos, oír querellas y averiguar injurias. Como el negocio era de calidad y entre personas tan calificadas, pasóse inmenso trabajo hasta hacerlos amigos y deshacer los agravios.
  He querido decir esto para que no me culpéis tanto como me culpáis, por no haber tan presto respondido a vuestra carta, ni haber cumplido lo que os prometí en el Grao de Valencia. [...]"

  La carta es de 1529, y enlazo el texto entero.
  http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/libro-primero-de-las-epistolas-familiares--2/html/dcaa2544-2dc6-11e2-b417-000475f5bda5_4.html#I_31_

 25. Antón Martín
  16-12-2018 11:24

  Los catalanismos que se citan son, algunos, palabras patrimoniales del castellano con origen reconocido en catalán. Digo algunos porque en el listado final se cuelan otras de origen occitano, italiano o francés, por lo que, como suele ocurrir con todos los cognados latinos, cada uno arrima el ascua a su sardina aprovechando la práctica imposibilidad de determinar el origen de cada uno con exactitud, más allá del común étimo latino. Por ejemplo, y esto tiene su gracia, en catalán 'vell' con el sentido de pelusa o vello está considerado como ¡un castellanismo!, lo que ilustra bastante bien el constante trasiego entre lenguas vecinas en contacto. Qué raro, ¿verdad? Por tanto, velludo y vellida son resultados normativos en castellano (no así vellutera, que pregona a las claras su catalanismo).

  Milio y Milia son bastante habituales en la pronunciación familiar, al menos en toda la franja oeste de Asturias a Cádiz, donde perduran no pocos rasgos leoneses.

  Por otra parte, la crítica literaria reconoce en la Lozana ciertos rasgos de la Comedia Tinelaria de Torres Naharro -la cual cita el propio Delicado- que usa un deliberado lenguaje jocoso mezcla de varias lenguas, entre ellas, las peninsulares.

  En realidad, las notables aportaciones de las diversas lenguas ibéricas -todas- al español están bien estudiadas, y de hecho constituye la línea más novedosa de la lingüística histórica, especialmente entre los discípulos del entonces castellanista Menéndez Pidal, los cuales, aplicando las enseñanzas del maestro, han superado con creces las ideas del sabio, aquejadas del nacionalismo romántico de la época. Pero, como era un firme defensor del método científico, sus epígonos encontraron en sus enseñanzas el camino marcado para incluso llegar a rebatir las propias teorías pidalianas. A este respecto, recomiendo el ilustrativo discurso de ingreso en la Real Academia de la dialectóloga Inés Fernández Ordóñez, donde pone en cuestión la génesis exclusivamente castellana de la lengua común a buen parte de la península. Atención a la historia del 'nosotros-vosotros', porque os va a sorprender a más de uno.

  https://www.youtube.com/watch?v=yHm0b6M74EE

  En resumen, el artículo no descubre nada nuevo. Y pretender demostrar con él la supuesta catalanidad de la Lozana constituiría una muestra cabal del 'metodo de las cerezas'. Puestos a aplicar el pintoresco criterio, es decir, determinar la supuesta lengua primitiva en función del origen del vocabulario utilizado, lo mismo concluiríamos que fue escrita en árabe, pues los arabismos presentes superan incluso a los numerosos italianismos presentes en la obra.

 26. Santo Job
  16-12-2018 10:04

  Venecia, Francesc. Francisco Delicado estuvo bastante tiempo en Venecia y allí editó y corrigió varios libros, como el Primaleón, impreso en 1534 por Antonio Nicolini da Sabbio y Giovanni Battista Pederzano
  https://books.google.es/books/ucm?vid=UCM5309455593

 27. Francesc 2
  16-12-2018 01:10

  Venècia? Venècia o València?

 28. Francesc 2
  16-12-2018 01:10

  En aquest mateix web: "La llengua de la 'Loçana Andaluza'". Un estudi molt aprofundit sobre la llengua d'aquesta obra. Article d'en Rafel Mompó, en què reelabora i amplia la seva comunicació al 16è Simposi sobre la Història Censurada de Catalunya del novembre del 2016 a Arenys de Munt.

 29. Francesc 2
  16-12-2018 00:26

  la ceca, la meca i les valls d'Andorra..... En fi molt andalús. Delicadament andalús....

 30. Francesc 2
  16-12-2018 00:24

  Però que redimonis hi pinta, aquí, en Juan del Enzina?

 31. Francesc 2
  16-12-2018 00:04

  "La paraula [butifarra] resulta invisible per alguns crítics literaris hispànics. Potser el que passa és que saben murcià, astur-lleonès, aragonès i molts altres idiomes (alguns d'ells morts) però no saben català". mmmmmmm......

Afegeix-hi un comentari:

Per poder deixar comentaris us heu de registrar:


  EDITORIAL
L'Institut Nova Història torna a publicar un editorial d'En Jordi Bilbeny, que continua sent ben viu avui mateix. L'autor el dedica als calumniadors de ‘Sàpiens’.
27115 lectures
Joanjo Albinyana - La nissaga catalana dels TRastàmara i Ferran I de Nàquera
Ferran Mozas - En cerca de Tartessos. Si existí, on era? Una revisió de les fonts
SUBSCRIPCIÓ AL BUTLLETÍ
Subscriviu-vos al nostre butlletí
Al web de numericana podeu comprovar quin és l'escut d'armes de Leonardo da...[+]
El refrany esmentat al Quixot "andar buscando los tres pies al gato", és una altra prova concloent que el Quixot...[+]
Són de Quevedo tots els poemes atribuïts a Quevedo? O com passa al llarg de tota la història de la literatura...[+]
Un fet poc conegut de la vida del genial arquitecte modernista és la seva detenció un Onze de Setembre, durant...[+]